Ktl-icon-tai-lieu

HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Được đăng lên bởi quangminh-vntb
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 489 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI :

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TRONG DOANH NGHIỆP

MỞ ĐẦU
1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
Về lý luận
Về thực tiễn
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiến)
6. Cấu trúc chuyên đề:Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài và kết luận (Nêu tên
ba phần đó)
+ Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.
+ Chương 2: Thực trạng phương pháp xác định và hạch toán thuế GTGT ở đơn vị
thực tập
+ Chương 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng tại đơn
vị thực tập.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI (Từ 10 đến 15 trang)
1.1. Khái niệm, đặc điểm và tác dụng của thuế giá trị gia tăng
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm
1.1.3. Tác dụng
1.2. Phương pháp xác định thuế giá trị gia tăng
1.2.1. Đối tượng thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng
1.2.2. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng
1.2.3. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
1.2.4. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng

1

1.2.4.1. Căn cứ giá tính thuế
1.2.4.2. Căn cứ thuế suất
1.2.5. Xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp vào NSNN
1.2.6. Kê khai, quyết toán và nộp thuế giá trị gia tăng
1.2.6.1. Thời gian kê khai và nộp tờ khai
1.2.6.2. Hồ sơ kê khai
1.2.6.3. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng
1.3. Phường pháp hạch toán thuế giá trị gia tăng
1.3.1. Chứng từ hạch toán
1.3.2. Tài khoản sử dụng
1.3.3. Nguyên tắc hạch toán
1.3.4. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI ĐƠN VỊ (25-30tr)
2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP
(từ 5 -7 trang)
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
- Quá trình hình thành công ty
+ Nếu là doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước : Thành lập theo quyết định số mấy, ngày nào,
của Cơ quan chức năng, ban ngành nào, giấy phép đăng ký kinh doanh.
+ Nếu là các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
hợp tác xã, ... : Giấy chứng nhận đăng ký số, ngày.
+ Tên Kinh doanh của Doanh nghiệp, trụ sở chính, địa chỉ.
- Quá trình phát triển của công ty :
Nêu tóm tắt quá trình phát triển của Công ty từ khi thành lập đến nay, nêu một số mốc
thời gian quan trọng, hoặc những bước ngoặc phát triển của công ty.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển( vốn kinh doanh, vốn bằng tiền, tình
hình đầu tư, hiệu quả...)
(Lấy số liệu 3 năm...
ĐỀ TÀI :
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TRONG DOANH NGHIỆP
MỞ ĐẦU
1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
Về lý luận
Về thực tiễn
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiến)
6. Cấu trúc chuyên đề:Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài kết luận (Nêu tên
ba phần đó)
+ Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.
+ Chương 2: Thực trạng phương pháp xác định hạch toán thuế GTGT đơn vị
thực tập
+ Chương 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng tại đơn
vị thực tập.
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI (Từ 10 đến 15 trang)
1.1. Khái niệm, đặc điểm và tác dụng của thuế giá trị gia tăng
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Đặc điểm
1.1.3. Tác dụng
1.2. Phương pháp xác định thuế giá trị gia tăng
1.2.1. Đối tượng thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng
1.2.2. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng
1.2.3. Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
1.2.4. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng
1
HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Trang 2
HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Người đăng: quangminh-vntb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HẠCH TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 9 10 828