Ktl-icon-tai-lieu

Hiện trạng về kim loại nặng trong đất, nước

Được đăng lên bởi Phi Phạm
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HIỆN TRẠNG VỀ KIM LOẠI NẶNG (HG, AS, PB, CD) TRONG ĐẤT,
NƯỚC
VÀ MỘT SỐ RAU TRỒNG TRÊN KHU VỰC HUYỆN ĐÔNG ANH- HÀ
NỘI.
Current situation of contamination of heavy metals (Hg, As, Pb, Cd) in soil, surface water
and some vegetables in Dong Anh, Ha Noi.
Phạm Ngọc Thuỵ1, Nguyễn Đình Mạnh1, Đinh Văn Hùng1,Nguyễn Viết Tùng2,
Ngô Xuân Mạnh3 và CTV.
SUMMARY
Current situation of heavy metals (Hg, As, Pb, Cd) in soil, surface water and in some vegetables in
Dong Anh, Ha Noi is presented in this paper. The analysis data showed that: The content of Hg and As in
soil, surface water and vegetable in the study area is lower than threshold toxic level. However some
samples of soil, surface water and vegetable are contaminated by Pb and Cd. The reason for
contaminated of Cd in surface water and in vegetable seems concern with photphorate fertilizer in early
investigation [5].
Key words: Heavy metals, surface water, threshold toxic level, photphorate fertilizer.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hiện nay môi trường nông nghiệp khu vực
ngoại thành Hà Nội đang chịu ảnh hưởng
nghiêm trọng bởi sự gia tăng phế thải.
Phần lớn nguồn phế thải chưa được xử lí
đều đổ vào môi trường đất, nước, mà hậu
quả là môi trường đất, nước nông nghiệp
trở nên ô nhiễm. Phế thải công nghiệp,
phế thải sinh hoạt, hoá chất nông nghiệp
tồn dư đi vào nước, vào không khí rồi tích
tụ trong đất, làm cho đất bị thoái hoá, làm
giảm năng suất, chất lượng sản phẩm, đặc
biệt là rau xanh sản xuất trên khu vực đất
bị ô nhiễm rất có thể trở thành độc hại cho
người sử dụng.
Đông Anh là huyện ngoại thành phía
Bắc Hà Nội, diện tích đất tự nhiên 18.230 ha
trong đó diện tích đất nông nghiệp quy hoạch
đến 2010 còn 7.258 ha (UBND thành phố Hà
Nội, 1998). Đông Anh được quy hoạch là
khu vực công nghiệp đồng thời cũng là vùng

1

Khoa Đất và Môi trường, Đại học Nông nghiệp I
Khoa Nông học, Đại học Nông nghiệp I
3
Khoa Công nghệ thực phẩm, Đại học Nông nghiệp I
2

sản xuất rau trọng điểm của thành phố Hà
Nội. Đất, nước sản xuất nông nghiệp ở khu
vực công nghiệp thường bị ô nhiễm KLN, vì
vậy để sản xuất rau an toàn cần khảo sát đánh
giá hiện trạng một số chỉ tiêu về KLN trong
đất, nước nông nghiệp và trong rau sản xuất
trên khu vực nghiên cứu, qua đó xác định
mối quan hệ giữa KLN ở môi trường và độ
an toàn về KLN trong rau sản xuất trên khu
vực nghiên cứu.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Lấy mẫu nước, mẫu đất, mẫu rau
Chọn 14 xã thuộc huyện Đông Anh.
Những xã được chọn thuộc vùng trọng điểm
rau của huyện. Vị trí lấy mẫu được đánh dấu
trên bản đồ và c...
HIN TRNG V KIM LOI NNG (HG, AS, PB, CD) TRONG ĐẤT,
NƯỚC
VÀ MT S RAU TRNG TRÊN KHU VC HUYN ĐÔNG ANH- HÀ
NI.
Current situation of contamination of heavy metals (Hg, As, Pb, Cd) in soil, surface water
and some vegetables in Dong Anh, Ha Noi.
Phm Ngc Thu
1
, Nguyn Đình Mnh
1
, Đinh Văn Hùng
1
,Nguyn Viết Tùng
2
,
Ngô Xuân Mnh
3
và CTV.
SUMMARY
Current situation of heavy metals (Hg, As, Pb, Cd) in soil, surface water and in some vegetables in
Dong Anh, Ha Noi is presented in this paper. The analysis data showed that: The content of Hg and As in
soil, surface water and vegetable in the study area is lower than threshold toxic level. However some
samples of soil, surface water and vegetable are contaminated by Pb and Cd. The reason for
contaminated of Cd in surface water and in vegetable seems concern with photphorate fertilizer in early
investigation
[
5
]
.
Key words: Heavy metals, surface water, threshold toxic level, photphorate fertilizer.
1. ĐẶT VN ĐỀ
ng nông nghip khu vc
à huyn ngoi thành phía
Bc
Hin nay môi trườ
ngoi thành Hà Ni đang chu nh hưởng
nghiêm trng bi s gia tăng phế thi.
Phn ln ngun phế thi chưa được x
đều đổ vào môi trường đất, nước, mà hu
qu là môi trường đất, nước nông nghip
tr nên ô nhim. Phế thi công nghip,
phế thi sinh hot, hoá cht nông nghip
tn dư
đi vào nước, vào không khí ri tích
t trong đất, làm cho đất b thoái hoá, làm
gim năng sut, cht lượng sn phm, đặc
bit là rau xanh sn xut trên khu vc đất
b ô nhim rt có th tr thành độc hi cho
người s dng.
Đông Anh l
Hà Ni, din tích đất t nhiên 18.230 ha
trong đó din tích đất nông nghip quy hoch
đến 2010 còn 7.258 ha (UBND thành ph
Ni, 1998). Đông Anh được quy hoch là
khu vc công nghip đồng thi cũng là vùng
1
Khoa Đất và Môi trường, Đại hc Nông nghip I
2
Khoa Nông hc, Đại hc Nông nghip I
3
Khoa Công ngh thc phm, Đại hc Nông nghip I
sn xut rau trng đim ca thành ph
Ni. Đất, nước sn xut nông nghip khu
vc công nghip thường b ô nhim KLN, vì
vy để sn xu
t rau an toàn cn kho sát đánh
giá hin trng mt s ch tiêu v KLN trong
đất, nước nông nghip và trong rau sn xut
trên khu vc nghiên cu, qua đó xác định
mi quan h gia KLN môi trường và độ
an toàn v KLN trong rau sn xut trên khu
vc nghiên cu.
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
Ly mu nước, mu đất, mu rau
Chn 14 xã thuc huyn Đông Anh.
Nhng xã được chn thuc vùng tr
ng đim
rau ca huyn. V trí ly mu được đánh du
trên bn đồ và có tiêu mc ngoài hin trường,
nhng mu ly nhiu thi đim đều trên
cùng mt v trí. Mu đất ly tng canh tác
Hiện trạng về kim loại nặng trong đất, nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiện trạng về kim loại nặng trong đất, nước - Người đăng: Phi Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hiện trạng về kim loại nặng trong đất, nước 9 10 964