Ktl-icon-tai-lieu

Hạch toán nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 5121 lần   |   Lượt tải: 39 lần
TRƯỜNG …………………
KHOA………………………
-----

-----

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài:

Hạch toán nghiệp vụ thanh
toán trong hoạt động kinh
doanh xuất nhập khẩu

LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, cùng với các nước trong khu vực, Việt Nam
ngày càng cố gắng hoà nhập vào thị trường. Thế giới và hoạt động kinh doanh
xuất nhập khẩu đã đóng góp một vai trò không thể thiếu được, góp phần vào sự
phát triển này.
Xuất nhập khẩu là hoạt động mua bán với chức năng tổ chức lưu thông
hàng hoá giữa các nước và quốc tế, xuất nhập khẩu không phải là hành trình
mua bán hoá đơn lẻ mà cả hệ thống các quan hệ thương mại quốc tế có tổ chức.
Do đó phát sinh ra nhiều mối quan hệ phức tạp giữa bên nhập khẩu và bên xuất
khẩu, đòi hỏi giữa bên nhập khẩu và bên xuất khẩu phải có những htoả thuận
nhất định vè các phương tiện như: phương thức giao hàng, thời hạn giao hàng,
phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán .
Một trong những vấn đề nổi bật nhất trong quan hệ giữa người nhập khẩu
và người xuất khẩu là hạch toán các nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động kinh
doanh xuất nhập khẩu. Để giải quyết tốt vấn đề này và để nhằm ngày càng hoàn
thiện hơn công tác xuất nhập khẩu, từ đó có thể khuyến khích hoặc hạn chế xuất
nhập khẩu là một vấn đề khá quan trọng trong nền kinh tế mỗi nước.
Nhạn thức được tầm quan trọng của hạch toán các nghiệp vụ thanh toán
trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và mong muốn nâng cao hơn nữa
hiệu quả kihn doanh của các doanh nghiệp, nên em đã chọn đề tài “Hạch toán
nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ”.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Lê Thị Kim Hoa đã giúp em hoàn
thành bài viết này.

PHẦN I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TRONG HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC
THANH TOÁN
I. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VAI TRÒ CỦA
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI SỰ PHÁT
TRIỂN KINH TẾ .
1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu được thừa nhận là hoạt động rất cơ
bản của hoạt động kinh tế đối ngoại, là phương tiện thúc đẩy kinh tế phát triển .
Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu là bộ phận của lĩnh vực lưu thông
hàng hoá là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc. Trong
điều kiện kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ngày càng phát triển, và các quan
hệ hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng làm cho hoạt động kinh doanh xuất nhập
khẩu ngày càng phát triển. Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tạo điều kiện
mở rộngt hị trường cho nền sản xuất trong nước, ...
TRƯỜNG …………………
KHOA………………………
-----[\[\-----
BÁO CÁO TT NGHIP
Đề tài:
Hch toán nghip v thanh
toán trong hot động kinh
doanh xut nhp khu
Hạch toán nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hạch toán nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hạch toán nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 9 10 444