Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY

Được đăng lên bởi lopcd10-1-gmail-com
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1905 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ Án Thiết Kế Cơ Khí

số 30

Mục Lục

GVHD: Đỗ Đức Nam

Page 1

số 30

Đồ Án Thiết Kế Cơ Khí

Phần I - Tính toán phần động học
I.Xác định công suất yêu cầu
1. Tính toán cho quá trình nâng của hệ
- Hệ số trọng lượng : k1 = 3,6 ; k2 =2,6
- Hệ số ma sát lăn : f = 0,06
- Đường kính bánh răng : D = 150 mm
Giả thiết bỏ qua lực tỳ của con lắm C ( vì hệ thống nâng có luôn có xu hướng tách
con lăn C ra khỏi thanh dẫn hướng)
+ Xét cân bằng tại điểm A

Ta có :

2 N1

h
2



h
2

+ 2N1

- ( Gxn

2N1h – ( k1Gh

L
2

L
2





2N1h – Gh( k1

N1 =

Gh
2h

L(

k1
2

+ k2

+

k2
4

L
4

+

+
1
2

L
2

L
2

+ Gxdc + Gh ) = 0

+ k2Gh

(Vì A nằm giữa 2 con lăn nên
L
2

L
4

L
4

L
2

+ Gh ) = 0

N 1 = N2 )

)= 0

)=

1790.1050
2.262,5

(

3, 6
2

+

2,4
4

+ Lực ma sát trên các con lăn tì vào ray :
Trên một phía : Fms1 = f.N1 = 0,06.10382 = 622,92 N

Do N1 = N2 nên Fms1 = Fms2= Fms = 622,92 N
+ Xét cân bằng lực trên cả hệ thống nâng,ta có :

F

= 4Fms + Gh + Gxn + Gxdc – 2Fcn = 0

(Chiếu lên phương thẳng đứng hướng xuống dưới )
Tổng lực cản của hệ thống :

GVHD: Đỗ Đức Nam

Page 2

+

1
2

) = 10382N

số 30

Đồ Án Thiết Kế Cơ Khí



Fcn 2 Fms 

Gh
 k1  k 2  1 2.622,92  1790  3,6  2,4  1 7510,84  N 
2
2

Để phát động đươc hệ thống nâng thì lực phát động phải thắng lực cản:

Ftn = Fcn = 7510,84 N
Công suất trên đầu ra của hộp giảm tốc là

Plvnang=

2 Ftn .vn
1000

=

2.7510,84 .6,8
1000.60

= 1,70 kW (1)

2. Tính toán cho quá trình hạ và giữ hệ.
 Quá trình hạ của hệ :

Khi hệ thống đi xuống (hệ thống hạ) thì cả hệ thống vẫn chịu tác dụng của các lực
như trường hợp nâng hệ thống đi lên (nếu bỏ qua lực tỳ ở con lăn C) nhưng chỉ khác
là Fms1, Fms2 và Ftn đổi chiều .
Ta có : N1 = N2 = 10382 N => Fms1 = Fms2 = 622,92 N
+ Xét cân bằng lực trên cả hệ thống hạ ta có :

F

= - 4Fms + Gh + Gxn + Gxdc – 2Fch = 0

(Chiếu lên phương thẳng đứng hướng xuống dưới )


Fch  2 Fms 

Gh
 k1  k 2  1  2.622,92  1790  3,6  2,4  1 5019,16 N 
2
2

+Lực sinh ra để thắng lực cản của hệ thống hạ là:

Fth = Fch = 5019,16 N
Công suất trên đầu ra của hộp giảm tốc khi hệ thống hạ là :

Plvha=

=

2.5019,16.6,8
1000.60

= 1,14 kW

 2

 1

Từ

2 Fth .vh
1000

&

, Ta có :

P

lvnang

Plv = max

,Plvha 

 
3. Hiệu suất hệ dẫn động
GVHD: Đỗ Đức Nam

:
Page 3

= 1,70 kW

(2)

số 30

Đồ Án Thiết Kế Cơ Khí

Hiệu suất truyền động:
k

=  .

4

ol

2

.

br

x

. = 1.0,972.0,9954.0,93 = 0,86
k

Trong đó : -Hiệu suất nối trục di động :  = 1
ol

-Hiệu suất 1 cặp ổ ...
Đồ Án Thiết Kế Cơ Khí số 30
Mục Lục
GVHD: Đỗ Đức Nam Page 1
HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY - Người đăng: lopcd10-1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN CHI TIẾT MÁY 9 10 462