Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4730 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN


Báo cáo chuyên đề

Công Nghệ Sinh học Môi trường

TÊN CHUYÊN ĐỀ

Người thực hiện:

09, 2009

Nguyễn Văn A
Trần Văn B

GIỚI THIỆU
-

Tầm quan trọng của chuyên đề.
Mục tiêu của chuyên đề.
Ý nghĩa thực tiễn của chuyên đề

NỘI DUNG
1. Tổng quan về các vấn đề liên quan đến chuyên đề
1.1. Nguồn gốc.
1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
1.3. Các vấn đề liên quan đến đề tài
2. Cơ chế của các quá trình liên quan
2.1. Quy trình công nghệ, quá trình tự nhiên và nhân tạo
2.2. Cơ chế phản ứng, phương trình hóa học, quá trình sinh học
2.3. Chuyển hóa và số phận của dioxin trong cơ thể sinh vật và trong hệ sinh thái
Ghi chú: nên có sự so sánh các quá trình ứng dụng công nghệ sinh học và các công
nghệ khác (Hóa học, Vật lý…)
3. Ứng dụng trong thực tế của công nghệ sinh học
3.1. Liệt kê một số công trình đã được ứng dụng và nêu tóm tắt những mặt tích
cực và hạn chế của các công trình
3.2. Các biện pháp khắc phục và định hướng phát triển của các quy trình công
nghệ liên quan đến công nghệ sinh học môi trường

KẾT LUẬN
Tóm tắt lại những kết quả đã đạt được mà mục tiêu chuyên đề đưa ra ban đầu .
Đề xuất một số ý tưởng về định hướng phát triển của công nghệ sinh học môi
trường mà chuyên đề/đề tài nhắm đến.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu tiếng nước ngoài
Đối với bài báo
Tên tác giả (theo thứ tự A, B, C…của tác giả đầu tiên, in đậm), năm xuất bản.
Tên bài báo (in nghiêng). Tên tạp chí, số tạp chí, từ trang – đến trang.
Đối với sách

Tên tác giả (theo thứ tự A, B, C…của tác giả đầu tiên, in đậm). Tên sách – tên
tiêu đề chương trích dẫn (nếu có, in nghiêng), số chương (chương 1, 2,…). Nhà
xuất bản, năm xuất bản.
Ví dụ:
1. Gullett, B.; Bruce, K.; Beach, L.; Drago, A., 1992. Mechanistic steps in the
production of PCDD and PCDF during waste combustion. Chemosphere, 25,
1387 - 1392.
2. S.L. Schantz S. L et al., 1989. Learning in monkeys exposed perinatally to
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Neurotoxicology and teratology,
11, 13-19.
2. Tài liệu tiếng Việt
1. Phạm Ngọc Vân Anh, Phạm Hồng Đức Phước, Lê Quốc Tuấn, 2002. Cỏ
Vetiver (Vetiveria zizaniodes L.): Một giả pháp sinh học mới trong xử lý nước
thải. Tập san khoa học kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, 1, 1-5.
2. Phạm Hồng Đức Phước, Dương Thành Lam, Lê Quốc Tuấn, 2003. Cỏ
Vetiver (Vetiveria zizaniodes L.): Đa năng, đa dụng. Tạp chí khoa học kỹ thuật
Nông Lâm Nghiệp, 1, 138-143.
Định dạng trang:

Khổ giấy (Paper size): A4; Kiểu chữ (Font): Times New Roman; Cỡ chữ (Fo...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
Báo cáo chuyên đề
Công Nghệ Sinh học Môi trường
TÊN CHUYÊN ĐỀ
Người thực hiện: Nguyễn Văn A
Trần Văn B
09, 2009
Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề - Trang 2
Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề 9 10 164