Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẩn báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi animmonkey1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngành Ngân hàng
Trang 1
TRƯỜNG ĐẠI HC …………….
KHOA ………………
******
HÖÔÙNG DAÃN
BAÙO CAÙO THC TP
(Daønh cho sinh vieân chuyeân ngaønh Taøi chính Ngaân haøng)
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH, NAÊM 2014
hướng dẩn báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẩn báo cáo thực tập - Người đăng: animmonkey1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
hướng dẩn báo cáo thực tập 9 10 931