Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại công ty điện lực Tây Hồ

Được đăng lên bởi trabcongmuoi9x
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1110 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC
___________

BÀI TẬP CÁ NHÂN
HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG
TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY HỒ
Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Hiền
Họ và tên: Trần Công Mười
Mã sinh viên:
Lớp:

HÀ NỘI 2014

ĐỀ TÀI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG
TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY HỒ
1. Lý do chọn đề tài

Sức mạnh của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào các nguồn lực của
doanh nghiệp, đặc biệt là nguồn lực lao động.
Tiền lương là nguồn thu nhập chính của người lao động, tiền lương cao sẽ
giúp cho cuộc sống của người lao động và gia đình sung tú, đầy đủ hơn. Chính sách
tiền lương đúng đắn và phù hợp có thể phát huy được tính sáng tạo, năng lực quản
lý, tinh thần trách nhiệm, ý thức và sự gắn bó của người lao động đối với doanh
nghiệp. Từ đó mới có thể phát huy nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Xuất phát từ nhận thức và tầm quan trọng của công tác tiền lương nên trong
nhiều năm qua Công ty Điện lực Tây Hồ luôn có các biện pháp cải thiện công tác
tiền lương nhằm phát huy tối đa vai trò của công tác tiền lương. Tuy nhiên, công
tác trả lương tại Công ty Điện lực Tây Hồ vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định
cần phải nghiên cứu điều chỉnh cho hợp lý.
Vì vậy, tiếp tục hoàn thiện công tác công tác tiền lương tại Công ty Điện
lực Tây Hồ là việc cần thiết để phát huy năng lực chuyên môn, tính năng động,
nâng cao năng suất lao động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ
những lý do nêu trên, em chọn đề tài : “ Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công
ty Điện lực Tây Hồ” làm đề tài cho bài tập của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận, khái niệm, nội dung và các yếu tố liên quan đến
-

-

công tác tiền lương cho người lao động.
Phân tích thực trạng công tác trả lương cho người lao động tại Công ty Điện lực
Tây Hồ. Đưa ra những ưu - nhược điểm và những nguyên nhân ảnh hưởng đến
công tác tiền lương tại Công ty điện lực Tây Hồ.
Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác tiền lương cho người lao động tại Công
ty điện lực Tây Hồ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Là những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công tác trả lương cho
người lao động tại Công ty Điện lực Tây Hồ.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: Nghiên cứu công tác tiền lương tại Công ty điện lực Tây
Hồ.
Về thời gian: Nguồn số liệu phục vụ cho việc phân tích các nội dung trên
đều của Công ty Điện lực Tây Hồ, giới hạn từ năm 2005-2010.
4. Phương pháp nghi...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC
___________
BÀI TẬP CÁ NHÂN
HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG
TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY HỒ
Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Thị Hiền
Họ và tên: Trần Công Mười
Mã sinh viên:
Lớp:
HÀ NỘI 2014
Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại công ty điện lực Tây Hồ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại công ty điện lực Tây Hồ - Người đăng: trabcongmuoi9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại công ty điện lực Tây Hồ 9 10 598