Ktl-icon-tai-lieu

hệ thống điều khiển từ xa và tự động quay

Được đăng lên bởi Cường Trinh
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ
…… 000 ……

LUAÄN VAÊN TOÁT
NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI:

HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN
THIEÁT BÒ ÑIEÄN TÖØ XA VAØ
TÖÏ ÑOÄNG QUAY SOÁ BAÙO ÑOÄNG
THOÂNG QUA MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI

Sinh vieân thöïc hieän : LEÂ HUYØNH XUAÂN
Lôùp
: 95KÑÑ
Giaùo vieân höôùng daãn : TS.TRAÀN THU HAØ

TP.HOÀ CHÍ MINH Thaùng 3_2000

LÔØI CAÛM TAÏ
Trong suoát khoùa hoïc (1995-2000) taïi Tröôøng
Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät TP.HCM,vôùi söï giuùp ñôõ
cuûa quùi thaày coâ vaø giaùo vieân höôùng daãn veà moïi maët
töø nhieàu phía vaø nhaát laø trong thôøi gian thöïc hieän ñeà
taøi, neân ñeà taøi ñaõ ñöôïc hoaøn thaønh ñuùng thôøi gian qui
ñònh. Em xin chaân thaønh caûm taï ñeán :
Boä moân Ñieän – Ñieän töû cuøng taát caû quùi thaày
coâ trong khoa Ñieän ñaõ giaûng daïy nhöõng kieán thöùc
chuyeân moân laøm cô sôû ñeå thöïc hieän toát luaän vaên toát
nghieäp vaø ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho em hoaøn taát
khoùa hoïc.
Ñaët bieät, TS. Traàn Thu Haø – giaùo vieân
höôùng daãn ñeà taøi ñaõ nhieät tình giuùp ñôõ vaø cho em
nhöõng lôøi chæ daïy quùi baùu, giuùp em ñònh höôùng toát
trong khi thöïc hieän luaän vaên.
Taát caû baïn beø ñaõ giuùp ñôõ vaø ñoäng vieân trong
suoát quaù trình laøm luaän vaên toát nghieäp.
TP.HCM _ Thaùng 3 naêm 2000
Sinh vieân thöïc hieän

Ñaïi Hoïc Quoác Gia TP.HCM
Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät

Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam
Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN ÑIEÄN - ÑIEÄN TÖÛ

NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
Hoï vaø teân

: LEÂ HUYØNH XUAÂN

Lôùp

: 95KÑÑ

1. Teân ñeà taøi : HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ ÑIEÄN TÖØ XA VAØ TÖ

ÑOÄNG QUAY SOÁ BAÙO ÑOÄNG THOÂNG QUA MAÏNG ÑIEÄN
THOAÏI
2. Caùc soá lieäu ban ñaàu :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………3. Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh vaø tính toaùn :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
4. Caùc baûn veõ vaø ñoà thò :
……………………………………………………………...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP.HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUT
KHOA ÑIEÄN – ÑIEÄN TÖÛ
BOÄ MOÂN ÑIEÄN TÖÛ
…… 000 ……
LUAÄN VAÊN TOÁT
NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI:
HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIN
THIEÁT BÒ ÑIEÄN TÖØ XA V
TÖÏ ÑOÄNG QUAY SOÁ BAÙO ÑOÄNG
THOÂNG QUA MAÏNG ÑIEÄN THOAÏI
Sinh vieân thöïc hieän : LEÂ HUYØNH XUAÂN
Lôùp : 95KÑÑ
Giaùo vieân höôùng daãn : TS.TRAÀN THU HAØ
TP.HOÀ CHÍ MINH Thaùng 3_2000
hệ thống điều khiển từ xa và tự động quay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hệ thống điều khiển từ xa và tự động quay - Người đăng: Cường Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
hệ thống điều khiển từ xa và tự động quay 9 10 661