Ktl-icon-tai-lieu

HỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH NINH

Được đăng lên bởi huongnt141
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 299 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH NINH
2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.1. Thông tin giao dịch
Công ty Thương mại và dịch vụ Bình Ninh là công ty TNHH 1 thành viên hạch toán độc
lập, có tư cách pháp nhân và chịu sự quản lý của Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch
vụ và thương mại theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 2300239138 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 13 tháng 01 năm 2004.

- Tên công ty:
Tên công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
BÌNH NINH
Tên công ty bằng tiếng nước ngoài:
Tên giao dịch: BINH NINH CO., LTD

- Mã số thuế: 2300239138
- Địa chỉ: Số 248 Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành phố Bắc Ninh, Bắc
Ninh

- Điện thoại: 0241.3.811067

Fax:

- Email: Binhninh_tonghop@yahoo.com
- Người đại diện theo pháp luật của công ty:
Giám đốc: Trần Mạnh Hùng
Ngành nghề kinh doanh:
ST

TÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

4651

T
1

2

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

4652

3

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

4

Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và

4741

5

thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên

4742

6

doanh
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

9511

7

Sửa chữa máy móc, thiết bị

3312

8

Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị văn phòng
Đại lý, môi giới, đấu giá

4610

9

Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ

6209

khác liên quan đến máy vi tính (khắc phục các sự cố
máy vi tính và cài đặt phần mềm. )
Vốn điều lệ: ??????????????????????????

Mét sè chØ tiªu thÓ hiÖn n¨ng lùc kinh doanh cña chi
nh¸nh C«ng ty:

Bảng báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh 3 năm 2012,
2013, 2014

Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty
- Chế độ kế toán công ty áp dụng hiện nay theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính có sửa đổi bổ sung cho phù hợp với hoạt
động SXKD của công ty.
- Phần mềm kế toán hỗ trợ: Misa
- Kỳ kế toán: Từ ngày 1/1 đến ngày 31/12
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong việc ghi chép kế toán: Việt nam đồng, nguyên tắc
chuyển đổi từ các đơn vị tiền tệ khác sang VNĐ theo tỷ giá thực tế do Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
- Hình thức ghi sổ áp dụng: Chứng từ ghi sổ.
- P...


!"#
2.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.1.1. Thông tin giao dịch
$%&'()*+%&,-./0123)/45%).%)603$%&'(7')0%)/.8%)-3)'9:%;<3
6=>?3@'*3:3)>):>%)A%/03)2BCDEBF%6G3HI)0%*J3/K)9-';<%&L.%)19I%)123)
/4/0')*+%&,-.')M9&.N(>)O>;P%&LGL.%)19I%)CQRSSRT7RU19VWX)9-3)/0
YB'*Z%)[3.%)3N>%&0(7R'):%&S7%P,SS\]
^ 8%3$%&'(
8%3$%&'(_`%&'.X%&/.a'!"
#
8%3$%&'(_`%&'.X%&%*J3%&90.
8%&.I9123)]?b
^ !cCQ')BXRSSRT7RU
^ 2I3)ZVQ\U&$.ID?d)*e%&.K%%?)0%)>)Q[3.%)?[3
.%)
^ .a%')9-.S\7]R]U77SfghIi
^ j,I.6.%)%.%)k'9%&)9>l(I)99]39,
^ &*e.;-.1.a%')M9>):>6B='3HI3$%&'(
.:,;Q3mY%!-%)n%&
&0%)%&)KL.%)19I%)
V
o !p
7 :%_B$%,:(/.'q%)?').X'_2%&9-././0>)Y%,K, \fr7
HỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH NINH - Trang 2
HỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH NINH - Người đăng: huongnt141
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
HỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÌNH NINH 9 10 256