Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 07 LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Hà Ngọc Maria
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
Số: 1366 /ĐHSG-KHCN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2010
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 07 LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRONG NĂM HỌC 2010 – 2011

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị
Thực hiện Quy chế đào tạo đại học và Cao đẳng hệ chính quy được ban hành
theo Quyết định số Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường hướng dẫn về việc làm khóa luận tốt
nghiệp cho sinh viên khóa 07 năm học 2010 – 2011 cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH:
1. Đối tượng áp dụng là những sinh viên khóa 07 hệ Đại học chính quy (niên khóa
2007 – 2011) đang học tập tại Trường theo Quy chế đào tạo số 25.
2. Phạm vi điều chỉnh: hướng dẫn này quy định trình tự đăng ký, thủ tục xét duyệt,
hướng dẫn và nghiệm thu đề tài khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 07 hệ Đại học
chính quy (niên khóa 2007 – 2011).
II. TIÊU CHUẨN XÉT GIAO ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH
VIÊN:
1. Sinh viên không còn nợ môn học nào thuộc khối kiến thức cơ sở và khối kiến
thức chuyên ngành tính đến thời điểm xét giao đề tài khóa luận tốt nghiệp; phải đạt điểm
Trung bình chung học tập (chỉ tính theo kết quả thi lần đầu) từ 7.5 trở lên, tính từ đầu
khóa học đến thời điểm xét giao đề tài khóa luận tốt nghiệp.
2. Sinh viên phải đạt điểm Rèn luyện đạo đức của tất cả các học kỳ từ 80 điểm trở
lên và không vi phạm kỷ luật từ hình thức Khiển trách trở lên.
3. Ưu tiên sinh viên đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học hoặc có các báo cáo kết
quả nghiên cứu khoa học được Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp Khoa/ Bộ môn trực
thuộc Trường đánh giá từ loại Khá trở lên; có điểm Trung bình môn ngoại ngữ của các
học kỳ từ 7 trở lên.
Kết quả điểm học tập và điểm rèn luyện đạo đức của sinh viên tính từ đầu khóa học
đến thời điểm xét duyệt giao đề tài khóa luận tốt nghiệp sẽ do Phòng Đào tạo và Phòng
Công tác Học sinh Sinh viên cung cấp cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa/ Bộ môn
trực thuộc để có cở sở xem xét.
4. Tổng số sinh viên được xét giao đề tài khóa luận tốt nghiệp không được quá
30% tổng số sinh viên của lớp/khóa học, của một ngành.

1

5. Số lượng sinh viên tối đa được thực hiện chung một đề tài khóa luận tốt nghiệp
là hai sinh viên, nhưng chất lượng và khối lượng công việc phải tương xứng và được ghi
cụ thể trong báo cáo khóa luận tốt nghiệp phần việc của mỗi thành viên.
III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁN B...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
Số: 1366 /ĐHSG-KHCN
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2010
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 07 LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRONG NĂM HỌC 2010 – 2011
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị
Thực hiện Quy chế đào tạo đại học Cao đẳng hệ chính quy được ban hành
theo Quyết định s Quyết định s 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Nhà trưng hướng dẫn về việc làm khóa luận tốt
nghiệp cho sinh viên khóa 07 năm học 2010 – 2011 cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH:
1. Đối tượng áp dụng những sinh viên khóa 07 hệ Đại học chính quy (niên khóa
2007 – 2011) đang học tập tại Trường theo Quy chế đào tạo số 25.
2. Phạm vi điều chỉnh: hướng dẫn này quy định trình tự đăng ký, thủ tục xét duyệt,
hướng dẫn và nghiệm thu đ i khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 07 hệ Đại học
chính quy (niên khóa 2007 – 2011).
II. TIÊU CHUẨN T GIAO ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHO SINH
VIÊN:
1. Sinh viên không còn nmôn học nào thuộc khối kiến thức cơ sở khối kiến
thức chuyên ngành tính đến thời điểm xét giao đề tài khóa luận tốt nghiệp; phải đạt điểm
Trung bình chung học tập (chỉ tính theo kết quả thi ln đầu) từ 7.5 trở n, tính từ đầu
khóa học đến thời điểm xét giao đề tài khóa luận tốt nghiệp.
2. Sinh viên phải đạt điểm Rèn luyn đạo đức của tất c các học kỳ từ 80 điểm tr
lên và không vi phạm kỷ luật từ hình thức Khiển trách trở lên.
3. Ưu tiên sinh viên đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học hoặc có các báo cáo kết
quả nghiên cứu khoa học được Hội đồng Khoa học Đào tạo cấp Khoa/ B môn trực
thuộc Trường đánh g từ loại Khá trở n; có điểm Trung bình môn ngoại ng của các
học kỳ từ 7 trở lên.
Kết quả điểm học tập và điểm rèn luyện đạo đức của sinh viên tính từ đầu khóa học
đến thời điểm xét duyệt giao đ tài khóa luận tốt nghiệp sẽ do Phòng Đào tạo Phòng
Công tác Học sinh Sinh viên cung cấp cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa/ Bmôn
trực thuộc để có cở sở xem xét.
4. Tổng số sinh viên được xét giao đề tài khóa luận tốt nghiệp không được quá
30% tổng số sinh viên của lớp/khóa học, của một ngành.
1
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 07 LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 07 LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Người đăng: Hà Ngọc Maria
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
HƯỚNG DẪN SINH VIÊN KHÓA 07 LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 9 10 425