Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu: Bản chỉ thị “Công việc khẩn cấp bấy giờ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946

Được đăng lên bởi ngphutien
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 3213 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giới thiệu: Bản chỉ thị “Công việc khẩn cấp bấy giờ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946
Người chỉ rõ công việc khẩn cấp lúc đó là “kháng chiến và kiến quốc”.

Mùa đông năm 1946, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau một năm giành được độc lập nhưng vẫn ở trong t
đứng trước sự khiêu khích liên tục của Thực dân Pháp lộ rõ ý đồ quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa.

Đoán trước được cuộc chiến tranh xâm lược của Thực dân Pháp sắp lan rộng ra cả nước, ngày 05/11/1946
thị “Công việc khẩn cấp bây giờ”. Người viết:
“Một mặt phá hoại
Một mặt kiến thiết
Phá hoại để ngăn địch
Kiến thiết để đánh địch.”

Người đề ra những công việc phải gấp rút chuẩn bị để đối phó khi Thực dân Pháp cố tình gây ra chiến tran
tăng cường đoàn kết, chuẩn bị tốt lực lượng với những con người có đầy đủ phẩm chất cách mạng, có tinh
phải là những người gương mẫu, “phải ăn ở làm sao cho dân phục, dân yêu, dân nghe.” Đồng thời phải ra
chính trị, kinh tế và đặc biệt phải chú ý về giao thông vì theo Người: “Giao thông là mạch máu của tổ chức.
dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”…. Người cũng đã xác định nếu kháng chiến nổ ra thì sẽ kéo d
chúng ta kiên quyết chống chọi thì sẽ thắng lợi. Người cũng chỉ rõ điều quyết định cho thắng lợi là “phải
tâm vàquyết tâm”.

Chỉ thị “Công việc khẩn cấp bây giờ” cùng với các văn kiện của Đảng ta trong thời kì này đã đặt cơ sở vữn
chống Pháp đi đến thắng lợi. Hiện nay trong Khối tài liệu sưu tầm của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III chún
này.

Đã sáu mươi lăm năm trôi qua, bản Chỉ thị được Người viết tay trên hai trang giấy đã đánh máy một mặt
vẹn, nét chữ, màu mực rõ ràng. Ý nghĩa của những vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra về phẩm chất đ
công tác giao thông… cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhân dịp sáu mươi lăm năm Người viết Chỉ t
chúng tôi xin chụp và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc hai trang bản Chỉ thị này./.

Phạm Hải Yến – Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.
hời gian: 5 - 11 - 1946
Sự kiện: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Chỉ thị: Công việc khẩn cấp bây giờ; Thăm các lớp Bình dân học vụ
ở Trường Hàng Than và phố Hàng Bún
Nội dung sự kiện:
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Chỉ thị Công việc khẩn cấp bây giờ. Người nêu rõ nhiệm vụ của toàn
Đảng, toàn dân là Kháng chiến và kiến quốc, vừa “Phá hoại để ngăn địch”, vừa “Kiến thiết để đánh địch”
trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, chính trị, giao thông.
Người giải thích vắn tắt khái niệm “Trường kỳ kháng chiến”, và yêu cầu "Ta phải hiểu và phải làm cho
dân hiểu rằng: Cuộc kháng chiến sẽ rất gay go cực khổ...
Gi i thi u: B n ch th “Công vi c kh n c p b y gi ” c a Ch t ch H Chí Minh n m 1946 ă
Ng i ch rõ công vi c kh n c p lúc ó là “kháng chi n và ki n qu c”.ườ đ ế ế
Mùa đông năm 1946, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sau một năm giành được độc lập nhưng vẫn ở trong tình thế vô cùng khó khăn, và
đứng trước sự khiêu khích liên tục của Thực dân Pháp lộ rõ ý đồ quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa.
Đoán trước được cuộc chiến tranh xâm lược của Thực dân Pháp sắp lan rộng ra cả ớc, ngày 05/11/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Chỉ
thị “Công việc khẩn cấp bây giờ”. Người viết:
Một mặt phá hoại
Một mặt kiến thiết
Phá hoại để ngăn địch
Kiến thiết để đánh địch.”
Người đề ra những công việc phải gấp rút chuẩn bị để đối phó khi Thực dân Pháp cố tình gây ra chiến tranh, đó toàn dân, toàn quân phải
tăng cường đoàn kết, chuẩn bị tốt lực lượng với những con người đầy đủ phẩm chất cách mạng, tinh thần yêu nước. Riêng đảng viên
phải những người gương mẫu, “phải ăn làm sao cho dân phục, dân yêu, dân nghe. Đồng thời phải ra sức đẩy mạnh công tác quân sự,
chính trị, kinh tế và đặc biệt phải chú ý về giao thông vì theo Người: “Giao thông là mạch máu của tổ chức. Giao thông tốt thì các việc đều dễ
dàng. Giao thông xấu thì các việc đình trệ”…. Người cũng đã c định nếu kháng chiến nra thì sẽ kéo dài, rất gay go gian khổ, nhưng
chúng ta kiên quyết chống chọi thì s thắng lợi. Người cũng chỉ điều quyết định cho thắng lợi “phải phải làm cho dân ta
tâm vàquyết tâm”.
Chỉ thị “Công việc khẩn cấp bây giờ” cùng với các văn kiện của Đảng ta trong thời này đã đặt sở vững chắc cho đường lối kháng chiến
chống Pháp đi đến thắng lợi. Hiện nay trong Khốii liệu sưu tầm của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III chúng tôi tìm thấy bản viết tay Chỉ thị
này.
Đã sáu mươi lăm năm trôi qua, bản Chỉ thị được Người viết tay trên hai trang giấy đã đánh máy một mặt đã vàng nhưng vẫn còn nguyên
vẹn, nét chữ, u mực ràng. Ý nghĩa của những vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, về
công tác giao thông… cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nhân dịp sáu mươi lăm năm Người viết Chỉ thị
chúng tôi xin chụp và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc hai trang bản Chỉ thị này./.
Giới thiệu: Bản chỉ thị “Công việc khẩn cấp bấy giờ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu: Bản chỉ thị “Công việc khẩn cấp bấy giờ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 - Người đăng: ngphutien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Giới thiệu: Bản chỉ thị “Công việc khẩn cấp bấy giờ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946 9 10 631