Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết chính danh

Được đăng lên bởi vanhoanh88spkt
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nền văn minh Trung Quốc
là một trong những nền văn minh xuất hiện sớm nhất trên thế giới với hơn
4000 năm phát triển liên tục, với nhiều phát minh vĩ đại trong lịch sử trên
nhiều lĩnh vực khoa học. Có thể nói, văn minh Trung Quốc là một trong
những cái nôi của văn minh nhân loại. Bên cạnh những phát minh, phát kiến
về khoa học, văn minh Trung Quốc còn là nơi sản sinh ra nhiều học thuyết
triết học lớn có ảnh hưởng đến nền văn minh Châu Á cũng như toàn thế giới.
Nho giáo của Khổng Tử được du nhập vào Việt Nam tư thời Bắc thuộc
và ảnh hưởng của nó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Cùng với Phật giáo,
Lão giáo, Nho giáo của Không tử đã tác động, chi phối nhiều lĩnh vực khác
nhau của đời sống xã hội như: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục,
luân lý… Không phải ngẫu nhiên mà một số nhà khoa học được giải thưởng
Nobel đã cho rằng, nhân loại muốn tồn tại được trong thế kỷ XXI, cần phải
tìm học triết lý của Khổng tử. Còn học giả William James Durant, trong cuốn
“The story of civilisation” đã nhận xét: Càng hiểu biết về Nho giáo và người
sáng lập ra Nho giáo là Khổng tử, chúng ta càng ngạc nhiên khi thấy những
lời giáo huấn của ông rất ít bị lỗi thời trước những tiến bộ như vũ bão của
khoa học và những biến đổi của thời thế.
Nói đến Khổng tử, nói đến Nho giáo người ta nghĩ ngay đến học thuyết
“Chính danh”. Giá trị học thuyết này là rất lớn, không những có ảnh hưởng
đến tư tưởng của người dân Trung Quốc qua hàng nghìn năm lịch sử mà còn
bám rễ vào các nền văn hoá của các quốc gia trong đó có Việt Nam. Cho đến
nay nhiều tư tưởng, quan niệm về xã hội, con người, đạo đức, giáo dục… thể
hiện trong học thuyết “Chính danh” của Khổng giáo vẫn còn giá trị và mang
tính thời sự. Vì vậy, việc nghiên cứu và trao đổi về những ảnh hưởng của học
thuyết này trong xã hội ta hiện nay là việc làm cần thiết, hữu ích.
Trang 1

Một kho tàng kiến thức đồ sộ và rất có giá trị như thế nếu biết khai thác
và vận dụng những hạt nhân hợp lý sẽ cho ta một tầm nhìn rộng, đầy đủ và sâu
sắc các vấn đề xã hội trong quá trình xây dựng một xã hội mới xã hội Xã hội
chủ nghĩa. Tuy nhiên trong thời đại hiện nay điều kiện về kinh tế văn hoá, xã
hội đã khác đi rất nhiều, những quan điểm xã hội, những sự tiến bộ của khoa
học kỹ thuật, những học thuyết về xã hội mới ra đời mà mức độ tương thích
với xã hội hiện đại rất lớn và hiệu quả trong việc định hướng phát triển xã hội
ngày nay. Vậy vấn đề đặt ra là học thuyết ...
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong suốt quá trình hình thànhphát triển, nền văn minh Trung Quốc
một trong những nền văn minh xuất hiện sớm nhất trên thế giới với hơn
4000 năm phát triển liên tục, với nhiều phát minh đại trong lịch sử trên
nhiều lĩnh vực khoa học. thể nói, văn minh Trung Quốc là một trong
những cái i của văn minh nhân loại. Bên cạnh những phát minh, phát kiến
về khoa học, văn minh Trung Quốc còn nơi sản sinh ra nhiều học thuyết
triết học lớn có ảnh hưởng đến nền văn minh Châu Á cũng như toàn thế giới.
Nho giáo của Khổng Tử được du nhập vào Việt Nam thời Bắc thuộc
ảnh hưởng của vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Cùng với Phật giáo,
Lão giáo, Nho giáo của Không tử đã tác động, chi phối nhiều lĩnh vực khác
nhau của đời sống hội như: kinh tế, chính trị, hội, văn hóa, giáo dục,
luân lý… Không phải ngẫu nhiên một số nhà khoa học được giải thưởng
Nobel đã cho rằng, nhân loại muốn tồn tại được trong thế kỷ XXI, cần phải
tìm học triết của Khổng tử. Còn học giả William James Durant, trong cuốn
“The story of civilisation” đã nhận xét: Càng hiểu biết về Nho giáo người
sáng lập ra Nho giáo Khổng tử, chúng ta càng ngạc nhiên khi thấy những
lời giáo huấn của ông rất ít bị lỗi thời trước những tiến bộ như bão của
khoa học và những biến đổi của thời thế.
Nói đến Khổng tử, nói đến Nho giáo người ta nghĩ ngay đến học thuyết
“Chính danh”. Giá trị học thuyết này rất lớn, không những ảnh hưởng
đến tư tưởng của người dân Trung Quốc qua hàng nghìn năm lịch s còn
bám rễ vào các nền văn hoá của các quốc gia trong đó Việt Nam. Cho đến
nay nhiều ởng, quan niệm về hội, con người, đạo đức, giáo dục… thể
hiện trong học thuyết Chính danh” của Khổng giáo vẫn còn giá trị và mang
tính thời sự. vậy, việc nghiên cứu trao đổi về những ảnh hưởng của học
thuyết này trong xã hội ta hiện nay là việc làm cần thiết, hữu ích.
Trang 1
Học thuyết chính danh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết chính danh - Người đăng: vanhoanh88spkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Học thuyết chính danh 9 10 570