Ktl-icon-tai-lieu

HƯỚNG DẨN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi dang-thi-nhuan90
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TỐT NGHIỆP
NĂM HỌC 2013- 2014

HÀ NỘI, NĂM 2014

PHẦN I. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Chương trình tốt nghiệp gồm 2 học phần và môn thi điều kiện
Môn Mác - Lê, đường lối CM của Đảng CSVN: tính điểm điều kiện
Thực tập tốt nghiệp: 5 đvht
Viết khóa luận hoặc thi tốt nghiệp: 10đvht
1.2 Đánh giá, tính điểm
Học phần

Đại
học

Thực tập tốt nghiệp

5 đvht

Cao đẳng
3đvht

Sản phẩm/hình thức thực
hiện
Thực tập tại các tổ chức và
viết báo cáo thực tập.

Viết khóa luận hoặc thi
tốt nghiệp
Khóa luận

10đvht

X

Thi tốt nghiệp

10đvht 8đvht

Viết khóa luận trên cơ sở
dữ liệu thu thập trong quá
trình thực tập,
Thi tốt nghiệp 2 môn: cơ
sở ngành, chuyên ngành

1.3 Thời gian thực hiện
TT

Thời gian

1

1/12/201324/01/2014

Nội dung

Thời hạn hoàn thành

Ghi chú

- SV đăng ký cơ sở thực tập tốt - SV đăng ký thực tập
nghiệp
trước ngày 10/1/2014.
- Khoa lập danh sách sinh viên - Gặp mặt GVHD ngày
thực tập, giáo viên hướng dẫn, kế 17/1/2014
hoạch tốt nghiệp cho sinh viên.
- Chuẩn bị đề cương ôn thi tốt - Nộp đề cương ôn thi
nghiệp.
tốt nghiệp trước ngày
24/1/2014.

2

10/02/2014- - SV thực hiện quá trình thực tập
05/4/2014
tại đơn vị, phân tích và đánh giá
hoạt động cơ sở thực tập theo đề
tài đã đăng ký để viết báo cáo.

2

- SV cao đẳng hoàn - SV hoàn thành
thành báo cáo thực tập
báo cáo gửi về
tốt nghiệp, nộp về
Khoa
trước
ngày Khoa phải có Bản
25/3/2014.
nhận xét của
- SV đại học hoàn
thành báo cáo thực tập GVHD và Bản

tốt nghiệp, nộp về nhận xét của cơ
Khoa
trước
ngày
sở thực tập.
05/4/2014.
3

4

7/4/201412/4/2014

- SV ôn thi và thi môn điều kiện.

14/4/201412/5/2014

- SV đủ điều kiện viết Khóa luận
tiếp tục thu thập thông tin, bổ sung
số liệu, hoàn chỉnh Khóa luận tốt
nghiệp (KLTN) theo mẫu quy
định.

(4 tuần)

- Khoa tổng hợp điểm thực tập tốt - Giáo viên hướng dẫn
nghiệp, xét danh sách sinh viên nộp điểm về Khoa
làm Khóa luận tốt nghiệp, phân trước ngày 09/4/2014.
công giáo viên hướng dẫn.

- SV không đủ điều kiện viết Khóa
luận hoặc không làm Khóa luận sẽ
ôn thi và thi tốt nghiệp 2 môn:
môn cơ sở ngành và môn chuyên
ngành.

- Giảng viên nộp đề thi
tốt nghiệp về Khoa
trước ngày 16/4/2014.
- SV hệ cao đẳng thi tốt
nghiệp ngày 02/5/2014.
- SV hệ đại học thi tốt
nghiệp ngày 12/5/2014.

5

13/5/201424/5/2014

- SV nộp KLTN về Khoa. Khoa - SV nộp Khóa luận về
chuyển Khóa luận tới giáo viên Khoa
trước
ngày
phản biện.
17/5/2014.
- Khoa lập danh sách Hội đồng - Giáo viên hướng dẫn
bảo vệ KLTN, danh sách sinh viên ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH
KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG TỐT NGHIỆP
NĂM HỌC 2013- 2014
HÀ NỘI, NĂM 2014
HƯỚNG DẨN TỐT NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HƯỚNG DẨN TỐT NGHIỆP - Người đăng: dang-thi-nhuan90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
HƯỚNG DẨN TỐT NGHIỆP 9 10 265