Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực

Được đăng lên bởi trangnhung878
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1746 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------

ISO 9001 : 2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Sinh viên
: Vũ Tuyết Nhung
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Viết Thái

HẢI PHÕNG - 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-----------------------------------

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Sinh viên
: Vũ Tuyết Nhung
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Viết Thái

HẢI PHÕNG - 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Vũ Tuyết Nhung
Lớp: QT 1101N
Tên đề tài:

Mã SV: 111117
Ngành: Quản trị kinh doanh

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần
xây dựng Bạch Đằng

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
Trong phạm vi của khóa luận tốt nghiệp này, đề tài đã hệ thống hóa những cơ
sở lý luận về hoạt động tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp, phân tích thực
trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng để
thấy được những ưu nhược điểm trong công tác tuyển dụng tại công ty. Từ đó tác
giả đề tài đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân
sự tại công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
Bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty cổ phân xây
dựng Bạch Đằng.
Các bảng số liệu được tổng hợp từ phòng tổ chức lao động, phòng kế toán của
công ty.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp:
Công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hướng dẫn:............................................................................

Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hướng...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
-------------------------------
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Sinh viên : Vũ Tuyết Nhung
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Viết Thái
HẢI PHÕNG - 2011
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực - Người đăng: trangnhung878
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực 9 10 200