Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình tài chính dn

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Giang
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 2059 lần   |   Lượt tải: 1 lần
----------

Giáo trình

Tài chính
doanh nghiệp
Tài liệu kế toán

Biên soạn: Nguyễn Tuyết Khanh

Chương 1
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1.1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
1.1.1. Bản chất và mục đích của bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn
bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó vào một thời điểm nhất định
(thƣờng vào cuối kỳ kinh doanh).
Bảng cân đối kế toán dùng tiền để biểu hiện giá trị tài sản dƣới hai góc độ: hình thái tồn
tại của tài sản và nguồn hình thành tài sản đó. Thông qua số liệu trên bảng cân đối kế toán,
ngƣời sử dụng báo cáo tài chính có thể nhận xét, đánh giá khái quát thực trạng tài chính
của doanh nghiệp vào thời điểm báo cáo.
1.1.2 Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán đƣợc chia thành hai phần: Tài sản và nguồn vốn
- Phần tài sản: Các chỉ tiêu ở phần tài sản phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của
doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản và hình thức tồn tại của chúng trong
quá trình sản xuất kinh doanh. Tài sản đƣợc chia thành:
 A: Tài sản lƣu động và đầu tƣ ngắn hạn
 B: Tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn
- Phần nguồn vốn (nguồn hình thành tài sản) phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có
của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thể hiện trách nhiệm pháp
lý của doanh nghiệp đối với tài sản mà mình đang quản lý và sử dụng. Nguồn vốn đƣợc
chia thành:
 A: Nợ phải trả
 B: Vốn chủ sở hữu
- Mối quan hệ chủ yếu giữa các chỉ tiêu trên BCĐKT bao gồm:
 Tài sản =

Nguồn vốn =

Biên soạn: Nguyễn Tuyết Khanh

Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

 Vốn chủ sở hữu = Tài sản - Nợ phải trả
 Vốn lƣu động ròng = Tài sản lƣu động - Nợ ngắn hạn
- Nội dung tóm lƣợc của bảng cân đối kế toán nhƣ sau:
Đơn vị:…

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày… tháng… năm…
Đơn vị tính:
KHOẢN MỤC

MÃ SỐ

TÀI SẢN
A. Tài sản lƣu động và đầu tƣ ngắn hạn

100

I. Tiền

110

II. Các khoản đầu tƣ tài chính ngắn hạn

120

III. Các khoản phải thu

130

IV. Hàng tồn kho

140

V. Tài sản lƣu động khác

150

VI. Chi phí sự nghiệp

160

B. Tài sản cố định và đầu tƣ dài hạn

200

I. tài sản cố định

210

II. Các khoản đầu tƣ tài chính dài hạn

220

III. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

230

IV. Các khoản ký quỹ ký dài hạn

240

Tổng cộng tài sản

250

NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả

300

I. Nợ ngắn hạn

310

II. Nợ dài hạn

320

III. Nợ khác

330

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

400

I. Nguồn vốn, quỹ

410

II. Nguồn kinh phí

420

Tổng cộng nguồn vốn

Biên soạn:...
Biên son: Nguyễn Tuyết Khanh
----------
Giáo trình
Tài chính
doanh nghiệp
Tài liệu kế toán
Giáo trình tài chính dn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình tài chính dn - Người đăng: Nguyễn Khắc Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
Giáo trình tài chính dn 9 10 667