Ktl-icon-tai-lieu

Hiệp định nông nghiệp AOA

Được đăng lên bởi NgỐc XÍt KN's
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 2414 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MÔN: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
HUY

GVHD: PHẠM ĐỨC

TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM
KHOA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
----------

TIỂU LUẬN MÔN:

LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
ĐỀ TÀI:

HIỆP ĐỊNH VỀ NÔNG NGHIỆP-AOA
---------- ----------

GVHD: Phạm Đức Huy
SVTH : Nhóm 5
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Lê Thăng Gia Khánh
Hứa Vũ Long
Trương Văn Công Thiện
Đoàn Thị Thùy Trang
Phạm Nhật Trường
Lớp

: LW003_1_122_T03
25

030126100316
030126100328
030126100388
030126100448
030126100804
030126100984
030126101035

MÔN: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
HUY

GVHD: PHẠM ĐỨC

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2013

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM
5
STT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

NHIỆM VỤ
-Tìm tài liệu
-Viết phần II. Nội dung chính của
hiệp định Nông nghiệp

1

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

030126100316

-Đọc lại bài tiểu luận để sửa lỗi
chính tả
- Đóng vai khán giả, hỏi câu hỏi
khi thuyết trình
-Phân công công việc
-Tìm tài liệu
-Tổng hợp dàn ý

2

Nguyễn Thị Thanh Hằng
(Nhóm trưởng)

030126100328

-Tham gia quay Clip
- Soạn nội dung thuyết trình
- Đọc lại bài tiểu luận để sửa lỗi
chính tả
- MC thuyết trình

3

Lê Thăng Gia Khánh

030126100388

-Tìm tài liệu
- Phân công công việc
-Viết lời mở đầu, phần I: Hoàn
cảnh ra đời và mục tiêu của hiệp

25

MÔN: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
HUY

GVHD: PHẠM ĐỨC
định và bổ sung phần III- mục 1:
Tác động của hiệp định đối với
các nước: Mỹ , EU …
- Đọc lại bài tiểu luận để sửa lỗi
chính tả
- Đóng vai khán giả. hỏi câu hỏi
khi thuyết trình
-Tìm tài liệu
- Viết phần III- mục 2. Nền nông
nghiệp Việt Nam và hiệp định
nông nghiệp AOA

4

Hứa Vũ Long

030126100448

-Đọc lại bài tiểu luận để sửa lỗi
chính tả
-Soạn nội dung thuyết trình
-Thành viên thuyết trình

-Tìm tài liệu

5

Trương Văn Công Thiện

030126100804

- Viết phần III – mục I: Tác động
của hiệp định đối với các nước:
Mỹ , EU … và bổ sung mục 2:
tác động của hiệp định đến nền
nông Nghiệp Việt Nam
- Tham gia quay Clip
- Làm Powerpoint
- Đọc lại bài tiểu luận để sửa lỗi
chính tả

6

Đoàn Thị Thùy Trang

030126100984
25

-Tìm tài liệu

MÔN: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
HUY

GVHD: PHẠM ĐỨC
- Viết phần kết luận
- Tổng hợp các phần bài làm của
nhóm , chỉnh sửa và hoàn thiện
bài tiểu luận
-Tham gia quay Clip
-Đọc lại bài tiểu luận để sửa lỗi
chính tả
-Soạn nội dung thuyết trình
-Thành viên thuyết trình
-Tìm tài liệu
-Tham gia quay Clip
-Làm và chỉnh sửa Clip

7

Phạm Nhật Trường

030126101035

- Đọc lại bài tiểu luận để sửa lỗi
chính tả
-Soạn nội dung thuyết trình
- Thành viên thuyết trình

25

MÔN: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
HUY

MỤC ...
25
MÔN: LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GVHD: PHẠM ĐỨC
HUY
TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM
KHOA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ
----- -----
TIỂU LUẬN MÔN:
LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
ĐỀ TÀI:
HIỆP ĐỊNH VỀ NÔNG NGHIỆP-AOA
---------- ----------
GVHD: Phạm Đức Huy
SVTH : Nhóm 5
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 030126100316
Nguyễn Thị Thanh Hằng 030126100328
Lê Thăng Gia Khánh 030126100388
Hứa Vũ Long 030126100448
Trương Văn Công Thiện 030126100804
Đoàn Thị Thùy Trang 030126100984
Phạm Nhật Trường 030126101035
Lớp : LW003_1_122_T03
Hiệp định nông nghiệp AOA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiệp định nông nghiệp AOA - Người đăng: NgỐc XÍt KN's
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Hiệp định nông nghiệp AOA 9 10 499