Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn trình bày tiểu luận

Được đăng lên bởi t-p-linh077
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 0 lần
2.2 Cách trình bày một Tiểu luận tốt nghiệp
Tiểu luận tốt nghiệp là một báo cáo khoa học, trong đó mục đích quan trọng nhất là
chuyển tải thông tin hoặc ý tưởng đến người đọc. Vì thế, hình thức trình bày Tiểu luận phải
có hệ thống, rõ ràng và súc tích để người đọc cảm thấy thú vị và dễ hiểu.
Dưới đây là hướng dẫn cụ thể cách trình bày một Tiểu luận tốt nghiệp.
2.2.1. Cấu trúc
Cấu trúc của mỗi Tiểu luận có thể khác nhau tuỳ theo từng đề tài. Thông thường một
Tiểu luận có từ hai đến bốn chương và các phần theo thứ tự như sau:
- Trang bìa (bìa cứng)
- Trang giống bìa
- Trang nhận xét của giảng viên
- Danh mục từ viết tắt (nếu có)
- Mục lục
- Mở đầu
- Chương 1: Cơ sở lý luận
- Chương 2: Cơ sở pháp lý
- Chương 3: Thực tiễn và phương hướng hoàn thiện
- Kết luận
- Danh mục tài liệu tham khảo
- Phụ lục (nếu có).
2.2.2 Hình thức
2.2.2.1 Chương, đánh số chương và số mục
Chương: mỗi chương phải được bắt đầu bằng một trang mới. Tựa chương được đặt
bên dưới chữ chương. Chữ chương và tựa chương phải viết hoa, in đậm và đặt ở vị trí giữa
trang.
Số thứ tự của chương được đánh số bằng hệ thống số Ả Rập (1, 2, 3, ...)
Số thứ tự của mục được đánh số bằng hệ thống số Ả Rập (1.1, 1.2, .....; 2.1, 2.2,....; 3.1,
3.2. ....);
2.2.2.2. Đánh số trang
Phần bài viết được đánh số Ả Rập (1, 2, 3, ...). Trang 1 được tính từ trang đầu tiên của
Mở đầu đến trang cuối cùng của Kết luận.
2.2.2.3. Khoảng cách dòng
Bài viết có khoảng cách dòng là 1.3.
Khi chấm xuống dòng không nhảy thêm hàng.
Không để tựa ở cuối trang mà không có ít nhất một dòng ở dưới đó.
2.2.2.4. Khổ giấy và số trang
Tiểu luận được in trên giấy A4.

Số trang tối thiểu của Tiểu luận là 20 trang (không kể trang Mục lục, trang Danh mục
tài liệu tham khảo và Phụ lục).
2.2.2.5. Font chữ, cỡ chữ
Tiểu luận thống nhất dùng font Times New Roman với cỡ chữ (size) là 13.
2.2.2.6. Tài liệu tham khảo
Theo phương pháp đặc thù của ngành luật, tài liệu sẽ được chia thành các nhóm.
Thứ nhất, văn bản quy phạm pháp luật (hoặc văn bản pháp luật, hoặc văn bản). Nhóm
này sẽ được sắp xếp theo giá trị pháp lý từ cao đến thấp. Ví dụ: Hiến pháp, bộ luật, luật…
Nếu hai văn bản có giá trị pháp lý ngang nhau, thì văn bản nào ra đời trước sẽ được sắp xếp
trước. Ví dụ: Hiến pháp 1946; Hiến pháp 1959; Hiến pháp 1980; Hiến pháp 1992. Trong
trường hợp hai văn bản có giá trị pháp lý ngang nhau, lại được ban hành cùng ngày tháng
năm thì ta sắp xếp theo ký tự a, b, c. Ví dụ: Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002, Luật tổ
chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002.
...
2.2 Cách trình bày một Tiểu luận tốt nghiệp
Tiểu luận tốt nghiệp một báoo khoa học, trong đó mục đích quan trọng nhất
chuyển tải thông tin hoặc ý tưởng đến người đọc. thế, hình thức trình bày Tiểu luận phải
có hệ thống, rõ ràng và súc tích để người đọc cảm thấy thú vị và dễ hiểu.
Dưới đây là hướng dẫn cụ thể cách trình bày một Tiểu luận tốt nghiệp.
2.2.1. Cấu trúc
Cấu trúc của mỗi Tiểu luận thể khác nhau tuỳ theo từng đề tài. Thông thường một
Tiểu luận có từ hai đến bốn chương và các phần theo thứ tự như sau:
- Trang bìa (bìa cứng)
- Trang giống bìa
- Trang nhận xét của giảng viên
- Danh mục từ viết tắt (nếu có)
- Mục lục
- Mở đầu
- Chương 1: Cơ sở lý luận
- Chương 2: Cơ sở pháp lý
- Chương 3: Thực tiễn và phương hướng hoàn thiện
- Kết luận
- Danh mục tài liệu tham khảo
- Phụ lục (nếu có).
2.2.2 Hình thức
2.2.2.1 Chương, đánh số chương và số mục
Chương: mỗi chương phải được bắt đầu bằng một trang mới. Tựa chương được đặt
bên dưới chữ chương. Chữ chương tựa chương phải viết hoa, in đậm đặt vị trí giữa
trang.
Số thứ tự của chương được đánh số bằng hệ thống số Ả Rập (1, 2, 3, ...)
Số thứ tự của mục được đánh số bằng hệ thống số Ả Rập (1.1, 1.2, .....; 2.1, 2.2,....; 3.1,
3.2. ....);
2.2.2.2. Đánh số trang
Phần bài viết được đánh số Ả Rập (1, 2, 3, ...). Trang 1 đưc tính từ trang đầu tiên của
Mở đầu đến trang cuối cùng của Kết luận.
2.2.2.3. Khoảng cách dòng
Bài viết có khoảng cách dòng là 1.3.
Khi chấm xuống dòng không nhảy thêm hàng.
Không để tựa ở cuối trang mà không có ít nhất một dòng ở dưới đó.
2.2.2.4. Khổ giấy và số trang
Tiểu luận được in trên giấy A4.
Hướng dẫn trình bày tiểu luận - Trang 2
Hướng dẫn trình bày tiểu luận - Người đăng: t-p-linh077
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hướng dẫn trình bày tiểu luận 9 10 486