Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin thư viện

Được đăng lên bởi Tạ Văn Đoàn
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 984 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phần I :TÌM HIỂU ĐỀ TÀI
1.1.

Hoạt động của thư viện:
Độc giả muốn mượn sách của thư viện thì trước tiên phải đăng kí làm thẻ thư viện.
Quản lý độc giả: nhập thông tin độc giả tới làm thẻ bao gồm:

+ Họ và tên.
+ Ngày sinh.
+ Giới tính.
+ Địa chỉ nhà riêng.
+ Số điện thoại nhà riêng.
+ Cơ quan công tác.
+ Mã đối tượng
+ Chứng minh thư hay sổ hộ chiếu.
Mỗi độc giả có một định danh duy nhất là mã thư viện. Sau khi đã xác nhận các
thông tin về độc giả hệ thống tạo thẻ thư viện cho độc giả đã đăng kí. Trên thẻ thư viện
có các thông tin:
+Mã thẻ
+Tên độc giả.
+Ngày sinh
+Địa chỉ
+Ngày tạo
+Ngày hết hạn
Các thông tin về độc giả và thẻ thư viện được lưu lại trong hệ thống.mỗi độc giả chỉ
có một thẻ thư viện.
Khi mượn sách độc giả đến xuất trình thẻ thư viện. Hoạt động mượn sách được thực
hiện như sau:sau khi nhân viên thư viện kiểm tra thẻ thư viện của độc giả đến mượn nếu
đúng thì yêu cầu của độc giả đó được chấp nhận và thực hiện theo đúng quy định của thư

viện. Sách mà độc giả yêu cầu sẽ được kiểm tra xem đã có ai mượn hay chưa và số lượng
còn bao nhiêu. Nếu sách đó chưa có ai mượn và còn trong thư viện thì thông tin về mượn
sách sẽ được lưu trên phiếu mượn.thông tin về phiếu mượn bao gồm:
+ Số phiếu.
+ Ngày mượn .
+ Mã thẻ thư viện của độc giả đến mượn.
+ Các thông tin chi tiết về sách mượn như là:
+ Mã sách.
+Số lượng.
+ Số ngày được mượn.
Khi độc giả trả sách thì nhân viên thư viện kiểm tra tình trạng sách trả và ghi nhận
việc trả sách của độc giả. Nếu độc giả mượn sách muộn so với ngày quy định thì họ sẽ
phải chịu một khoản lệ phí theo từng loại sách. Mỗi thẻ thư viện có thể mượn được nhiều
sách trong thư viện(mỗi thẻ thư viện sẽ có nhiều phiếu mượn)mỗi phiếu mượn chỉ được
ghi một mã thẻ thư viện và được mượn nhiều sách, mỗi đầu sách sẽ được mượn nhiều
lần. Mỗi phiếu mượn do một nhân viên thư viện lập và một nhân viên sẽ lập được nhiều
phiếu mượn.
Quản lý nhân viên trong thư viện như sau: thêm mới nhân viên vào danh sách khi có
nhân viên mới được tuyển, sửa đổi thông tin khi có những biến đổi xảy ra và xóa bỏ nhân
viên khi hết hợp đồng hoặc bị xa thải. Các thông tin về nhân viên bao gồm:
+Mã nhân viên.
+Tên nhân viên.
+ Điện thoại liên hệ.
+ Ngày sinh.
+ Địa chỉ.
Cuối mỗi tuần nhân viên kiểm tra toàn bộ sách mượn để phát hiện các độc giả mượn
quá hạn. Nếu độc giả mượn quá hạn dưới 3 ngày thì bị nhắc nhở trả sách bằng phiếu nhắc
nhở gồm các thông tin:
+ Họ tên độc giả vi phạm.

+Mã thẻ.
+Ngày lập.
+ Thông tin về sách(mã sách, tên sách ,tác giả, nhà sản x...
Phần I :TÌM HIỂU ĐỀ TÀI
1.1. Hoạt động của thư viện:
Độc giả muốn mượn sách của thư viện thì trước tiên phải đăng kí làm thẻ thư viện.
Quản lý độc giả: nhập thông tin độc giả tới làm thẻ bao gồm:
+ Họ và tên.
+ Ngày sinh.
+ Giới tính.
+ Địa chỉ nhà riêng.
+ Số điện thoại nhà riêng.
+ Cơ quan công tác.
+ Mã đối tượng
+ Chứng minh thư hay sổ hộ chiếu.
Mỗi độc giả một định danh duy nhất thư viện. Sau khi đã xác nhận các
thông tin về độc giả hệ thống tạo thẻ thư viện cho độc giả đã đăng kí. Trên thẻ thư viện
có các thông tin:
+Mã thẻ
+Tên độc giả.
+Ngày sinh
+Địa chỉ
+Ngày tạo
+Ngày hết hạn
Các thông tin về độc giả thẻ thư viện được lưu lại trong hthống.mỗi độc giả chỉ
có một thẻ thư viện.
Khi mượn sách độc giả đến xuất trình thẻ thư viện. Hoạt động mượnch được thực
hiện như sau:sau khi nhân viên thư viện kiểm tra thẻ t viện của độc giả đến mượn nếu
đúng thì yêu cầu của độc giả đó được chấp nhận và thực hiện theo đúng quy định của thư
Hệ thống thông tin thư viện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin thư viện - Người đăng: Tạ Văn Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hệ thống thông tin thư viện 9 10 41