Ktl-icon-tai-lieu

Hãy chỉ ra những bất cập và định hướng hoàn thiện về các quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm gây ra

Được đăng lên bởi lythioanh223
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 840 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ (NNHCĐ) gây ra là
một trong những trường hợp của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp
đồng thuộc về người có lỗi không kể là cố ý hay vô ý xâm phạm đến tính mạng,
sức khoẻ, tài sản… các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác thì phải
bồi thường. Đây là loại hình trách nhiệm đặc biệt, pháp luật đã quy định nhằm
đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho người bị thiệt hại. Để tìm hiểu sâu hơn về
loại hình trách nhiệm này em xin chọn đề tài số 09: “ Hãy chỉ ra những bất cập
và định hướng hoàn thiện về các quy định của pháp luật hiện hành về trách
nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm gây ra” làm bài tập lớn học kỳ
này. Trong quá trình làm bài em không thể tránh khỏi những thiếu sót kính
1

mong thầy cô góp ý, bổ sung thêm để bài làm của em được hoàn chỉnh hơn. Em
xin chân thành cảm ơn!

NỘI DUNG
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT
HẠI DO NGUỒN NGUY HIỂM CAO ĐỘ GÂY RA
1. Khái niệm và đặc điểm
1.1. Khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ
“ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại trách
nhiệm pháp lý được phát sinh đựa trên các điều kiện do pháp luật quy định khi
một chủ thể có hành vi gây thiệt hại cho các lợi ích được pháp luật bảo vệ.” 1.
Theo quy định tại Điều 604 BLDS năm 2005, trách nhiệm bồi thường thiệt hại
ngoài hợp đồng phát sinh khi người có hành vi trái pháp luật có lỗi, gây thiệt hại
cho các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ; đồng thời trong một số trường
hợp đặc biệt được pháp luật quy định, trách nhiệm này phát sinh cả khi không
có lỗi của người gây thiệt hại.
Từ khái niệm tổng quát về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, căn cứ
theo khoản 2, khoản 3 Điều 623 BLDS năm 2005, có thể hiểu: “ Bồi thường
thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được hiểu là trách nhiệm của chủ
sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng hợp pháp của nguồn nguy hiểm cao độ
và do sự hoạt động tự thân của nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại cho người
khác, phải bồi thường thiệt hại kể cả trong trường hợp chủ sở hữu hoặc người
chiếm hữu hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ không có lỗi.”2
1 Theo TS. Lê Đình Nghị (chủ biên), Giáo trình Luật Dân sự Việt Nam tập 2, Nxb. Giáo dục, Hà
Nội, 2010, tr.191.
2 Theo TS. Phùng Trung Tập, Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản, sức khoẻ và tính
mạng, Nxb. Hà Nội, Hà Nội, 2009, tr.259.
2

Khái niệm nguồn nguy hiểm cao độ được ghi nhận tại khoản 1, Điều
623 BLDS năm 2005; trên cơ sở này, Toà án nhân dân tối cao ban hành Ngh...
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ (NNHCĐ) gây ra là
một trong những trường hợp của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp
đồng thuộc về người có lỗi không kểcố ý hay vô ý xâm phạm đến tính mạng,
sức khoẻ, tài sản… các quyền lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác thì phải
bồi thường. Đây là loại nh trách nhiệm đặc biệt, pháp luật đã quy định nhằm
đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp cho người bị thiệt hại. Để tìm hiểu sâu hơn về
loại hình trách nhiệm này em xin chọn đề tài số 09: Hãy chỉ ra những bất cập
định hướng hoàn thiện về các quy định của pháp luật hiện hành về trách
nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm gây ra làm i tập lớn học kỳ
này. Trong quá trình làm bài em không thể tránh khỏi những thiếu sót kính
1
Hãy chỉ ra những bất cập và định hướng hoàn thiện về các quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm gây ra - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hãy chỉ ra những bất cập và định hướng hoàn thiện về các quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm gây ra - Người đăng: lythioanh223
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hãy chỉ ra những bất cập và định hướng hoàn thiện về các quy định của pháp luật hiện hành về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm gây ra 9 10 678