Ktl-icon-tai-lieu

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần STDuong

Được đăng lên bởi trinhduyen91
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 22066 lần   |   Lượt tải: 96 lần
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG KHÓA LUẬN

Ký hiệu
BCĐKT
BCKQKD
BTC
BCTC
CCDC
CKTM
CN
CTCP
DS
GMP
GTGT
HTK
KT
NT
NVL
PXSX
QĐ
SCL
SL
TD
TK
TSCĐ
TT
TT
XK

Nội dung
: Bảng cân đối kế toán
: Báo cáo kế quả kinh doanh
: Bộ tài chính
: Báo cáo tài chính
: Công cụ dụng cụ
: Chiết khấu thương mại
: Chi nhánh
: Công ty cổ phần
: Dược sĩ
: Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt
: Giá trị gia tăng
: Hàng tồn kho
: Kế toán
: Ngày tháng
: Nguyên vật liệu
: Phân xưởng sản xuất
: Quyết định
: Số chênh lệch
: Số lượng
: Thái dương
: Tài khoản
: Tài sản cố định
: Tây thi
: Thành tiền
: Xuất kho

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

STT
Tên sơ đồ
1
Sơ đồ 1.1 : Quy trình lập và luân chuyển chứng từ NVL.

Trang
19

2

Sơ đồ 1.2 : Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song.

20

3

Sơ đồ 1.3 : Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển.

21

4
5

Sơ đồ 1.4 : Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp sổ số dư.
Sơ đồ 1.5 : Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên.

22
25


6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sơ đồ 1.6 : Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
Sơ đồ 1.7 : Trình tự ghi sổ kế toán NVL theo hình thức Nhật ký – Sổ cái.
Sơ đồ 1.8 : Trình tự ghi sổ kế toán NVL theo hình thức Nhật ký chung.
Sơ đồ 1.9 : Trình tự ghi sổ kế toán NVL theo hình thức Nhật ký chứng từ.
Sơ đồ 1.10: Trình tự ghi sổ kế toán NVL theo hình thức Chứng từ ghi sổ.
Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ kế toán NVL theo hình thức Kế toán máy.
Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của CTCp Sao Thái Dương.
Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ hệ thống sản xuất tại Công ty Cổ phần Sao Thái Dương.
Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất Mỹ phẩm.
Sơ đồ 2.4 : Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất Dược phẩm.
Sơ đồ 2.5 : Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại CTCP Sao Thái Dương.
Sơ đồ 2.6 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung trên phần

27
30
32
34
36
38
44
47
48
49
50

17
18
19
20

mềm kế toán máy.
Sơ đồ 2.7 : Sơ đồ kế toán nhập kho nguyên vật liệu.
Sơ đồ 2.8 : Sơ đồ kế toán xuất kho nguyên vật liệu.
Sơ đồ 2.9 : Kế toán chi tiết NVL theo phương pháp thẻ song song tại Công t...
Khãa luËn tèt nghiÖp Trêng §¹i häc L¬ng ThÕ Vinh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG KHÓA LUẬN
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Hä vµ Tªn: TrÇn ThÞ Lôa - 1 - Líp: KT3B – K5
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần STDuong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần STDuong - Người đăng: trinhduyen91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần STDuong 9 10 854