Ktl-icon-tai-lieu

Hậu quả pháp lý của việc nuôi con nuôi và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này

Được đăng lên bởi Phank Xe
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 666 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 2
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ................................................................. 2
I. Khái niệm ......................................................................................... 2
1. Khái niệm “Con nuôi” .................................................................... 2
2. Khái niệm “Nuôi con nuôi”............................................................. 2
II. Điều kiện của việc nuôi con nuôi .................................................. 3
1. Điều kiện đối với người được nhận làm con nuôi ........................ 3
2. Điều kiện đối với người nhận con nuôi ......................................... 4
3. Điều kiện về ý chí của chủ thể quan hệ nhận nuôi con nuôi ....... 6
4. Điều kiện về hình thức .................................................................... 7
III. Hậu quả pháp lý của việc nuôi con nuôi.................................... 8
IV. Giải pháp hoàn thiện .................................................................. 10
C. KẾT LUẬN ................................................................................... 11
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................... 12
1

1

A. MỞ ĐẨU
Nuôi con nuôi là một là một vấn đề mang tính nhân đạo, nó đóng vai
trò quan trọng khi giải quyết những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Chính vì vai trò của nó nên nó cần được đặc biệt chú trọng. Pháp luật Việt
Nam nhận thức được điều đó nên luôn có những sự quan tâm cần thiết đến
vấn đề nuôi con nuôi. Để hiểu rõ hơn về những chính sách ấy, em xin chọn đề
bài số 11: “Hậu quả pháp lý của việc nuôi con nuôi và một số giải pháp hoàn
thiện pháp luật về vấn đề này” làm đề tài nghiên cứu bài tập lớn của mình.
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Khái niệm
1. Khái niệm “Con nuôi”
Dưới góc độ xã hội, con nuôi là con của người khác nhưng được một,
hoặc hai người là vợ chồng nhận làm con và coi như con đẻ, nhằm thoả mãn
những nhu cầu, lợi ích nhất định của các bên.
Dưới góc độ pháp lý, con nuôi là người có đủ điều kiện do pháp luật
quy định được một hoặc hai người là vợ, chồng công nhận làm con qua những
thủ tục pháp lý nhất định mà giữa hi bên không có quan hệ huyết thống trực
hệ, không sinh thành ra nhau và không phải là anh em ruột của nhau.
2. Khái niệm “nuôi con nuôi”
Khoản 1, điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 có quy định:
“Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ và con giữa người nhận nuôi
con nuôi...
MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 2
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ................................................................. 2
I. Khái niệm ......................................................................................... 2
1. Khái niệm “Con nuôi” .................................................................... 2
2. Khái niệm “Nuôi con nuôi”............................................................. 2
II. Điều kiện của việc nuôi con nuôi .................................................. 3
1. Điều kiện đối với người được nhận làm con nuôi ........................ 3
2. Điều kiện đối với người nhận con nuôi ......................................... 4
3. Điều kiện về ý chí của chủ thể quan hệ nhận nuôi con nuôi ....... 6
4. Điều kiện về hình thức .................................................................... 7
III. Hậu quả pháp lý của việc nuôi con nuôi.................................... 8
IV. Giải pháp hoàn thiện .................................................................. 10
C. KẾT LUẬN ................................................................................... 11
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................... 12
1
1
Hậu quả pháp lý của việc nuôi con nuôi và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hậu quả pháp lý của việc nuôi con nuôi và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này - Người đăng: Phank Xe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hậu quả pháp lý của việc nuôi con nuôi và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về vấn đề này 9 10 522