Ktl-icon-tai-lieu

Hoạch định chiến lược kinh doanh

Được đăng lên bởi hoangoctuyet1992-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2146 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Việt Nam ñã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong xu
thế toàn cầu hóa như hiện nay, các doanh nghiệp ñang ñứng trước những
cơ hội lớn ñể xây dựng, phát triển lên một tầm cao mới và cũng phải ñối
mặt với những nguy cơ tiềm ẩn to lớn. Để tồn tại và phát triển, các doanh
nghiệp cần phải xây dựng cho mình những ñịnh hướng, chiến lược kinh
doanh phù hợp trên cơ sở nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh
bên ngoài, môi trường bên trong của mình ñể có thể tận dụng các cơ hội,
giảm thiểu các nguy cơ từ môi trường kinh doanh, cũng như phát huy các
ñiểm mạnh và hạn chế các ñiểm yếu của doanh nghiệp.
Xuất phát từ thực tiễn ñó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh là hết
sức cần thiết ñối với mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp có ñịnh
hướng, mục tiêu kinh doanh rõ ràng, hướng các bộ phận, cá nhân ñến mục
tiêu chung của doanh nghiệp, tránh tình trạng cục bộ, phân tán nguồn lực
sẽ làm suy yếu doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh ngày nay thay ñổi rất
nhanh chóng, cạnh tranh toàn cầu ñòi hỏi doanh nghiệp phải luôn chủ
ñộng, sáng tạo ñể thích nghi với sự thay ñổi ñó.
Công ty Cổ Phần Du lịch - Dịch vụ Hội An là ñơn vị hoạt ñộng trong
lĩnh vực du lịch, dịch vụ, ñây là một ngành có nhiều triển vọng và mang lại
thu nhập ngoại tệ cho nền kinh tế Việt Nam thông qua nguồn khách nước
ngoài ñến Việt Nam. Muốn tạo lợi thế cạnh tranh cao ngoài việc chuẩn bị
những tính năng cần thiết ñể hội nhập cho cả sản phẩm dịch vụ và nguồn

nhân lực, Công ty cần phải có những giải pháp chiến lược kinh doanh
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập.
Vì những lý do trên việc tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích, ñánh giá và
ñề ra các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công
ty Cổ Phần Du lịch - Dịch vụ Hội An là một yêu cầu cần thiết. Trên cơ sở
hệ thống lý thuyết ñã ñược trang bị ở Nhà trường và căn cứ vào thực tế của
công ty, tác giả ñã chủ ñộng lựa chọn ñề tài :" HOẠCH ĐỊNH CHIẾN
LƯỢC KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TẠI CÔNG TY CỔ
PHẦN DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN" làm nội dung nghiên cứu cho luận
văn tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chiến lược làm tiền ñề ñể phân tích các
yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của công ty. Bằng việc sử dụng mô hình
năm tác lực cạnh tranh của Michalel E.Porter nhằm thể hiện các yếu tố ảnh
hưởng ñến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Phân tích các ...
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH - DỊCH VỤ HỘI AN
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài
Việt Nam ñã gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong xu
thế toàn cầu hóa như hiện nay, các doanh nghiệp ñang ñứng trước những
cơ hội lớn ñể xây dựng, phát triển lên một tầm cao mới và cũng phải ñối
mặt với những nguy cơ tiềm ẩn to lớn. Để tồn tại và phát triển, các doanh
nghiệp cần phải xây dựng cho mình những ñịnh hướng, chiến lược kinh
doanh phù hợp trên cơ sở nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh
bên ngoài, môi trường bên trong của mình ñể có thể tận dụng các cơ hội,
giảm thiểu các nguy cơ từ môi trường kinh doanh, cũng như phát huy các
ñiểm mạnh và hạn chế các ñiểm yếu của doanh nghiệp.
Xuất phát từ thực tiễn ñó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh là hết
sức cần thiết ñối với mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp có ñịnh
hướng, mục tiêu kinh doanh rõ ràng, hướng các bộ phận, cá nhân ñến mục
tiêu chung của doanh nghiệp, tránh tình trạng cục bộ, phân tán nguồn lực
sẽ làm suy yếu doanh nghiệp. Môi trường kinh doanh ngày nay thay ñổi rất
nhanh chóng, cạnh tranh toàn cầu ñòi hỏi doanh nghiệp phải luôn chủ
ñộng, sáng tạo ñể thích nghi với sự thay ñổi ñó.
Công ty Cổ Phần Du lịch - Dịch vụ Hội An là ñơn vị hoạt ñộng trong
lĩnh vực du lịch, dịch vụ, ñây là một ngành có nhiều triển vọng và mang lại
thu nhập ngoại tệ cho nền kinh tế Việt Nam thông qua nguồn khách nước
ngoài ñến Việt Nam. Muốn tạo lợi thế cạnh tranh cao ngoài việc chuẩn bị
những tính năng cần thiết ñể hội nhập cho cả sản phẩm dịch vụ và nguồn
Hoạch định chiến lược kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạch định chiến lược kinh doanh - Người đăng: hoangoctuyet1992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Hoạch định chiến lược kinh doanh 9 10 370