Ktl-icon-tai-lieu

Hội Nhập quốc tế

Được đăng lên bởi Ngô Gia Cường
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hội nhập quốc tế - những thời cơ, thách thức, yêu cầu đối với hoạt
động đối ngoại của Việt Nam
1.

Khái quát quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam từ 1986 đến nay.
Hiện nay Việt Nam đã bước vào một giai đoạn hội nhập quốc tế sâu sắc và toàn diện hơn bao giờ
hết. Tính đến năm 2011, chúng ta đã có quan hệ ngoại giao với 179 quốc gia, có quan hệ kinh tế,
thương mại, đầu tư với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức
Thương mại thế giới (WTO) năm 2007 đã đưa quá trình hội nhập của đất nước từ cấp độ khu vực
(ASEAN năm 1995) và liên khu vực (ASEM năm 1996, APEC năm 1998) lên đến cấp độ toàn
cầu. Việt Nam đã đảm nhận thành công vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an, cơ
quan quyền lực hàng đầu của Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2008 - 2009. Việt Nam cũng đảm nhận
thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm ASEAN 2010. Chặng đường hơn 25 năm đổi mới
và hội nhập quốc tế là một quá trình nỗ lực bền bỉ của đất nước.

[nguồn:
tuoitre.com]
Mười năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam phải đối mặt trước
những khó khăn thử thách hết sức nghiêm trọng: nền kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng gay
gắt, an ninh quốc gia bị đe dọa bởi tình trạng vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh, các thế lực đế
quốc thù địch xiết chặt bao vây cấm vận, quan hệ đối ngoại bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, trên
phương diện đối ngoại Đảng và Nhà nước Việt Nam nỗ lực đổi mới tư duy, vận dụng sáng tạo tư

tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh về“thêm bạn, bớt thù”, mở rộng và đa dạng hóa, đa phương hóa
quan hệ quốc tế, tìm ra khâu đột phá để thoát vòng bao vây cô lập của các thế lực chống
đối. Sau Đại hội VI, đặc biệt là sau Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị (1988) và Nghị quyết Hội
nghị Trung ương 6, khóa VI (1989), Việt Nam đã có những điều chỉnh cơ bản về chính sách đối
ngoại. Theo đó, cùng với chủ trương bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, Việt
Nam coi trọng cải thiện quan hệ với các nước láng giềng Đông Nam Á, tạo môi trường quốc
tế hoà bình, ổn định ở khu vực, thuận lợi cho phát triển đất nước.

[nguồn:
sggp.com]
Nhằm thúc đẩy tiến trình mở rộng quan hệ đối ngoại, Đại hội VI của Đảng nêu chủ trương chiến
lược: “mở rộng sự hợp tác và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế. Trên cơ sở đó và trước những diễn
biến phức tạp của tình hình quốc tế sau sự tan rã của Liên Xô, Hội nghị Trung ương 3 khóa VII
(1992) chính thức xác định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa dạng hóa, đa phương
hóa các quan hệ quốc tế. Chủ trương chiến lược của Đại hội VI...
Hội nhập quốc tế - những thời cơ, thách thức, yêu cầu đối với hoạt
động đối ngoại của Việt Nam
1. Khái quát quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam từ 1986 đến nay.
Hiện nay Việt Nam đã bước vào một giai đoạn hội nhập quốc tế sâu sắc và toàn diện hơn bao giờ
hết. Tính đến năm 2011, chúng ta đã có quan hệ ngoại giao với 179 quốc gia, có quan hệ kinh tế,
thương mại, đầu tư với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức
Thương mại thế giới (WTO) năm 2007 đã đưa quá trình hội nhập của đất nước từ cấp độ khu vực
(ASEAN năm 1995) và liên khu vực (ASEM năm 1996, APEC năm 1998) lên đến cấp độ toàn
cầu. Việt Nam đã đảm nhận thành công vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an, cơ
quan quyền lực hàng đầu của Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2008 - 2009. Việt Nam cũng đảm nhận
thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm ASEAN 2010. Chặng đường hơn 25 năm đổi mới
và hội nhập quốc tế là một quá trình nỗ lực bền bỉ của đất nước.
[nguồn:
tuoitre.com]
Mười năm sau ny giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Việt Nam phải đối mặt trước
những khó khăn thử thách hết sức nghiêm trọng: nền kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng gay
gắt, an ninh quốc gia bị đe dọa bởi tình trạng vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh, các thế lực đế
quốc thù địch xiết chặt bao vây cấm vận, quan hệ đối ngoại bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, trên
phương diện đối ngoại Đảng Nhà nước Việt Nam nỗ lực đổi mới tư duy, vận dụng ng tạo
Hội Nhập quốc tế - Trang 2
Hội Nhập quốc tế - Người đăng: Ngô Gia Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hội Nhập quốc tế 9 10 322