Ktl-icon-tai-lieu

hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 2

Được đăng lên bởi Minh Xuân Nguyễn
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 1837 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng §H C«ng nghiÖp Hµ N«i

Khoa kinh tÕ

1

NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Hµ néi, ngµy

th¸ng

n¨m

Gi¸o viªn híng dÉn

®ç thÞ tuyÕt ®hLT kÕ to¸n - k1

nghiÖp

LuËn v¨n tèt

Trêng §H C«ng nghiÖp Hµ N«i

2

Khoa kinh tÕ

Môc lôc
Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi …………………………………………...................8
2. Môc ®Ých nghiªn cøu …………………………………………………………8
3. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ……………………………………………………..9
3.1. Ph¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin ………………………………………...….9
3.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n …………………………………………….9
3.3. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ……………………………..……...……10
4. Giíi h¹n cña ®Ò tµi ………………………………………………………….10
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh
doanh
1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®inh kÕt qu¶ …………...11
1.1.1. Kh¸i niÖm b¸n hµng…………...………………………………………...11
1.1.2. §Æc ®iÓm cña häat ®éng kinh doanh th¬ng m¹i …………………….…11
1.1.3. ý nghÜa cña ho¹t ®éng b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ...........12
1.1.4. Vai trß cña kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ………….12
1.1.5. NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ………13
1.2. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ b¸n hµng ………………………………………...13
1.2.1. B¶n chÊt kinh tÕ cña b¸n hµng …………………………………………..13
1.2.2. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng ……………………………………………...14
1.2.2.1. Ph¬ng thøc b¸n bu«n …………………………………………….......14
1.2.2.2. Ph¬ng thøc b¸n lÎ ……………………………………………………16
1.2.2.3. Ph¬ng thøc b¸n hµng qua ®¹i lý ……………………………………..18
1.2.2.4. Ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp ………………………………………...18
1.2.2.5. Ph¬ng thøc hµng ®æi hµng …………………………………………...19
1.2.2.6. Ph¬ng thøc tiªu thô néi bé …………………………………………..19
1.3. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ……………………19

®ç thÞ tuyÕt ®hLT kÕ to¸n - k1

nghiÖp

LuËn v¨n tèt

Trêng §H C«ng nghiÖp Hµ N«i

3

Khoa kinh tÕ

1.3.1. B¶n chÊt kinh tÕ cña x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ……………………...19
1.3.2. C¸c yÕu tè cÊu thµnh viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ………………..20
1.3.2.1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô …………………………….20
1.3.2.2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ………………………………………..20
1.3.2.3. Gi¸ vèn hµng b¸n...
Trêng §H C«ng nghiÖp Hµ N«i Khoa kinh tÕ
NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m
Gi¸o viªn híng dÉn
®ç thÞ tuyÕt ®hLT kÕ to¸n - k1
LuËn v¨n tèt
nghiÖp
1
hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 2 - Người đăng: Minh Xuân Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh 2 9 10 524