Ktl-icon-tai-lieu

hoàn thiện hệ thống kênh phân phối

Được đăng lên bởi Lợi Btt
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1511 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THẢO LUẬN
Nhóm 08 – Lớp HP: 1103MLNP0621
Quá trình thảo luận nhóm được tiến hành như sau:
1. Giai đoạn 1: Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và tên doanh nghiệp tiến
hành nghiên cứu trong nội dung đề tài.
Nội dung đề tài được cả nhóm thống nhất và đăng ký với giảng viên
hướng dẫn. Biến số được chọn là chính sách phân phối - vận động.
Tiến hành nghiên cứu với sản phẩm bánh Chocopie của Công ty TNHH
Thực phẩm Orion Vina.
2. Giai đoạn 2: Họp nhóm lần 1 và lập đề cương sơ bộ
Tiến hành họp nhóm từ 14h30 – 15h15 ngày 14/03/2011 tại sân Thư
viện trường ĐHTM.
3. Giai đoạn 3: Họp nhóm lần 2, thống nhất đề cương chi tiết, phân công
nhiệm vụ và viết nội dung đề tài.
Tiến hành họp nhóm lần 2 vào 15h-15h45 ngày 30/03/2011 tại sân Thư
viện trường ĐHTM.
4. Giai đoạn 4: Họp nhóm lần 3, tổng hợp và hoàn thành nội dung chi tiết
của đề tài và tiến hành xếp loại thành viên nhóm.
Tiến hành họp nhóm lần 3 vào 8h – 9h15 ngày 10/5/2011 tại sân thư
viện trường ĐHTM.
Hà Nội ngày 10/05/2011
Nhóm trưởng ký tên
Đào Thị Kim Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN HỌP NHÓM
Nhóm 09 – Lớp HP: 1109BMKT0111
Trong quá trình thảo luận, nhóm đã tiến hành ba lần họp nhóm, cụ thể như sau:
Họp nhóm lần 1:
Thời gian: từ 14h30 – 15h15 ngày 14/03/2011.
Địa điểm: tại sân Thư viện trường ĐHTM.
Thành viên tham gia: 10/10
Nội dung:
 Các thành viên đóng góp ý kiến cho bản đề cương sơ bộ.
 Cả nhóm đánh giá, nhóm trưởng tổng hợp và lập thành đề cương sơ bộ.
Họp nhóm lần 2:
Thời gian: 15h-15h45 ngày30/03/2011
Địa điểm: tại sân Thư viện trường ĐHTM.
Thành viên tham gia: 10/10
Nội dung:
 Cả nhóm thống nhất ý kiến để lập nên đề cương chi tiết.
 Giao nhiệm vụ cho từng thành viên tìm tài liệu và viết bài cá nhân
 Hạn nộp bài cá nhân: Trước 20h ngày 28/4 /2011 qua Emai của nhóm
trưởng.
Họp nhóm lần 3:
Thời gian: 8h – 9h15 ngày 10/5/2011
Địa điểm: tại sân Thư viện trường ĐHTM.
Thành viên tham gia: 10/10
Nội dung:
 Hoàn thành bài viết nhóm dựa trên kết quả tổng hợp của nhóm trưởng.
 Đánh giá xếp loại thành viên nhóm theo các mức độ đóng góp và chất
lượng bài viết cá nhân.
Hà Nội ngày 10/05/2011
Nhóm trưởng ký tên

Đào Thị Kim Phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THÀNH VIÊN
Nhóm 09 – Lớp HP: 1109BMKT0111
STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

NHÓM
XẾP LOẠI

81

Đào Thị Kim Phương (NT)

82

Lương Thị Phương

83

Ngô Thị Thanh Phương

84

Nguyễn Thanh Phương

85
...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN THẢO LUẬN
Nhóm 08 – Lớp HP: 1103MLNP0621
Quá trình thảo luận nhóm được tiến hành như sau:
1. Giai đoạn 1: Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và tên doanh nghiệp tiến
hành nghiên cứu trong nội dung đề tài.
Nội dung đề tài được cả nhóm thống nhất và đăng ký với giảng viên
hướng dẫn. Biến số được chọn là chính sách phân phối - vận động.
Tiến hành nghiên cứu với sản phẩm bánh Chocopie của Công ty TNHH
Thực phẩm Orion Vina.
2. Giai đoạn 2: Họp nhóm lần 1 và lập đề cương sơ bộ
Tiến hành họp nhóm từ 14h30 – 15h15 ngày 14/03/2011 tại sân Thư
viện trường ĐHTM.
3. Giai đoạn 3: Họp nhóm lần 2, thống nhất đề cương chi tiết, phân công
nhiệm vụ và viết nội dung đề tài.
Tiến hành họp nhóm lần 2 vào 15h-15h45 ngày 30/03/2011 tại sân Thư
viện trường ĐHTM.
4. Giai đoạn 4: Họp nhóm lần 3, tổng hợp và hoàn thành nội dung chi tiết
của đề tài và tiến hành xếp loại thành viên nhóm.
Tiến hành họp nhóm lần 3 vào 8h – 9h15 ngày 10/5/2011 tại sân thư
viện trường ĐHTM.
Hà Nội ngày 10/05/2011
Nhóm trưởng ký tên
Đào Thị Kim Phương
hoàn thiện hệ thống kênh phân phối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hoàn thiện hệ thống kênh phân phối - Người đăng: Lợi Btt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 9 10 371