Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống ghi tham khảo harvard 2014

Được đăng lên bởi kimngoc091093
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH GHI THAM KHẢO THEO HỆ THỐNG HARVARD
Người hướng dẫn:
TS Hồ Đắc Túc
hodactuc@gmail.com
hotuc02@yahoo.com
Giờ tư vấn: hẹn trước

Tại sao phải ghi tham khảo?
Trong bài luận, ghi tham khảo nhằm xác minh hay công nhận đã trích dẫn ý kiến, hay
sử dụng từ ngữ của tác giả hay nguồn tài liệu khác. Nếu sử dụng ý kiến từ một nguồn tài liệu
hay của tác giả khác mà không ghi tham khảo thì sẽ bị coi là đạo văn.
Dùng ý tưởng của người khác cũng phải ghi tên vá tác phẩm đã sử dụng.
Lý do thứ hai phải ghi tham khảo là để giới thiệu cho người đọc tìm thêm các tài liệu
khác nhằm giúp họ hiểu rộng hơn vấn đề. Đó là tinh thần của học thuật: cùng tìm hiểu để
khám phá chứ không giấu diếm.
Từ lâu nhiều nước – nhiều chứ không phải tất cả - chỉ dùng hai hệ thống ghi tham
khảo: Một của đại học Harvard, thứ hai là của đại học Oxford.
Dưới đây trình bày cách ghi tham khảo trong nội dung bài luận, và ở cuối bài luận
theo Hệ thống của Đại học Harvard. Hệ thống Harvard còn gọi là Hệ Thống Tác Giả-Ngày
(ghi tên tác giả và năm tài liệu xuất bản trước). Trong các thí dụ, chú ý dùng đúng cách chấm
câu, chữ nghiêng (italics), dấu ngoặc kép.
Trong các bài luận nộp cho tôi, sinh viên phải ghi theo hệ thống của đại học Harvard.
Tôi dựa vào cách ghi của Harvard, có chỉnh sửa cho phù hợp với tiếng Việt. Các bạn hãy tự
tham khảo thêm ở tài liệu tôi sử dụng ghi ở cuối bài này.

Tóm Tắt Hệ Thống Tác Giả-Ngày (Harvard System)
Trích dẫn sách – một tác giả
Ghi trong
nội dung
bài viết

(Nguyễn Hiến Lê 2002)
Ghi chú: Nếu trích nguyên văn
thì dùng ngoặc kép “” và phải
ghi trang số mấy:

Ghi
tham
khảo
cuối
bài

(Nguyễn Hiến Lê 2002, tr.31)

Nguyễn, Hiến Lê. 2002. Bảy ngày trong Đồng
tháp mười. Hà Nội: nhà xuất bản Văn Hóa
Thông Tin.
hoặc
Nguyễn, H.L. 2002. Bảy ngày trong Đồng
tháp mười. Hà Nội: nhà xuất bản Văn Hóa
Thông Tin.
[Ghi chú: Do tên họ Việt Nam trùng nhau, nên
ghi đầy đủ chứ đừng viết tắt.]

Trích dẫn sách – hai tác giả & ba hay bốn tác giả trở lên
Ghi trong
nội dung
bài viết

(Craton and Saunders 1992)

tuc- he thong ghi tham khao harvard.doc

Ghi
tham
khảo
cuối
bài

Craton, M. and G. Saunders. 1992. Islanders
in the Stream: A history of the Bahamian
people. Athens: University of Georgia Press.

1

Ghi trong
nội dung
bài viết

(Leeder et al. 1996, tr. 69)

Ghi
tham
khảo
cuối
bài

Leeder, S.R., Dobson, A.J., Gibbers, R.W.,
Patel, N.K., Mathews, P.S., Williams, D.W. &
Mariot, D.L. 1996. The Australian film industry.
Dominion Press: Adelaide.

Trích một chương sách từ một cuốn sách có nhiều tá...
CÁCH GHI THAM KHO THEO H THNG HARVARD
Người hướng dn:
TS H Đắc Túc
hodactuc@gmail.com
hotuc02@yahoo.com
Gi tư vn: hn trước
Ti sao phi ghi tham kho?
Trong bài lun, ghi tham kho nhm xác minh hay công nhn đã trích dn ý kiến, hay
s dng t ng ca tác gi hay ngun tài liu khác. Nếu s dng ý kiến t mt ngun tài liu
hay ca tác gi khác mà không ghi tham kho thì s b coi là đạo văn.
Dùng ý tưởng ca người khác cũng phi ghi tên vá tác phm đã s dng.
Lý do th hai phi ghi tham kho là để gii thiu cho người đọc tìm thêm các tài liu
khác nhm giúp h hiu rng hơn vn đề. Đó là tinh thn ca hc thut: cùng tìm hiu để
khám phá ch không giu diếm.
T lâu nhiu nước – nhiu ch không phi tt c - ch dùng hai h thng ghi tham
kho: Mt ca đại hc Harvard, th hai là ca đại hc Oxford.
Dưới đây trình bày cách ghi tham kho trong ni dung bài lun, và cui bài lun
theo H thng ca Đại hc Harvard. H thng Harvard còn gi là H Thng Tác Gi-Ngày
(ghi tên tác gi và năm tài liu xut bn trước). Trong các thí d, chú ý dùng đúng cách chm
câu, ch nghiêng (italics), du ngoc kép.
Trong các bài lun np cho tôi, sinh viên phi ghi theo h thng ca đại hc Harvard.
Tôi da vào cách ghi ca Harvard, có chnh sa cho phù hp vi tiếng Vit. Các bn hãy t
tham kho thêm tài liu tôi s dng ghi cui bài này.
Tóm Tt H Thng Tác Gi-Ngày (Harvard System)
Trích dn sách – mt tác gi
Ghi trong
ni dung
bài viết
(Nguyn Hiến Lê 2002)
Ghi chú: Nếu trích nguyên văn
thì dùng ngoc kép “” và phi
ghi trang s my:
(Nguyn Hiến Lê 2002, tr.31)
Ghi
tham
kho
cui
bài
Nguyn, Hiến Lê. 2002.
By ngày trong Đồng
tháp mười.
Hà Ni: nhà xut bn Văn Hóa
Thông Tin.
hoc
Nguyn, H.L. 2002.
By ngày trong Đồng
tháp mười.
Hà Ni: nhà xut bn Văn Hóa
Thông Tin.
[Ghi chú: Do tên h Vit Nam trùng nhau, nên
ghi đầy đủ ch đừng viết tt.]
Trích dn sách – hai tác gi & ba hay bn tác gi tr lên
Ghi trong
ni dung
bài viết
(Craton and Saunders 1992)
Ghi
tham
kho
cui
bài
Craton, M. and G. Saunders. 1992.
Islanders
in the Stream: A history of the Bahamian
people. Athens: University of Georgia Press.
tuc- he thong ghi tham khao harvard.doc 1
Hệ thống ghi tham khảo harvard 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống ghi tham khảo harvard 2014 - Người đăng: kimngoc091093
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hệ thống ghi tham khảo harvard 2014 9 10 184