Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn thực hành Hệ CSDL

Được đăng lên bởi Nicholas BảoChâu
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn thực hành Hệ CSDL

Hướng Dẫn Thực Hành

Thự c h àn h Hệ C S D L
Khối: Cao ðẳng Nghề
Năm 2009

Hướng dẫn:
•
•
•
•

•

Bài tập thực hành ñược chia làm nhiều Module
Mỗi Module ñược thiết kế cho thời lượng là 3 tiết thực hành tại lớp với sự
hướng dẫn của giảng viên.
Tùy theo số tiết phân bổ, mỗi tuần học có thể thực hiện nhiều Module.
Sinh viên phải làm tất cả các bài tập trong các Module ở tuần tương ứng.
Những sinh viên chưa hoàn tất phần bài tập tại lớp có trách nhiệm tự làm
tiếp tục ở nhà.
Các bài có dấu (*) là các bài tập nâng cao dành cho sinh viên khá giỏi.

Trang 1/22

Hướng dẫn thực hành Hệ CSDL

Module 1
Nội dung kiến thức thực hành:
+Thực hành ngôn ngữ SQL:
- ngôn ngữ ñịnh nghĩa dữ liệu: CREATE TABLE
- ngôn ngữ thao tác dữ liệu: INSERT, UPDATE, DELETE...
+Thông qua việc cài ñặt cơ sở dữ liệu trên DBMS,SV hiểu rõ hơn về mô hình
ER, mô hình quan hệ

Giả sử cần quản lý một cửa hàng bán sách. Mỗi cuốn sách phân biệt với nhau thông
qua mã sách, mã sách xác ñịnh các thông tin: tên sách, tác giả, ñơn giá, số lượng tồn.
Mỗi cuốn sách chỉ thuộc về một nhóm sách. Một nhóm sách có thể có nhiều cuốn sách
hoặc không có cuốn nào. Thông tin về nhóm sách: mã nhóm ñể phân biệt nhóm sách
này với nhóm sách khác, tên nhóm. Khi có sách ñược bán, nhân viên lập hóa ñơn ñể
lưu trữ thông tin bán sách. Mỗi hóa ñơn có một số hóa ñơn duy nhất xác ñịnh nhân
viên lập hóa ñơn và ngày lập hóa ñơn. Mỗi nhân viên có một mã nhân viên duy nhất
xác ñịnh các thông tin như họ lót, tên, phái, ngày sinh, ñịa chỉ. Mỗi hóa ñơn có thể có
một hoặc nhiều cuốn sách, mỗi cuốn sách có thể mua với số lượng bất kỳ.
+ NhomSach(MaNhom char(5), TenNhom nvarchar(25))
+ NhanVien(MaNV char(5), HoLot nvarchar(25), TenNV nvarchar(10), Phai
nvarchar(3), NgaySinh Smalldatetime, DiaChi nvarchar(40))
+ DanhMucSach(MaSach char(5), TenSach nvarchar(40), TacGia nvarchar(20),
MaNhom char(5), DonGia Numeric(5), SLTon numeric(5))
+ HoaDon(MaHD char(5), NgayBan SmallDatetime, MaNV char(5))
+ ChiTietHoaDon(MaHD char(5), MaSach char(5), SoLuong numeric(5))
1. Xác ñịnh mối quan hệ giữa các thực thể, khóa chính, khóa ngoại.
2. Sử dụng ngôn ngữ ñịnh nghĩa dữ liệu: CREATE TABLE ñể cài ñặt cấu trúc bảng
vào ngôn ngữ SQL
Mô tả:
Thực hiện lệnh CREATE TABLE với các ràng buộc về khóa chính, khóa ngoại
ñể tạo các bảng tương ứng với các quan hệ ñã cho ở Bài 1.
Lưu ý: SV nên tạo các bảng có quan hệ 1 trước, sau ñó ñến bảng có quan hệ
1-n, cuối cùng là bảng có quan hệ n-n.
3.
Mục ñích:
Thực hiện lệnh Alter Table... add co...
Hướng dẫn thực hành Hệ CSDL
Trang 1/22
H
H
ư
ư
n
n
g
g
D
D
n
n
T
T
h
h
c
c
H
H
à
à
n
n
h
h
T
T
h
h
c
c
h
h
à
à
n
n
h
h
H
H
C
C
S
S
D
D
L
L
Khối: Cao ðẳng Nghề
Năm 2009
Hướng dẫn:
Bài tập thực hành ñược chia làm nhiều Module
Mỗi Module ñược thiết kế cho thời lượng là 3 tiết thực hành tại lớp với sự
hướng dẫn của giảng viên.
Tùy theo số tiết phân bổ, mỗi tuần học có thể thực hiện nhiều Module.
Sinh viên phải làm tất cả các bài tập trong các Module ở tuần tương ứng.
Những sinh viên chưa hoàn tất phần bài tập tại lớptrách nhiệm tự làm
tiếp tục ở nhà.
Các bài có dấu (*) là các bài tập nâng cao dành cho sinh viên khá giỏi.
Hướng dẫn thực hành Hệ CSDL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn thực hành Hệ CSDL - Người đăng: Nicholas BảoChâu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Hướng dẫn thực hành Hệ CSDL 9 10 563