Ktl-icon-tai-lieu

Hộ chiếu khoan nổ mìn

Được đăng lên bởi ha-buzz
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 17358 lần   |   Lượt tải: 264 lần
Lêi nãi ®Çu
-----***-----

Như chóng ta ®· biÕt, c«ng t¸c khoan næ m×n lµ mét kh©u chñ chèt trong qu¸
tr×nh tiÕn hµnh khai th¸c ë c¸c má hÇm lß còng như c¸c má lé thiªn. V× vËy vÊn ®Ò
®Æt ra ®Çu tiªn cho mçi kÜ s khi tiÕn hµnh khai th¸c lµ ph¶i t×m c¸ch “ N©ng cao
hiÖu qu¶ ph¸ vì ®Êt ®¸ b»ng ph¬ng ph¸p khoan næ m×n” . Mét trong nh÷ng c«ng t¸c
cã tÝnh quyÕt ®Þnh vµ ®Çu tiªn tíi hiÖu qu¶ ph¸ vì ®Êt ®¸ ®ã lµ “ViÖc thµnh lËp hé
chiÕu khoan næ m×n”. Nã lµ c¬ së ®Ó ph¸t triÓn øng dông, kiÓm tra hiÖu qu¶ khoan
næ m×n trªn g¬ng trong qu¸ tr×nh khai th¸c ë má lé thiªn còng nh hÇm lß.
C«ng t¸c tÝnh to¸n vµ thiÕt lËp hé chiÕu khoan næ m×n lµ c«ng t¸c ®Çu tiªn
cÇn thiÕt tiÕn hµnh, ®Ó ®¶m lµm c¬ së cho viÖc khai th¸c. V× vËy cÇn ph¶i tÝnh to¸n
xem xÐt tÝnh chÊt c¸c lo¹i ®Êt ®¸ trªn g¬ng ®Ó tõ ®ã lùa chän c¸c th«ng sè næ m×n
cho h¬p lý. §ång thêi tõ ®ã la chän nh÷ng ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn næ m×n hîp lý
nhÊt. §Ó ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu an toµn còng nh chØ tiªu vÒ kû thuËt vµ ®em l¹i lîi
Ých cao nhÊt cho má.
Trªn ®©y lµ nh÷ng nh©n xÐt s¬ bé vÒ c«ng t¸c lËp hé chiÕu khoan næ m×n.
Trong qu¸ tr×nh lËp hé chiÕu ch¨c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy
rÊt mong ®îc sù gãp ý vµ bæ sung cña thÇy ®Ó em cã kinh nghiÖm lËp hé chiÕu cho
nh÷ng lÇn sau.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Biên Hòa ngày 18/04/2012
Sinh viªn thùc hiÖn:

Ch¬ng I :

b·i næ, thuèc næ, ph¬ng tiÖn næ
vµ ph¬ng ph¸p næ

I - B·i næ

1/ §Êt ®¸.
- C¸t kÕt cã ®é kiªn cè f= 9
- §é nøt nÎ cÊp II, ®ång nhÊt, kh«ng chøa níc
- Dung träng γ d =2,7(T/m3)
+ XÕp lo¹i ®Êt ®¸ theo ®é khã næ: Lo¹i khã næ võa
+ XÕp lo¹i ®Êt ®¸ theo ®é khã khoan: Lo¹i khã khoan
2/ Yªu cÇu ®Êt ®¸ sau khi næ.
- §Êt ®¸ sau khi næ kh«ng qu¸ cì, kh«ng qu¸ vôn, t¹o thµnh ®èng gän
- §ßng kÝnh cho phÐp cña ®Êt ®¸ sau khi næ
+ Theo vËn t¶i b»ng «t«
3

3

d cp <=0,5 V =0,5 20 =1,36(m3)
+ Theo ®iÒu kiÖn m¸y xóc b»ng m¸y xóc
3

d cp <=0,75 E =0,75
=1,28(m3)
1 ChiÒu cao ®èng ®¸ kh«ng nhá h¬n chiÒu cao m¸y xóc, vµ kh«ng lín
qu¸(<=1,5Hxmax=)
1 ChiÒu réng ®èng ®¸ phô thuéc vµo chiÒu réng luång xóc, chiÒu réng mÆt
tÇng tèi thiÓu
+ Khèi lîng 1 lÇn næ ®¶m b¶o cho thiÕt bÞ má lµm viÖc liªn tôc
+ §¶m b¶o t¹o nªn tÇng b»ng ph¼ng, hËu xung vµ v¨ng xa tèi thiÓu
+ §¶m b¶o an toµn teong qu¸ tr×nh thi c«ng næ m×n, gi¸ thµnh h¹
II - Thuèc næ.

Sö dông lo¹i thuèc næ AMONIT ph¸ ®¸ sè 1(AD1).
* C¸c tÝnh n¨ng kü thuËt c¬ b¶n cña AD1
+ Thµnh phÇn chÕ t¹o(%)
- Nitrat Amon: 2 ± 1.5
- Thuèc næ TNT:14 ± 1.0
- Bét gç: 4 ± 0.5
+ ChØ tiªu kü thuËt
- §é Èm (%): 0,3
- MËt ®é (g/cm3...
Lêi nãi ®Çu
-----***-----
Như chóng ta ®· biÕt, c«ng t¸c khoan næ m×n lµ mét kh©u chñ chèt trong qu¸
tr×nh tiÕn hµnh khai th¸c ë c¸c má hÇmcòng như c¸c má lé thiªn. V× vËy vÊn ®Ò
®Æt ra ®Çu tiªn cho mçi s khi tiÕn hµnh khai th¸c ph¶i t×m c¸ch N©ng cao
hiÖu qu¶ ph¸ vì ®Êt ®¸ b»ng ph¬ng ph¸p khoan næ m×n” . Mét trong nh÷ng c«ng t¸c
tÝnh quyÕt ®Þnh vµ ®Çu tiªn tíi hiÖu qu¶ ph¸ vì ®Êt ®¸ ®ã “ViÖc thµnh lËp
chiÕu khoan m×n”. ®Ó ph¸t triÓn øng dông, kiÓm tra hiÖu qu¶ khoan
næ m×n trªn g¬ng trong qu¸ tr×nh khai th¸c ë má lé thiªn còng nh hÇm lß.
C«ng t¸c tÝnh to¸n thiÕt lËp chiÕu khoan m×n c«ng t¸c ®Çu tiªn
cÇn thiÕt tiÕn hµnh, ®Ó ®¶m lµm cho viÖc khai th¸c. y cÇn ph¶inh to¸n
xem xÐt tÝnh chÊt c¸c lo¹i ®Êt ®¸ trªn g¬ng ®Ó ®ã lùa chän c th«ng sè m×n
cho h¬p lý. §ång thêi tõ ®ã la chän nh÷ng ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn næ m×n hîp
nhÊt. §Ó ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu an toµn còng nh chØ tiªu vÒ thuËt ®em l¹i lîi
Ých cao nhÊt cho má.
Trªn ®©y nh÷ng nh©n xÐt c«ng t¸c lËp chiÕu khoan m×n.
Trong qu¸ tr×nh lËp hé chiÕu ch¨c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy
rÊt mong ®îc gãp ý sung cña thÇy ®Ó em kinh nghiÖm lËp chiÕu cho
nh÷ng lÇn sau.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Biên Hòa ngày 18/04/2012
Sinh viªn thùc hiÖn:
Ch¬ng I : b·i næ, thuèc næ, ph¬ng tiÖn næ
vµ ph¬ng ph¸p næ
Hộ chiếu khoan nổ mìn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hộ chiếu khoan nổ mìn - Người đăng: ha-buzz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Hộ chiếu khoan nổ mìn 9 10 859