Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin Logistis

Được đăng lên bởi Hoang Joven
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1703 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Hệ thống thông tin Logistic

Nhóm 1

MỤC LỤC
Lời nói đầu.................................................................................................................2
I. Khái niệm, mô hình hệ thống thông tin Logistics:.................................................3
1.1 Khái niệm:........................................................................................................3
1.2 Mô hình hệ thống thông tin Logistics (LIS):....................................................6
II. Cấu trúc của hệ thống thông tin Logistics............................................................8
2.1 Hệ thống thông tin bán hàng............................................................................9
2.2 Hệ thống thông tin mua hàng :.........................................................................9
2.3 Kiểm soát hàng tồn kho..................................................................................10
2.4 Hạ Tầng hệ thống thông tin Logistics............................................................10
2.5 Hệ thống thông tin bảo trì..............................................................................10
2.6 Hệ thống thông tin quản lý chất lượng..........................................................11
2.7 Hệ thống thông tin giao thông vận tải (TIS)..................................................11
2.7 Hệ thống thông tin bán lẻ...............................................................................12
III. Chức năng và tác dụng của LIS:........................................................................13
3.1 Chức năng tác nghiệp....................................................................................13
3.2 Chức năng kiểm soát......................................................................................13
3.3 Chức năng phân tích và ra quyết định...........................................................13
3.4 Chức năng hoạch định chiến lược.................................................................14
IV. Dòng thông tin Logistics trong doanh nghiệp:..................................................14
4.1 Dòng thông tin hoạch định - phối hợp:..........................................................14
4.2 Dòng thông tin nghiệp vụ:.............................................................................15
V. Một sồ hệ thống thông tin của các công ty Logistics tại Việt Nam....................16
5.1 Hệ thống thông tin Maersk Logistics (Damco) Việt Nam..............................16
5.2 Hệ thống th...
Hệ thống thông tin Logistic Nhóm 1
MỤC LỤC
Lời nói đầu.................................................................................................................2
I. Khái niệm, mô hình hệ thống thông tin Logistics:.................................................3
1.1 Khái niệm:........................................................................................................3
1.2 Mô hình hệ thống thông tin Logistics (LIS):....................................................6
II. Cấu trúc của hệ thống thông tin Logistics............................................................8
2.1 Hệ thống thông tin bán hàng............................................................................9
2.2 Hệ thống thông tin mua hàng :.........................................................................9
2.3 Kiểm soát hàng tồn kho..................................................................................10
2.4 Hạ Tầng hệ thống thông tin Logistics............................................................10
2.5 Hệ thống thông tin bảo trì..............................................................................10
2.6 Hệ thống thông tin quản lý chất lượng..........................................................11
2.7 Hệ thống thông tin giao thông vận tải (TIS)..................................................11
2.7 Hệ thống thông tin bán lẻ...............................................................................12
III. Chức năng và tác dụng của LIS:........................................................................13
3.1 Chức năng tác nghiệp....................................................................................13
3.2 Chức năng kiểm soát......................................................................................13
3.3 Chức năng phân tích và ra quyết định...........................................................13
3.4 Chức năng hoạch định chiến lược.................................................................14
IV. Dòng thông tin Logistics trong doanh nghiệp:..................................................14
4.1 Dòng thông tin hoạch định - phối hợp:..........................................................14
4.2 Dòng thông tin nghiệp vụ:.............................................................................15
V. Một sồ hệ thống thông tin của các công ty Logistics tại Việt Nam....................16
5.1 Hệ thống thông tin Maersk Logistics (Damco) Việt Nam..............................16
5.2 Hệ thống thông tin FLDC..............................................................................17
VI. Kết luận.............................................................................................................19
Trang 1
Hệ thống thông tin Logistis - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin Logistis - Người đăng: Hoang Joven
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hệ thống thông tin Logistis 9 10 194