Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị Viễn thông

Được đăng lên bởi Nguyen Dinh Hop
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1892 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Khoa Kế toán Kiểm toán

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sinh viên: Nguyễn Thị Phương
CDDH_KT7K8

Chuyên đề tốt nghiệp

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Khoa Kế toán Kiểm toán

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ký hiệu từ viết tắt
HĐ GTGT
KH TSCĐ
HĐQT
TK
CP QLDN
CM
QĐ
HH
BHYT
BHXH
BHTN

Sinh viên: Nguyễn Thị Phương
CDDH_KT7K8

Tên từ viết tắt
Hóa đơn giá trị gia tang
Khấu hao tài sản cố định
Hội đồng quản trị
Tài khoản
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Chuẩn mực
Quyết định
Hàng hóa
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm thất nghiệp

Chuyên đề tốt nghiệp

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Khoa Kế toán Kiểm toán

MỤC LỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU
Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức nhân sự……………………………………………….5
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ cơ cấu bộ máy kế toán ………………………………………....8
Sơ đồ 1.3: Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức NKC không sử dụng NKĐB.12
Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán Fast………………....14
Sơ đồ 2.1: Quy trình bán hàng hóa tại công ty cổ phần công nghệ ATO………..19
Sơ đồ 2.2: Trình tự kế toán và ghi sổ kế toán………………………………………
Hình 1: Giao diện phần mềm kế toán Fast accouting 11………………………...13
Bảng 1.1: Chuẩn mực kế toán áp dụng theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC……………..15
Bảng 1.2: Hệ thống TK sử dụng………………………………………………….16
Bảng 2.1: Danh mục một số mặt hàng chủ yếu…………………………………..18
Bảng 2.2: Trích bảng tổng hợp N-X-T tháng 10 năm 2012……………………...37
Bảng 2.3: Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ………………………………………...48
Bảng 2.4: Bảng phân bổ công cụ dụng cụ………………………………………...52
Biểu 2.1: Phiếu yêu cầu nhập hàng ngày 23/10/2012……………………………23
Biểu 2.2: Liên 2 hóa đơn GTGT ngày 23/10/2012……………………………….24
Biểu 2.3: Hóa đơn mua hàng ngày 23/10/2012…………………………………...25
Biểu 2.4: Phiếu xuất kho kiêm bảo hành……………………………………….....27
Biểu 2.5: Liên 2 hóa đơn GTGT ngày 23/10/2012……………………………….28
Biểu 2.6: Trích sổ chi tiết TK hàng hóa…………………………………………...29
Biểu 2.7: Trích sổ cái TK 156 tháng 10/2012…………………………………….30
Biểu 2.8: Trích sổ chi tiết giá vốn hàng bán………………………………………34
Biểu 2.9: Trích sổ cái giá vốn hàng bán tháng 10/2012…………………………..35
Biểu 2.10: Phiếu thu ngày 02 tháng 10 năm 2012………………………………...41
Biểu 2.11: Trích sổ chi tiết doanh thu hàng hóa…………………………………..42
Biểu 2.12: Trích sổ cái TK 511 tháng 10/2012……………………………………43
Biểu 2.13: Liên 2 hóa đơn bán hàng số 0090545……………………………….....49
Biểu 2.14: Phiếu chi ngày 12 tháng 10 năm 2012………………………………....50
Biểu 2.14: Chứng từ giao dịch ngân hàng Agribank………………………………51
Sinh viên: Nguyễn Thị Phương
CD...
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Sinh viên: Nguyễn Thị Phương
CDDH_KT7K8 Chuyên đề tốt nghiệp
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị Viễn thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị Viễn thông - Người đăng: Nguyen Dinh Hop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị Viễn thông 9 10 323