Ktl-icon-tai-lieu

Hợp đồng mua bán nhà ở theo phương thức trả châm, trả dần

Được đăng lên bởi Redneval
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1451 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đề cương luận văn:
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THEO PHƯƠNG THỨC TRẢ CHẬM, TRẢ DẦN
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Bố cục của đề tài
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
THEO PHƯƠNG THỨC TRẢ CHẬM, TRẢ DẦN
1.1 Khái quát về hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm trả dần
1.1.1 Định nghĩa hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần
1.1.2 Đặc điểm của hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần
1.1.2.1 hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần là sự thỏa thuận của các bên
nhằm đạt được những mục đích nhất định
1.1.2.2 hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần là hợp đồng song vụ
1.1.2.3 hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần là hợp đồng có đền bù
1.1.2.4 Bên bán có quyền bảo lưu về quyền sở hữu nhà ở
1.1.2.5 Phương thức thanh toán là phương thức trả chậm, trả dần
1.1.2.6 Thời điểm chuyển rủi ro là thời điểm bên mua nhận tài sàn
1.1.3 Phân loại đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần
1.1.3.1 Nhà chung cư
1.1.3.2 Nhà riêng lẻ, biệt thự
1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của các quy định pháp luật về hợp đồng mua bán
nhà ở trả chậm, trả dần
1.2.1 Giai đoạn chiếm hữu nô lệ đến năm 1995
1.2.2 Từ năm 1995 đến nay
1.3 Tầm quan trọng của chế định pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả
dần
CHƯƠNG 2. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THEO
PHƯƠNG THỨC TRẢ CHẬM TRẢ DẦN
2.1 Giao kết hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần
2.1.1 Hình thức của hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần
2.1.1.1 Thông qua sàn giao dịch Bất động sản
2.1.1.2 Hợp đồng không cần công chứng, chứng thực

2.1.2 Nội dung của hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần
2.1.2.1 Chủ thề
2.1.2.2 Đối tượng
2.1.2.3 Giá và phương thức thanh toán
2.2 Hiệu lực của hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần
2.2.1 Quyển của bên bán
2.2.1.1 Quyền bão lưu quyền sở hữu nhà ở có sẵn
2.2.1.2 Quyền yêu cầu bên mua thanh toán khi đến hạn
2.2.1.3 Quyền đơn phương chấm dứt hoặc hủy bỏ hợp đồng
2.2.2 Nghĩa vụ của bên bán
2.2.2.1 Nghĩa vụ cung cấp thông tin
2.2.2.2 Nghĩa vụ giao nhà
2.2.2.3 Nghĩa vụ đăng ký hợp đồng
2.2.2.4 Nghĩa vụ bảo hành
2.2.2.5 Nghĩa vụ chuyễn giao quyền sở hữu
2.2.3 Quyền của bên mua
2.2.3.1 Quyền sử dụng nhà ở có sẵn
2.2.3.2 Quyền yêu cầu bên mua hoàn thành thủ tục mua bán nhà ở
2.2.3.3 Quyền yêu cầu bào hành và bồi thường thiệt hại
2.2.3.4 Quyền đơn phương chấm dứt và hủy bỏ hợp đồng
2.2.4 Nghĩa vụ của bên mua
2.2.4.1 Nghĩa vụ...
http://www.zbook.vn/ebook/tranh-chap-ve-hop-dong-mua-ban-nha-o-9013/
Đề cương luận văn:
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THEO PHƯƠNG THỨC TRẢ CHẬM, TRẢ DẦN
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Bố cục của đề tài
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ
THEO PHƯƠNG THỨC TRẢ CHẬM, TRẢ DẦN
1.1 Khái quát về hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm trả dần
1.1.1 Định nghĩa hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần
1.1.2 Đặc điểm của hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần
1.1.2.1 hợp đồng mua bán nhà trả chậm, trả dần sự thỏa thuận của các bên
nhằm đạt được những mục đích nhất định
1.1.2.2 hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần là hợp đồng song vụ
1.1.2.3 hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần là hợp đồng có đền bù
1.1.2.4 Bên bán có quyền bảo lưu về quyền sở hữu nhà ở
1.1.2.5 Phương thức thanh toán là phương thức trả chậm, trả dần
1.1.2.6 Thời điểm chuyển rủi ro là thời điểm bên mua nhận tài sàn
1.1.3 Phân loại đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần
1.1.3.1 Nhà chung cư
1.1.3.2 Nhà riêng lẻ, biệt thự
1.2 Lịch sử hình thành phát triển của các quy định pháp luật về hợp đồng mua bán
nhà ở trả chậm, trả dần
1.2.1 Giai đoạn chiếm hữu nô lệ đến năm 1995
1.2.2 Từ năm 1995 đến nay
1.3 Tầm quan trọng của chế định pháp luật về hợp đồng mua bán nhà trả chậm, trả
dần
CHƯƠNG 2. CHẾ ĐỘ PHÁP CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ THEO
PHƯƠNG THỨC TRẢ CHẬM TRẢ DẦN
2.1 Giao kết hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần
2.1.1 Hình thức của hợp đồng mua bán nhà ở trả chậm, trả dần
2.1.1.1 Thông qua sàn giao dịch Bất động sản
2.1.1.2 Hợp đồng không cần công chứng, chứng thực
Hợp đồng mua bán nhà ở theo phương thức trả châm, trả dần - Trang 2
Hợp đồng mua bán nhà ở theo phương thức trả châm, trả dần - Người đăng: Redneval
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hợp đồng mua bán nhà ở theo phương thức trả châm, trả dần 9 10 796