Ktl-icon-tai-lieu

Héo vàng trên cây ớt

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 3459 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
49A

§ç TiÕn hoµng - BVTV
PHẦN 1
MỞ ĐẦU

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong xu thế ph¸t triển cña nÒn n«ng nghiÖp thÕ giíi, nh÷ng n¨m gÇn
®©y nÒn n«ng nghiÖp níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. S¶n xuÊt g¹o
kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu trong níc mµ cßn xuÊt khÈu ®Õn c¸c níc
lín trªn thÕ giíi nh Mü. Ngoµi c©y l¬ng thùc, c©y c«ng nghiÖp, c¸c c©y thùc
phÈm còng ph¸t triÓn m¹nh mÏ trong s¶n xuÊt. Song s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh thêi tiÕt bÊt lîi, dÞch h¹i do s©u bÖnh, cá d¹i,
chuét, èc b¬u vµng…, ®· lµm gi¶m n¨ng suÊt vµ phÈm chÊt n«ng s¶n. Theo
thèng kª cña FAO (1984) hµng n¨m bÖnh h¹i c©y trång kh«ng nh÷ng lµm
gi¶m n¨ng suÊt, phÈm chÊt c©y trång mµ cßn lµm t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt. Bëi
vËy ®Ó b¶o vÖ s¶n xuÊt, chóng ta ph¶i ¸p dông hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p nh
canh t¸c, c¬ giíi vËt lý…, ®Æc biÖt biÖn ph¸p hiÖn ®ang ®îc sö dông phæ biÕn
trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ biÖn ph¸p ho¸ häc ®· g©y ra hµng lo¹t vÊn ®Ò
¶nh hëng tíi m«i sinh, m«i trêng nh « nhiÔm nguån níc, ®Êt, d lîng vît qu¸
ngìng cho phÐp. V× vËy t×m kiÕm biÖn ph¸p phßng trõ bÖnh h¹i tèi u lµ mét
trong nh÷ng híng ®i ®óng ®¾n vµ cÇn thiÕt cho mét nÒn n«ng nghiÖp s¹ch vµ
bÒn v÷ng.
Mét sè c©y thùc phÈm trång trªn c¹n nh c©y cµ chua, c©y da chuét, c©y
®Ëu t¬ng… lµ nh÷ng c©y cã gi¸ trÞ dinh dìng cao, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ.
Nhng hµng n¨m c©y thùc phÈm thêng bÞ nhiÒu lo¹i bÖnh g©y h¹i lµm tæn thÊt
kh¸ nÆng nÒ trong s¶n xuÊt do vËy viÖc nghiªn cøu c¸c bÖnh h¹i c©y thùc
phÈm ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p phßng trõ bÖnh cã hiÖu qu¶ lµ rÊt cÇn thiÕt.
Mét nhãm bÖnh h¹i c©y trång nguy hiÓm trong s¶n xuÊt lµ nhãm nÊm
cã nguån gèc trong ®Êt nh: Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia, Phythium,

1

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp
49A

§ç TiÕn hoµng - BVTV

Sclerotium…. Nhãm nÊm nµy cã phæ ký chñ réng, g©y h¹i trªn nhiÒu lo¹i
c©y trång kh¸c nhau nh: §Ëu ®ç, c©y hä cµ, hä bÇu bÝ vµ g©y ra nhiÒu triÖu
chøng kh¸c nhau nh: Lë cæ rÔ, hÐo rò gèc mèc tr¾ng, thèi th©n khi bÖnh nÆng
c©y ký chñ bÞ chÕt rÊt nhanh. §Æc biÖt lµ nÊm Fusarium oxysporum g©y bÖnh
hÐo vµng lµm c©y chÕt nhanh.
Nguån bÖnh c¸c loµi nÊm trªn thêng b¶o tån chñ yÕu lµ d¹ng h¹ch
nÊm, sîi nÊm vµ hËu bµo tö ë trong ®Êt vµ trong tµn d c©y bÖnh, kh¶ n¨ng
b¶o tån chñ yÕu lµ d¹ng h¹nh nÊm, kh¶ n¨ng b¶o tån cña h¹nh nÊm còng nh
cña sîi nÊm tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn m«i trêng vµ tuú tõng loµi nÊm kh¸c
nhau.
ë níc ta kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ ®Æc ®iÓm sinh häc, sinh th¸i, kh¶ n¨ng
tÊn c«ng, x©m nhiÔm cña c¸c loµi nÊm g©y bÖnh cã nguån gèc tro...
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §ç TiÕn hoµng - BVTV
49A
PHN 1
M ĐẦU
I. ĐẶT VN ĐỀ
Trong xu thế ph¸t trin cña nÒn n«ng nghiÖp thÕ giíi, nh÷ng n¨m gÇn
®©y nÒn n«ng nghiÖp níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín. S¶n xuÊt g¹o
kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu trong níc cßn xuÊt khÈu ®Õn c¸c níc
lín trªn thÕ giíi nh Mü. Ngoµi c©y l¬ng thùc, c©y c«ng nghiÖp, c¸c c©y thùc
phÈm còng ph¸t triÓn m¹nh trong s¶n xuÊt. Song s¶n xuÊt n«ng nghiÖp
còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh thêi tiÕt bÊt lîi, dÞch h¹i do s©u bÖnh, d¹i,
chuét, èc b¬u vµng, ®· lµm gi¶m n¨ng suÊt phÈm chÊt n«ng s¶n. Theo
thèng kª cña FAO (1984) hµng n¨m bÖnh h¹i c©y trång kh«ng nh÷ng lµm
gi¶m n¨ng suÊt, phÈm chÊt c©y trång cßn lµm t¨ng chi ps¶n xuÊt. Bëi
vËy ®Ó b¶o s¶n xuÊt, chóng ta ph¶i ¸p dông hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p nh
canh t¸c, c¬ giíi vËt , ®Æc biÖt biÖn ph¸p hiÖn ®ang ®îc sö dông phæ biÕn
trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp biÖn ph¸p ho¸ häc ®· g©y ra hµng lo¹t vÊn ®Ò
¶nh hëng tíi m«i sinh, m«i trêng nh « nhiÔm nguån níc, ®Êt, d lîng vît qu¸
ngìng cho phÐp. vËy t×m kiÕm biÖn ph¸p phßng trõ bÖnh h¹i tèi u mét
trong nh÷ng híng ®i ®óng ®¾n cÇn thiÕt cho mét nÒn n«ng nghiÖp s¹ch
bÒn v÷ng.
Mét sè c©y thùc phÈm trång trªn c¹n nh c©y cµ chua, c©y da chuét, c©y
®Ëu t¬ng nh÷ng c©y gi¸ trÞ dinh dìng cao, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ.
Nhng hµng n¨m c©y thùc phÈm thêng bÞ nhiÒu lo¹i bÖnh g©y h¹i lµm tæn thÊt
kh¸ nÆng trong s¶n xuÊt do vËy viÖc nghiªn cøu c¸c bÖnh h¹i c©y thùc
phÈm ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p phßng trõ bÖnh cã hiÖu qu¶ lµ rÊt cÇn thiÕt.
Mét nhãm bÖnh h¹i c©y trång nguy hiÓm trong s¶n xuÊt nhãm nÊm
nguån gèc trong ®Êt nh: Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia, Phythium,
1
Héo vàng trên cây ớt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Héo vàng trên cây ớt - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Héo vàng trên cây ớt 9 10 943