Ktl-icon-tai-lieu

Học thuyết giá trị và ý nghĩa vận dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Được đăng lên bởi omaikay-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 12169 lần   |   Lượt tải: 55 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
Học thuyết giá trị là xuất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của C.Mác.
Trong học thuyết này C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người thông
qua quan hệ giữa vật với vật. Cơ sở về kinh tế để xác lập mối quan hệ đó chính là
lao động, cái thực thể, yếu tố cấu thành giá trị của hàng hóa. Đó chính là trọng tâm
của học thuyết giá trị. Thực sự sản xuất hàng hóa gắn liền với các phạm trù: giá
trị, hàng hóa, tiền tệ đã từng có trước chủ nghĩa tư bản. Nó là những điều kiện để
cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển. Nghiên cứu học
thuyết giá trị của C.Mác là ta đã bắt đầu nghiên cứu về phương thức sản xuất tư
bản chủ nghĩa.
Sản xuất hàng hóa là một quá trình hoạt động quan trọng trong nền kinh tế của
mỗi quốc gia trên thế giới. Sản xuất hàng hóa tồn tại và phát triển dưới CNXH vì
dưới CNXH còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu khác nhau và trình độ phân công
lao động xã hội ngày càng phát triển. Sản xuất hàng hóa làm cho quá trình giao lưu
kinh tế, văn hóa giữa các vùng và mối quan hệ giữa con người với con người ngày
càng phát triển. Nó là điều kiện để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người
lao động. Quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng của sản xuất và lưu thông
hàng hóa. Nó có tác dụng điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa, đồng thời kích
thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất nhằm tăng năng suất lao động. Nó còn
thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa giầu nghèo giữa những người sản xuất
hàng hóa. Do các tác động trên mà quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa là
một quy luật vô cùng quan trọng và không thể thiếu được.
Do tầm quan trọng của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa cùng với
những tác động của nó trên nền kinh tế hàng hóa, VN cần phải thực hiện các
phương án, các chính sách nhằm vận dụng tốt quy luật giá trị vào việc xây dựng
nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
1

Với những hiểu biết còn hạn chế của em về nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN hiện nay ở VN cũng như vốn kiến thức về môn Nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác Lênin, em xin viết bài tiểu luận này với mong muốn vận dụng vốn hiểu
biết của mình để tìm hiểu về “Học thuyết giá trị và ý nghĩa vận dụng trong quá
trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.

2

Chương 1: Khái quát lý luận về quy luật giá trị
I. Yêu cầu và nội dung của quy luật giá trị :
1. Yêu cầu của quy luật giá trị:
Việc sản xuất và trao đổi hàng hóa trên thị trường phải dựa trên cơ sở hao phí
lao độ...
PHẦN MỞ ĐẦU
Học thuyết giá trị xuất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của C.Mác.
Trong học thuyết này C.Mác nghiên cứu mối quan hệ giữa người với người thông
qua quan hệ giữa vật với vật. sở về kinh tế đxác lập mối quan hệ đó chính
lao động, cái thực thể, yếu tố cấu thành giá trị của hàng hóa. Đó chính là trọng tâm
của học thuyết g trị. Thực sự sản xuất hàng hóa gắn liền với các phm trù: giá
trị, hàng hóa, tiền t đã từng trước chủ nghĩa bản. những điều kiện đ
cho phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời phát triển. Nghiên cứu học
thuyết giá trị của C.Mác ta đã bt đầu nghiên cứu về phương thức sản xuất
bản chủ nghĩa.
Sản xuất hàng hóa một quá trình hoạt động quan trọng trong nền kinh tế của
mỗi quốc gia trên thế giới. Sản xuất hàng hóa tồn tại phát triển dưới CNXH
dưới CNXH còn tồn tại nhiều nh thức sở hữu khác nhau và trình độ phân công
lao động xã hội ngày càng phát triển. Sản xuất hàng hóa làm cho quá trình giao lưu
kinh tế, văn hóa giữa các vùng mối quan hệ giữa con người với con người ngày
càng phát triển. Nó là điều kiện đ nâng cao đời sống vật chất và tinh thn người
lao động. Quy luật giá trlà quy luật kinh tế quan trọng của sản xuất lưu thông
hàng hóa. tác dụng điều tiết sản xuất lưu thông hàng hóa, đồng thời kích
thích cải tiến kỹ thuật, hợp hóa sản xuất nhằm tăng năng suất lao động. Nó còn
thực hiện sự lựa chọn tự nhiên phân hóa giầu nghèo giữa những người sản xuất
hàng hóa. Do các tác động trên quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa
một quy luật vô cùng quan trọng và không thể thiếu được.
Do tầm quan trọng của quy luật g tr trong nền sản xuất hàng hóa ng với
những tác động của trên nền kinh tế hàng hóa, VN cần phải thực hiện các
phương án, các chính sách nhằm vận dụng tốt quy luật giá trị vào việcy dựng
nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
1
Học thuyết giá trị và ý nghĩa vận dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học thuyết giá trị và ý nghĩa vận dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Người đăng: omaikay-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Học thuyết giá trị và ý nghĩa vận dụng trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 9 10 157