Ktl-icon-tai-lieu

hoàn thiện công tác đào tao tại công ty Vision 21

Được đăng lên bởi Nguyễn Tuyênmar
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1197 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty Vision 21
CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN

HAI MƯƠI MỐT
1.1. Sự hình thành và phát triển
Công ty cổ phần Truyền Thông Tầm Nhìn Hai Mươi Mốt hiện nay được đánh giá
là một trong những công ty hàng đầu ngành truyền thông, để đạt được thành quả này
công ty đã trãi qua một quá trình phấn đấu lâu dài và khó khăn.
Tên giao dịch quốc tế: VISION 21 MEDIA CORPORATION
Tên viết tắt : VISION 21
Trụ sở chính đặt tại: 30A Đường 11, P.Thảo Điền, Quận 2,TP HCM .
Văn phòng giao dịch:2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao,Quận1, TP.Hồ Chí Minh
Tel : 62914921
Fax : 62914923
Tổng số vốn điều lệ : 10.000.000.000đ (Mười tỷ) 100% cổ phần công ty
Công ty được thành lập ngày 14/4/2006 do tập đoàn Sơn Kim cùng bốn thành viên
khác sáng lập. Công ty có một hệ thống phim trường tại số 2bis, Nguyễn Thị Minh
Khai, quận 1, TP HCM. Là công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và sản xuất
các chương trình truyền hình
1.2. Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh

Mục tiêu của Vision 21 là trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ phim
trường lớn nhất tại Việt Nam với trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp
ứng mọi nhu cầu liên quan đến các hoạt động sản xuất các chương trình nghe nhìn, là
nơi cung cấp và thực hiện hóa những ý tưởng mới lạ, sáng tạo trong lĩnh vực truyền
hình và điện ảnh. Công ty đã và đang là nhà sản xuất có uy tín của nhiều đối tác truyền
thông tầm cỡ trong và ngoài nước trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh, với các
chương trình truyền hình :
Chương trình Chào Ngày Mới : Ra đời tháng 07 năm 2006.
Đây là chương trình tin tức, sự kiện trong nước . Cung cấp các thông tin mới đến khán
giả xem đài dưới dạng bình luận của các MC chuyên nghiệp. Chương trình Chào Ngày
Mới phát sóng từ 6:30 – 7:00 mỗi ngày trên kênh HTV7 của đài truyền hình TP HCM
với các lĩnh vực xã hội, tài chính, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch
Chương trình Thế Giới Ngày Qua : Ra đời tháng 7 năm 2008.
1

SVTT: Nguyễn Hùng Tuyên

Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Đề tài: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công ty Vision 21
Thế Giới Ngày Qua là sự khởi đầu cho một ngày mới bằng những tin tức sống động,
nóng hổi về những sự kiện quốc tế nổi bật và hấp dẫn. Chương trình Thế Giới Ngày
Qua phát s...

 !"#
CHƯƠNG 1 

1.1.  !"#$
%&'() *"+',%&*-.#/0#1$%&
'()*+%&,-
..,$'(,/00123245
67$18,92345627272
679:234
6;!<=>?@A%B##+C56-+D"+6CEF5
4G$18"!HI68FJ$+C5$2$+D#+6C5E=F
6KL"M#NM"#
O$PL"M#NM"?
6Q!#@5@@@5@@@5@@@RF%BST#@@UQ*
E%&#NVNV"@@L1WXJ'YZ7
2!5E3'('%B!"Z!+HI68F
J$+,#+6CEF5[(\!-P0
%X//
1.2. 89(:#$-;+'"<=>+?@#AB.
F;7]$ !"#<'()018;'
%B^0 H$'^$9Z8+7_,9+
`'a*7,$9(!-P0%X/K/+
X03$)b%<'^+!\
/-5E.$!-P03=]$
*'c%^\/-+^
%X//
 EHF^d$B@e4'"@@L5
%X/`+!2%^5E0'^92
-PK'1%^1Z/]$FE75E%X/EH
F^!3fL?@ge@@'h7276 e]$/6CEF
^\P.(+=+1;+9+43$+18
 69i^HD$d$Be4'"@@j
W 66HIY67
hoàn thiện công tác đào tao tại công ty Vision 21 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoàn thiện công tác đào tao tại công ty Vision 21 - Người đăng: Nguyễn Tuyênmar
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
hoàn thiện công tác đào tao tại công ty Vision 21 9 10 119