Ktl-icon-tai-lieu

Hoạt động cho vay tiêu dùng ở ngân hàng Techcombank

Được đăng lên bởi Nguyễn Huỳnh Mỹ Trinh
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................1
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng Th¬ng
m¹i Cæ phÇn Kü Th¬ng....................................................................................5
1.1. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn
Kü th¬ng.......................................................................................................5
1.1.1. Kh¸i niÖm cho vay...........................................................................5
1.1.2. §Æc ®iÓm..........................................................................................5
1.1.3. Vai trß cña ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn
Kü th¬ng...................................................................................................5
1.1.4. C¸c h×nh thøc cho vay cña NHTM.................................................6
1.2. Tæng quan vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña NHTM.....................9
1.2.1. Lý do h×nh thµnh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng..............................9
1.2.2. Kh¸i niÖm cho vay tiªu dïng........................................................12
1.2.3. §Æc ®iÓm cña cho vay tiªu dïng...................................................12
1.2.4. Ph©n lo¹i cho vay tiªu dïng..........................................................13
1.2.5. Lîi Ých cña cho vay tiªu dïng.......................................................16
1.2.6. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng më réng cho vay tiªu dïng
cña NHTM.............................................................................................18
Chtie¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së chÝnh Ng©n
hµng th¬ng m¹i Cæ phÇn kü th¬ng ViÖt Nam...............................................21
2.1. Tæng quan vÒ Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng ViÖt Nam
Techcombank.............................................................................................21
2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Techcombank............................21
2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Héi së chÝnh Techcombank...........................23
2.1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Techcombank.....................24
2.1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Techcombank.....................25
2.2. Ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ë ViÖt Nam.......................................27
2.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së chÝnh Ng©n hµng
Th¬ng m¹i Cæ p...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................1
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung cho vay tiªu dïng cña Ng©n hµng Th¬ng
m¹i Cæ phÇn Kü Th¬ng....................................................................................5
1.1. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn
Kü th¬ng.......................................................................................................5
1.1.1. Kh¸i niÖm cho vay...........................................................................5
1.1.2. §Æc ®iÓm..........................................................................................5
1.1.3. Vai trß cña ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn
Kü th¬ng...................................................................................................5
1.1.4. C¸c h×nh thøc cho vay cña NHTM.................................................6
1.2. Tæng quan vÒ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng cña NHTM.....................9
1.2.1. Lý do h×nh thµnh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng..............................9
1.2.2. Kh¸i niÖm cho vay tiªu dïng........................................................12
1.2.3. §Æc ®iÓm cña cho vay tiªu dïng...................................................12
1.2.4. Ph©n lo¹i cho vay tiªu dïng..........................................................13
1.2.5. Lîi Ých cña cho vay tiªu dïng.......................................................16
1.2.6. C¸c nh©n ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng réng cho vay tiªu dïng
cña NHTM.............................................................................................18
Chtie¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi chÝnh Ng©n
hµng th¬ng m¹i Cæ phÇn kü th¬ng ViÖt Nam...............................................21
2.1. Tæng quan vÒ Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng ViÖt Nam
Techcombank.............................................................................................21
2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Techcombank............................21
2.1.2. C¬ cÊu tæ chøc cña Héi së chÝnh Techcombank...........................23
2.1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Techcombank.....................24
2.1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Techcombank.....................25
2.2. Ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng ë ViÖt Nam.......................................27
2.3. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së chÝnh Ng©n hµng
Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng ViÖt Nam..................................................29
2.3.1. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cho vay t¹i Héi chÝnh Ng©n hµng Th-
¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng ViÖt Nam..................................................29
2.3.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi chÝnh
Techcombank.........................................................................................35
2.4. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi chÝnh
Techcombank.........................................................................................38
Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Ng©n hµng
Th¬ng m¹i Cæ phÇn kü th¬ng........................................................................44
3.1. §Þnh híng ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Héi së Ng©n
hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng ViÖt Nam.........................................44
3.2. Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cho vay tiªu dïng t¹i Ng©n hµng Th-
¬ng m¹i Cæ phÇn Kü th¬ng........................................................................46
3.2.1. T¨ng cêng chiÕn lîc marketing ng©n hµng...................................46
NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
1
Hoạt động cho vay tiêu dùng ở ngân hàng Techcombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hoạt động cho vay tiêu dùng ở ngân hàng Techcombank - Người đăng: Nguyễn Huỳnh Mỹ Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Hoạt động cho vay tiêu dùng ở ngân hàng Techcombank 9 10 649