Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

Được đăng lên bởi Mít ƯỚt Nguyễn
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 6042 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Khóa luận tốt nghiệp

Ngành: kế toán

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Họ tên sinh viên: Âu Thị Tín
Hệ đào tạo:Độc
Chính
lập quy
- Tự do - Hạnh phúc
Lớp: 51KT1
Ngành: Kế toán
---------- ---------NHIỆM
VỤ
KHOÁ
LUẬN TỐT NGHIỆP
Khoa: Kinh tế và Quản lý
I – TÊN ĐỀ TÀI:
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của
công ty TNHH thương mại máy tính và thiết bị văn phòng Y2K
II- CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN
Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC
Giáo trình Kế toán tài chính của Nhà xuất bản Tài Chính
Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ của Nhà xuất bản Tài
Chính
Chuẩn mực Kế toán 02 “ Hàng tồn kho”
Chuẩn mực Kế toán 14 “ Doanh thu và thu nhập khác”
III- NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN
Lời mở đầu
Chương 1: Lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả
hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt
động kinh doanh của công ty TNHH thương mại máy tính và thiết bị văn
phòng Y2K
Chương 3: Nhận xét, đánh giá và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán bán
hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty
Kết luận
IV- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ KHOÁ LUẬN
Ngày 04 tháng 3 năm 2013
Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Th.S Vũ Thị Nam

Giáo viên hướng dẫn chính
(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Vũ Lê Lam

Nhiệm vụ khoá luận đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua
Ngày... tháng... năm 2013
Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)
Sinh viên: Âu Thị Tín
51KT1

Lớp:

Khóa luận tốt nghiệp

Ngành: kế toán

Th.S Vũ Thị Nam
Sinh viên đã hoàn thành và nộp khoá luận cho Hội đồng thi ngày 07 tháng 6 năm
2013
Sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)

Âu Thị Tín

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan toàn bộ khoá luận này là sản phẩm nghiên cứu của cá nhân em.
Các số liệu và kết quả trong khoá luận là hoàn toàn trung thực và chưa từng được ai
công bố trong bất cứ bài khoá luận nào khác.

Sinh viên: Âu Thị Tín
51KT1

Lớp:

Khóa luận tốt nghiệp

Ngành: kế toán

Hà nội, ngày 06 tháng 6 năm 2013
Sinh viên thực hiện

Âu Thị Tín

Sinh viên: Âu Thị Tín
51KT1

Lớp:

Khóa luận tốt nghiệp

Ngành: kế toán

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian được tham gia thực tập trực tiếp tại Công ty TNHH thương
mại máy tính và thiết bị văn phòng Y2K với kiến thức và sự hiểu biết của mình em
đã đi sâu nghiên cứu đề tài khóa luận tốt nghiệp “ Hoàn thiện kế toán bán hàng và
xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thương mại máy tính và
th...
Khóa luận tốt nghiệp Ngành: kế toán
Họ tên sinh viên: Âu Thị Tín Hệ đào tạo: Chính quy
Lớp: 51
KT1
Ngành: Kế toán
Khoa: Kinh tế và Quản lý
I – TÊN ĐỀ TÀI:
Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả hoạt động kinh doanh của
công ty TNHH thương mại máy tính và thiết bị văn phòng Y2K
II- CÁC TÀI LIỆU CƠ BẢN
Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC
Giáo trình Kế toán tài chính của Nhà xuất bản Tài Chính
Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ của Nhà xuất bản Tài
Chính
Chuẩn mực Kế toán 02 “ Hàng tồn kho”
Chuẩn mực Kế toán 14 “ Doanh thu và thu nhập khác”
III- NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN
Lời mở đầu
Chương 1: Lý luận chung về côngc kế toán n hàng và xác định kết quả
hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
Chương 2: Thực trạng công c kế toán bán hàng xác định kết quả hoạt
động kinh doanh của công ty TNHH thương mại máy tính thiết bị văn
phòng Y2K
Chương 3: Nhận xét, đánh giá và kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán bán
hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty
Kết luận
IV- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ KHOÁ LUẬN
Ngày 04 tháng 3 năm 2013
Trưởng Bộ môn Giáo viên hướng dẫn chính
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
Th.S Vũ Thị Nam ThS. Vũ Lê Lam
Nhiệm vụ khoá luận đã được Hội đồng thi tốt nghiệp của Khoa thông qua
Ngày... tháng... năm 2013
Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)
Sinh viên: Âu Thị Tín Lớp:
51KT1
NHIỆM VỤ KHOÁ LUẬN TỐT
NHIỆM VỤ KHOÁ LUẬN TỐT
NGHIỆP
NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------
----------
----------
----------
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh - Người đăng: Mít ƯỚt Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 9 10 534