Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động cho vay tại NHNN và PTNT Krong pak Dac Lac

Được đăng lên bởi Người Lạ Từng Yêu
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 2465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KINH TẾ
======

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
ĐỀ TÀI:

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG PẮK TỈNH ĐẮK LẮK
Giảng viên hưỡng dẫn:Ths: NGUYỄN VĂN HÓA
GV: ĐẶNG THỊ THU VÂN
Sinh viên thực hiện: SẦM THỊ KIM DUNG
LÊ THỊ HẠNH
KÁ NHƯƠNG NGỌC
HOÀNG THỊ TƯƠI
Ngành học:

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Khóa:

2010-2014
Đắk Lắk, tháng 11 năm 2013

i

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
KHOA KINH TẾ
======

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
ĐỀ TÀI:

THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN KRÔNG PẮK TỈNH ĐẮK LẮK
Giảng viên hưỡng dẫn:Ths: NGUYỄN VĂN HÓA
GV: ĐẶNG THỊ THU VÂN
Sinh viên thực hiện: SẦM THỊ KIM DUNG
LÊ THỊ HẠNH
KÁ NHƯƠNG NGỌC
HOÀNG THỊ TƯƠI
Ngành học:

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Khóa:

2010-2014
Đắk Lắk, tháng 11 năm 2013

LỜI CẢM ƠN

ii

Với phương châm “Học đi đôi với hành”, trường đại học Tây Nguyên đã tổ
chức đợt thực tập tổng hợp cho sinh viên, để sinh viên được tiếp cận với thực tế trên
cơ sở lý thuyết. Qua quá trình quan sát thực tập nghề nghiệp chúng tôi đã học hỏi
được rất nhiều điều bổ ích, mở mang tầm hiểu biết và có cơ hội thực hành. Để hoàn
thành báo cáo thực tập này chúng tôi xin chân thành cảm ơn:
Quý Thầy Cô giáo Khoa Kinh tế và Trường Đại học Tây Nguyên đã giúp đỡ,
giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng tôi trong suốt quá trình
học tập tại Trường.
Thầy Nguyễn Văn Hóa và Cô Đặng Thị Thu Vân đã trực tiếp hướng dẫn chỉ
bảo tận tình chúng tôi trong quá trình thực tập và viết báo cáo thực tập.
Ban Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên ngân hàng Nông nghiệp và Phát
triển nông nghiệp huyện Krông Pắk, tỉnh Đăk Lăk đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp
đỡ và chỉ bảo tận tình trong quá trình thực tập.
Tập thể lớp Tài chính NH k10, cùng gia đình đã động viên và giúp đỡ chúng
tôi trong quá trình học tập và thực tập.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do kiến thức và thời gian còn hạn chế
nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong nhận được ý kiến đóng
góp của Quý Thầy Cô và độc giả để đề tài được hoàn thiện hơn.
Chúc sức khoẻ và thành công!
Xin chân thành cảm ơn!
Buôn Ma Thuột, tháng 10 năm 2013
Sinh viên thực hiện
Sầm Thị Kim Dung
Ká Nhương Ngọc
Lê Thị Hạnh
Hoàng Thị Tươi

iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Từ viết tắt
BQ
CNH – HĐH
GĐ
HĐ
HS
NHTM
NHNo & PTNT
NQH
TCKT

Giải thích
Bình quân
Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa
Gia đình
Hoạt động
Hiệu suất
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng nông nghiệp và ph...


 


!"#
$%#&
$$%$'(
)'*'

+,-./+0-123-.45- 16 7#89
# :;#
<+-1/+0-=1>?1+@- <AB;BC
*;
D
;D
.E-11F? GH
1IJ KLML(KLMN

Hoạt động cho vay tại NHNN và PTNT Krong pak Dac Lac - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động cho vay tại NHNN và PTNT Krong pak Dac Lac - Người đăng: Người Lạ Từng Yêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Hoạt động cho vay tại NHNN và PTNT Krong pak Dac Lac 9 10 758