Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ dự thầu xây lắp

Được đăng lên bởi Hung Le
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1506 lần   |   Lượt tải: 5 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
……..***………

HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP
Công trình: KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Gói thầu : số 01
Hạng mục: CẮM MỐC PHÂN LÔ NỀN
(Bản gốc)
Gồm :

1. Thư mời thầu
2. Đơn dự thầu
3. Bảo lãnh dự thầu
4. Thông tin về Nhà thầu
5. Thuyết minh về biện pháp và tiến độ thi công công trình
6. Bản vẽ biện pháp và tiến độ thi công công trình
7. Bảng tính gía trị dự thầu

Nhà thầu : Công ty TNHH MTV......
Địa chỉ : 108/11 Đường 3 tháng 2 TP. Cần Thơ

Tháng 10 năm 2012

1

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG
THANH BÌNH
Số : /2012/TM-HTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày

tháng 10 năm 2012

THƯ MỜI THẦU

Kính gửi : Công ty TNHH MTV.................
Hợp tác xã Xây dựng Thanh Bình triển khai đấu thầu xây dựng công trình: Cắm mốc phân
lô nền Khu tái định cư Trường đại học Y dược Cần Thơ . . .
Hợp tác xã Xây dựng Thanh Bình mời các Nhà thầu tới tham dự đấu thầu xây lắp công
trình trên.
- Nhà thầu được sẽ mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh
- Địa điểm mua hồ sơ: Tại ... , tỉnh Hậu Giang.
- Thời gian bán hồ sơ: Từ ....... ngày ....... tháng ....... năm 2012.
- Tiền mua hồ sơ mời thầu : 1.000.000đồng Việt Nam ) (Bằng chữ: Một triệu đồng Việt
nam đồng Việt Nam ).
- Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo lãnh dự thầu với số tiền là: 25.000.000 (Hai mươi
lăm triệu đồng Việt Nam) do một ngân hàng Thương mại Nhà nước có đủ tư cách pháp nhân cấp
hoặc bằng tiền mặt.
- Ngày nộp hồ sơ dự thầu: Chậm nhất ngày ....... tháng ....... năm 2012
- Tại . . .
- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào ngày ....... tháng ....... năm 2012
- Tại ...

Chủ đầu tư

2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN DỰ THẦU
Kính gửi: HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG THANH BÌNH
1- Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu gói thầu số 01, chúng tôi, người ký tên dưới
đây đề nghị được thực hiện gói thầu gói thầu số 01 và bảo hành sửa chữa bất kỳ một sai
sót nào theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu với giá dự thầu là: 941.046.584 đồng
VNĐ (Bằng chữ: ).
2- Chúng tôi xác nhận rằng tài liệu kèm theo đây là các phần trong hồ sơ dự thầu
của chúng tôi.
3- Nếu hồ sơ dự thầu của chúng tôi được chấp thuận, chúng tôi xin cam kết tiến
hành thực hiện ngay công việc khi nhận được lệnh khởi công và hoàn thành bàn giao toàn
bộ công việc đã nêu trong hợp đồng theo đúng thời hạn với thời gian là 100 ngày.
4- Hồ sơ dự thầu của chúng tôi có hiệu lực đến ngày 15 tháng 12 năm 2012
5- Hồ sơ dự thầu này cùng với thông báo trúng th...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
……..***………
HỒ SƠ DỰ THẦU XÂY LẮP
Công trình: KHU TÁI ĐỊNH CƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Gói thầu : số 01
Hạng mục: CẮM MỐC PHÂN LÔ NỀN
(Bản gốc)
Gồm :
1. Thư mời thầu
2. Đơn dự thầu
3. Bảo lãnh dự thầu
4. Thông tin về Nhà thầu
5. Thuyết minh về biện pháp và tiến độ thi công công trình
6. Bản vẽ biện pháp và tiến độ thi công công trình
7. Bảng tính gía trị dự thầu
Nhà thầu : Công ty TNHH MTV......
Địa chỉ : 108/11 Đường 3 tháng 2 TP. Cần Thơ
Tháng 10 năm 2012
1
Hồ sơ dự thầu xây lắp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồ sơ dự thầu xây lắp - Người đăng: Hung Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hồ sơ dự thầu xây lắp 9 10 964