Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty lữ hành

Được đăng lên bởi Kẹo Pj
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1928 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
Chuyên đề tốt nghiệp

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU..................................................................................................................3
NỘI DUNG............................................................................................................... 6
Chương 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN.................................................................................6
1.1.

Kinh doanh lữ hành..............................................................................6

1.1.1. Khái niệm................................................................................................6
1.1.2. Đặc điểm nguồn khách...........................................................................6
1.1.3. Hệ thống sản phẩm, dịch vụ trong kinh doanh lữ hành........................7
1.1.4. Quy trình kinh doanh lữ hành..............................................................10
1.2.

Lý luận về chăm sóc khách hàng trong kinh doanh lữ hành..........12

1.2.1. Khái niệm cơ bản..................................................................................12
1.2.2. Xu hướng tâm lý khách hàng hiện đại.................................................13
1.2.3. Khái niệm chăm sóc khách hàng..........................................................14
1.2.4. Quy trình của hoạt động chăm sóc khách hàng..................................17
1.2.5. Nguyên tắc về hoạt động chăm sóc khách hàng..................................20
1.2.6. Các phương tiện hỗ trợ hoạt động chăm sóc khách hàng...................23
1.2.7. Lợi ích của hoạt động chăm sóc khách hàng.......................................25
Chương 2 27THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH TÂN VIỆT..............................................27
2.1.

Giới thiệu công ty................................................................................27

2.1.1. Lịch sử hình thành................................................................................27
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và đặc điểm lao động..................................................27
2.1.3. Nguồn vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật..................................................31
2.1.4. Hoạt động cơ bản.................................................................................32

Lê Thị Thoa
48

Du lịch

2
Chuyên đề tốt nghiệp

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh.............................................................34
2.2.

Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty.................35

Chương 3 HOÀN THIỆ...
1

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU..................................................................................................................3
NỘI DUNG...............................................................................................................6
Chương 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN.................................................................................6
1.1. Kinh doanh lữ hành..............................................................................6
 ................................................................................................6
 ...........................................................................6
  !"#$%&'"'()*+........................7
, -&."'()*+..............................................................10
1.2. Lý luận về chăm sóc khách hàng trong kinh doanh lữ hành..........12
 /0..................................................................................12
 1234)5+6.................................................13
 78+..........................................................14
, -&.9('6:78+..................................17
; <=$'6:78+..................................20
> 2/?&@'6:78+...................23
A B@C9('6:78+.......................................25
Chương 2 27THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ LỮ HÀNH TÂN VIỆT..............................................27
2.1. Giới thiệu công ty................................................................................27
 B#D.+................................................................................27
 /EFG$+)(':..................................................27
 <$$+/H$IEJI..................................................31
, '6:/0.................................................................................32
BK#K'(L)#
,M
Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty lữ hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty lữ hành - Người đăng: Kẹo Pj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty lữ hành 9 10 113