Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng góp vốn trong dự án đầu tư Bất động sản ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hợp đồng góp vốn trong dự án đầu tư Bất
động sản ở Việt Nam
Trần Thị Lý
Khoa Luật
Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật kinh tế; Mã số: 60 38 50
Người hướng dẫn: TS. Doãn Hồng Nhung
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Nghiên cứu cơ sở lý luận hợp đồng góp vốn trong dự án đầu tư bất động
sản ở Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật về hợp đồng góp vốn
trong đầu tư bất động sản ở Việt Nam và thực trạng tình hình giao kết hợp đồng góp
vốn trong một số dự án đầu tư bất động sản ở Việt Nam. Đề xuất hệ thống giải pháp
nhằm hoàn thiện pháp luật về hợp đồng góp vốn trong dự án đầu tư bất động sản ở
Việt Nam hiện nay.
Keywords. Bất động sản; Dự án đầu tư; Pháp luật Việt Nam; Hợp đồng kinh tế
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá nhưng diện tích đất đai lại có hạn, trong
khi dân số ngày càng tăng, nhu cầu về đất ở rất cao, do đó đòi hỏi chúng ta phải sử dụng, khai
thác và đầu tư đất có hiệu quả và triệt để, tránh tình trạng lãng phí đất đai mà người dân vẫn
không có đất ở.
Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu về nhà ở và đất ở của người dân thì có rất nhiều dự án
đầu tư xây nhà ở và đất ở đã, đang và sẽ triển khai trên thực tế. Tuy nhiên, các dự án đầu tư
thường có nhu cầu vốn rất lớn mà chủ đầu tư thường thiếu vốn để triển khai dự án. Trong khi
người có nhu cầu về nhà ở và đất ở muốn có tài sản họ mong muốn đầu tư. Nếu mua ngay thì
họ không có đủ tiền còn nếu mua sau thì họ càng không có khả năng tài chính để mua. Nếu
lựa chọn hình thức đầu tư dài hạn thì họ có thể trang trải vì thời gian thực hiện dự án thường
kéo dài có thể từ một đến ba năm. Đây có lẽ là hình thức đầu tư mà các nhà đầu tư ưa thích.
Trên thực tế, pháp luật Việt Nam không cho phép chủ đầu tư có thể bán nhà từ trong
dự án nhưng các chủ đầu tư đã lách luật bằng cách họ sáng tạo ra một loại “hợp đồng góp

vốn” với hình thức là để huy động vốn từ các nhà đầu tư nhưng bản chất nó lại là hợp đồng
mua bán nhà. Các nhà đầu tư không có sự lựa chọn nào khác và cũng không được quyền thỏa
thuận thêm điều khoản nào khác ngoài những điều khoản mà chủ đầu tư đã soạn thảo sẵn.
Đến khi thực hiện hợp đồng trên thực tế thì có rất nhiều tranh chấp phát sinh trong tiến độ
góp vốn và triển khai dự án mà phần nhiều lại rủi ro xảy ra đối với người đầu tư.
Trước thực tế này, tôi đã chọn đề tài “Hợp đồng góp vốn trong dự án đầu tư bất
động sản ở Việt Nam”, không có tham vọng sẽ giải quyết toàn bộ những vấn đề lý luận và
thực tiễn liên quan đến hợp đồng góp vốn trong dự án đầu tu bất động sản m...
Hợp đồng góp vốn trong d án đầu tư Bất
động sn Vit Nam
Trn Th
Khoa Lut
Luận văn Thạc sĩ ngành: Lut kinh tế; Mã số: 60 38 50
Người hướng dn: TS. Doãn Hồng Nhung
Năm bảo v: 2012
Abstract. Nghiên cứu s luận hợp đồng góp vốn trong d án đu bất động
sn Việt Nam. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật v hợp đồng góp vốn
trong đầu tư bất đng sn Vit Nam thực trạng tình hình giao kết hợp đồng góp
vn trong mt s d án đu tư bất động sn Vit Nam. Đ xut h thng giải pháp
nhằm hoàn thin pháp luật v hợp đồng góp vốn trong d án đầu bất đng sn
Vit Nam hin nay.
Keywords. Bất động sn; D án đầu tư; Pháp luật Vit Nam; Hợp đồng kinh tế
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên cùng quý giá nhưng diện tích đất đai lại có hạn, trong
khi dân số ngày càng tăng, nhu cầu v đất rất cao, do đó đòi hỏi chúng ta phải s dng, khai
thác và đầu đất hiệu qu triệt để, tránh tình trng lãng phí đất đai người n vẫn
không có đất .
Hiện nay, đ đáp ng nhu cu v nhà đất của người dân thìrất nhiu d án
đầu xây nhà đất đã, đang sẽ triển khai trên thực tế. Tuy nhiên, các dự án đầu
thường có nhu cầu vn rt lớn mà chủ đầu tư thường thiếu vốn đ trin khai d án. Trong khi
người có nhu cầu v nhà và đất muốn có tài sản h mong muốn đầu tư. Nếu mua ngay thì
h không đủ tiền còn nếu mua sau thì họ càng không khả năng tài chính để mua. Nếu
la chọn hình thức đầu tư dài hạn thì họ th trang trải thi gian thc hin d án thường
kéo dài có thể t một đến ba năm. Đây có lẽ là hình thức đầu tư mà các nhà đầu tư ưa thích.
Trên thực tế, pháp luật Vit Nam không cho phép chủ đầu có thể bán nhà từ trong
d án nhưng các chủ đầu đã lách luật bng cách họ sáng tạo ra mt loại hợp đồng góp
Hợp đồng góp vốn trong dự án đầu tư Bất động sản ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hợp đồng góp vốn trong dự án đầu tư Bất động sản ở Việt Nam - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Hợp đồng góp vốn trong dự án đầu tư Bất động sản ở Việt Nam 9 10 16