Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn Đồ án Thép 2 Đại học Xây dựng

Được đăng lên bởi ducquangnuce
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án kết cấu thép 2
I. SỐ LIỆU VÀ NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
1. Số liệu thiết kế
Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng, một nhịp có cầu trục. Các số liệu thiết
kế:
•

Nhịp khung: L = 24 m.

•

Bước khung: B = 7.5 m; toàn bộ nhà dài 15B = 112.5 m.

• Sức trục: Q = 8 tấn; Số cầu trục làm việc trong xưởng là 2 chiếc, chế độ làm việc
trung bình.
•

Cao trình đỉnh ray: H1 = 9 m.

•

Vùng gió: IIIB

•

Dạng địa hình xây dựng công trình: B

•

Chiều cao dầm cầu trục: hdct = 0.75 m; Chiều cao ray: hr = 0,15 m.

•

Nhịp cửa trời: Lct = 4 m

•

Chiều cao cửa trời: Hct = 2 m

•

Mái lợp tôn múi dày 0,51mm

•

Vật liệu: Thép CCT34, hàn tự động, que hàn N42 (d = 3÷5mm) hoặc tương đương.

•

Bê tông móng cấp độ bền B15.

•

Kết cấu bao che: Tường xây gạch cao 1,5 m ở phía dưới, thưng tôn ở phía trên.
2. Nhiệm vụ thiết kế
2.1 Thuyết minh tính toán

•

Thành lập sơ đồ kết cấu: Xác định kích thước khung ngang, lập mặt bằng lưới cột,
bố trí hệ giằng mái, hệ giằng cột.

•

Xác định tải trọng tác dụng lên khung ngang: tải trọng mái, tải trọng cầu trục, tải
trọng gió.

•

Thiết kế xà gồ (2 phương án: tiết diện cán nóng và tiết diện dập nguội).

•

Tính nội lực khung ngang. Vẽ biểu đồ nội lực M, N, V cho từng trường hợp tải
trọng. Lập bảng thống kê nội lực, bảng tổ hợp nội lực cho các tiết diện đặc trưng
của cột và xà mái.

•

Thiết kế khung ngang gồm cột và xà. Tính các chi tiết: Chân cột, vai cột, liên kết xà
với cột, mối nối xà.

•

Thiết kế dầm cầu trục, cột sườn tường.
2.2. Bản vẽ thể hiện
01 bản vẽ khổ A1 gồm:

•

Sơ đồ khung ngang.

•

Hệ giằng mái, giằng cột.
-1

Đồ án kết cấu thép 2
•

Cột khung, các mặt cắt và chi tiết của thân cột.

•

Xà, các mặt cắt và chi tiết của xà.

•

Bảng thống kê vật liệu, ghi chú và chỉ dẫn cần thiết.

II. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
1. Sơ đồ kết cấu khung ngang
Khung ngang gồm cột đặc, xà ngang tiết diện chữ I. Cột có tiết diện không đổi liên kết
ngàm với móng, liên kết cứng với xà. Theo yêu cầu kiến trúc và thoát nước, chọn xà
ngang có độ dốc với góc dốc α = 100 (tương đương i = 17 %). Do tính chất làm việc của
khung ngang chịu tải trọng bản thân và tải trọng gió là chủ yếu, nên thông thường nội lực
trong xà ngang ở vị trí nách khung thường lớn hơn nhiều nội lực tại vị trí giữa nhịp. Cấu
tạo xà ngang có tiết diện thay đổi, khoảng biến đổi tiết diện cách đầu cột một đoạn (0,35 ÷
0,4) chiều dài nửa xà. Tiết diện còn lại lấy không đổi.
Cửa trời chạy dọc chiều dài nhà, mang tính chất thông gió, sơ bộ chọn chiều cao cửa
trời là 2m và chiều rộng cửa tr...
Đồ án kết cu thép 2
- 1
I. S LIU VÀ NHIM V THIT K
1. S liu thiết kế
Thiết kế khung ngang nhà công nghip mt tng, mt nhp có cu trc. Các s liu thiết
kế:
Nhp khung: L = 24 m.
Bước khung: B = 7.5 m; toàn b nhà dài 15B = 112.5 m.
Sc trc: Q = 8 tn; S cu trc làm vic trong xưởng là 2 chiếc, chế độ làm vic
trung bình.
Cao trình đỉnh ray: H
1
= 9 m.
Vùng gió: IIIB
Dng địa hình xây dng công trình: B
Chiu cao dm cu trc: h
dct
= 0.75 m; Chiu cao ray: h
r
= 0,15 m.
Nhp ca tri: L
ct
= 4 m
Chiu cao ca tri: H
ct
= 2 m
Mái lp tôn múi dày 0,51mm
Vt liu: Thép CCT34, hàn t động, que hàn N42 (d = 3÷5mm) hoc tương đương.
Bê tông móng cp độ bn B15.
Kết cu bao che: Tường xây gch cao 1,5 m phía dưới, thưng tôn phía trên.
2. Nhim v thiết kế
2.1 Thuyết minh tính toán
Thành lp sơ đồ kết cu: Xác định kích thước khung ngang, lp mt bng lưới ct,
b trí h ging mái, h ging ct.
Xác định ti trng tác dng lên khung ngang: ti trng mái, ti trng cu trc, ti
trng gió.
Thiết kế xà g (2 phương án: tiết din cán nóng và tiết din dp ngui).
Tính ni lc khung ngang. V biu đồ n
i lc M, N, V cho tng trường hp ti
trng. Lp bng thng kê ni lc, bng t hp ni lc cho các tiết din đặc trưng
ca ct và xà mái.
Thiết kế khung ngang gm ct và xà. Tính các chi tiết: Chân ct, vai ct, liên kết xà
vi ct, mi ni xà.
Thiết kế dm cu trc, ct sườn tường.
2.2. Bn v th hi
n
01 bn v kh A1 gm:
Sơ đồ khung ngang.
H ging mái, ging ct.
Hướng dẫn Đồ án Thép 2 Đại học Xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn Đồ án Thép 2 Đại học Xây dựng - Người đăng: ducquangnuce
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Hướng dẫn Đồ án Thép 2 Đại học Xây dựng 9 10 913