Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác tổ chức ở công ty kim loại màu Thái Nguyên

Được đăng lên bởi thuphuong2102-tueba-gmail-com
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1658 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I : Giới thiệu khái quát về công ty TNHH MTV Kim Loại Màu
Thái Nguyên
1.1. Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Kim Loại Màu Thái Nguyên
1.2 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh
1.3 Các sản phẩm chủ yếu
1.4 Qúa trình hình thành và phát triển
1.5 Các thành tựu đã đạt được
1.6 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
1.6.1 Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý
1.6.2 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý
1.7 Danh sách công ty mẹ và công ty con
1.8 Vị thế của Công ty Kim Loại Màu Thái Nguyên trong ngành
Chương II : Đánh giá thực trạng cơ cấu bộ máy quản lý
2.1. Mối quan hệ của bộ máy quản lý
2.2. Tổ chức lực lượng lao động ở Công ty
2.3. Phân tích số lượng lao động quản lý trong Công ty
2.4. Đánh giá về chất lượng lao động quản lý
2.5 Phương hướng phát triển của công ty năm 2014 và cơ cấu quản lý
2.5.1
2.5.2

Tên gọi và các thông tin cơ bản
Mô hình tổ chức và hoạt động sau cổ phần hóa

2.5.3 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa dự kiến
Chương III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy
quản lý Công ty
3.1 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh
3.2 Quan điểm hoàn thiện
2.6

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấy tổ chức bộ máy quản lý
1

MỤC LỤC HÌNH VẼ
Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty KLMTN...............................
15
Hình 2: Mô hình tổ chức sau cổ phần hóa...............................................................
47

2

LỜI NÓI ĐẦU
Bất kỳ một doanh nghiệp nào để đạt được mục tiêu của mình đều sử dụng
khoa học quản lý. Đó là quá trình kết hợp một cách khoa học và nghệ thuật quản lý
các nguồn lực về con người, phương tiện thiết bị, tài chính, thông tin… nhằm đạt
mục tiêu phát triển không ngừng cho doanh nghiệp. Quản lý bao gồm nhiều nội
dung như : Quản lý các nguồn lực, các vấn đề về chiến lược, các quyết định đưa ra
trong các lĩnh vực… trong đó quản lý nguồn nhân lực luôn được coi trọng, đánh
giá là nhiệm vụ phức tạp và khó khăn nhất. Như vậy về mặt kinh tế, quản lý nhân
lực giúp cho doanh nghiệp khai thác các khả năng tiềm tàng nâng cao năng suất lao
động và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Về mặt xã hội, quản lý nhân lực thể
hiện quan điểm rất nhân bản về quyền lợi của người lao động, đề cao vị trí và giá
trị của người lao động, chú trọng giải quyết hài hoà mối quan hệ lợi ích giữa doanh
nghiệp và người lao động, góp phần giảm bớt mâu thuẫn trong doanh nghiệp.
Cũng như nhiều ngành khác trong nền kinh tế, ngành Thăm dò, khai thác và
chế biến khoáng sản có vai trò rất quan t...
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I : Giới thiệu khái quát về công ty TNHH MTV Kim Loại Màu
Thái Nguyên
1.1.
Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Kim Loại Màu Thái Nguyên
1.2 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh
1.3 Các sản phẩm chủ yếu
1.4 Qúa trình hình thành và phát triển
1.5 Các thành tựu đã đạt được
1.6 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
1.6.1 Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý
1.6.2 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý
1.7 Danh sách công ty mẹ và công ty con
1.8 Vị thế của Công ty Kim Loại Màu Thái Nguyên trong ngành
Chương II : Đánh giá thực trạng cơ cấu bộ máy quản lý
2.1. Mối quan hệ của bộ máy quản lý
2.2. Tổ chức lực lượng lao động ở Công ty
2.3. Phân tích số lượng lao động quản lý trong Công ty
2.4. Đánh giá về chất lượng lao động quản lý
2.5 Phương hướng phát triển của công ty năm 2014 và cơ cấu quản lý
2.5.1 Tên gọi và các thông tin cơ bản
2.5.2 Mô hình tổ chức và hoạt động sau cổ phần hóa
2.5.3 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa dự kiến
Chương III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cấu t chức bộ máy
quản lý Công ty
3.1 Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh
3.2 Quan điểm hoàn thiện
2.6 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cơ cấy tổ chức bộ máy quản lý
1
Hoàn thiện công tác tổ chức ở công ty kim loại màu Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác tổ chức ở công ty kim loại màu Thái Nguyên - Người đăng: thuphuong2102-tueba-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Hoàn thiện công tác tổ chức ở công ty kim loại màu Thái Nguyên 9 10 995