Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 568 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

HƢỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học
chuyên ngành tài chính và ngân hàng)

TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 01 NĂM 2013

Hướng dẫn viết Báo cáo thực tập – Khoa Tài chính – Ngân hàng

PHẦN 1: HƢỚNG VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP
2.1. Hƣớng dẫn chọn đề tài
2.1.1.Tên đề tài
Đây là báo cáo thực tập, bạn đã đƣợc trang bị toàn bộ kiến thức theo chƣơng trình đào
tạo, vì vậy đề tài bạn thực hiện đòi hỏi phải cao hơn so với thực hành nghề nghiệp 1 và 2.
Khi bạn tiến hành công việc nghiên cứu, cân nhắc xem bạn có cần thay đổi tên đề tài mà
bạn đã lựa chọn khi chuẩn bị nghiên cứu để đảm bảo rằng tên đề tài phản ánh đúng trọng
tâm, nó phải phản ánh chính xác nội dung của báo cáo.
Tên đề tài phải ngắn gọn. Tên đề tài nên có độ dài không quá 14 từ và một tên đề tài
chuẩn mực phải mô tả đầy đủ nội dung nghiên cứu của bạn.
Tên đề tài gồm 2 phần: tên nội dung nghiên cứu, tên đơn vị kiến tập
Ví dụ:
-

Giải pháp nhằm nâng cao cao hiệu quả tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng Thái
Bình Dƣơng

-

Giải pháp nhằm phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Chợ Lớn –
Ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam

Ghi nhớ là tên đề tài phải phản ánh chính xác các phần chính mà bạn đang bàn luận/
tranh luận trong báo cáo. Đây là thực hành nghề nghiệp nên đề tài chỉ yêu cầu mô tả,
phân tích, chưa đòi hỏi về giải pháp
2.1.2.Một số đề tài gợi ý
a)Đối vơi ngành tài chính
1. Phân tích báo cáo tài chính
2. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua các tỷ số tài chính.
3. Phân tích các rủi ro trong doanh nghiệp
4. Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng
Trang 2

Hướng dẫn viết Báo cáo thực tập – Khoa Tài chính – Ngân hàng
5. Chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp
6. Thẩm định dự án đầu tƣ tín dụng
7. Thẩm định dự án đầu tƣ bất động sản
b)Đối với ngành ngân hàng
1.

Phân tích tài chính đối với khách hàng vay vốn tại ngân hàng.

2.

Quản trị tài sản nợ tại ngân hàng

3.

Phân tích nghiệp vụ tín dụng khách hàng tại ngân hàng

4.

Tái cấu trúc vốn tại ngân hàng

5.

Hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng

6.

Xây dựng và quản trị danh mục đầu tƣ.

7.

Thanh toán qua ngân hàng

8.

Nghiệp vụ phát hành thẻ

9.

Hoạt động huy động vốn, hoạt động cho vay của ngân hàng thƣơng mại

10. Tổ chức và hoạt động của ngân hàng thƣơng mại.
11. Rủi ro lãi suất trong kinh doanh tiền tệ
12. Phân tích danh mục chứng từ có giá trong nghiệp vụ thị trƣờng mở của Ngân
hàng Trung Ƣơng.
13. Hoạt động thanh tra của Ngân hàng trung Ƣơng...
TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
HƢỚNG DẪN VIẾT BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học
chuyên ngành tài chính và ngân hàng)
TP. HỒ CHÍ MINH – THÁNG 01 NĂM 2013
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 117