Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp (khóa luận tốt nghiệp) - Khoa Kế toán Kiểm toán

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2701 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCM

KHOA KEÁ TOAÙN - KIEÅM TOAÙN

HÖÔÙNG DAÃN

VIEÁT KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP
hay CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP

Bieân soaïn: Hoäi ñoàng Khoa hoïc
Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn

Thaùng 2/2011

Trang bìa, (khoâng ñöôïc cheøn hình/aûnh, chöõ noåi, boùng
môø, chöõ in nghieâng ....)

BOÄ COÂNG THÖÔNG

BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO

TRÖØÔNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
KHOA KEÁ TOAÙN - KIEÅM TOAÙN
******
KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP (Hoaëc Chuyeân ñeà toát nghieäp)
ÑEÀ TAØI

GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG TÍNH GIAÙ THAØNH
TAÏI COÂNG TY ABC

Chú ý:
- Mỗi SV làm
một đề tài, không
làm theo nhóm.
- SV cùng thực
tập tại một đơn
vị, tên đề tài
không được
giống nhau.

Giaûng vieân höôùng daãn : …………
Sinh vieân
: ………….
Lôùp
: ÑHKT3

TP. HCM, THAÙNG 6/2011

Tôø 1: Gioáng trang bìa, khoâng tính soá trang

BOÄ COÂNG THÖÔNG

BOÄ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO

TRÖØÔNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
KHOA KEÁ TOAÙN - KIEÅM TOAÙN
******
KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP
ÑEÀ TAØI

GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN HEÄ THOÁNG TÍNH GIAÙ THAØNH
TAÏI COÂNG TY ABC

Giaûng vieân höôùng daãn : …………
Sinh vieân
: ………….
Lôùp
: ÑHKT3

TP. HCM, THAÙNG 6/2011

Tôø 2: LÔØI MÔÛ ÑAÀU, khoâng tính soá trang

LÔØI MÔÛ ÑAÀU

Tôø 3: LÔØI CAÛM ÔN, khoâng tính soá trang

LÔØI CAÛM ÔN

Tôø 4: nhaän xeùt cuûa cô quan thöïc taäp, khoâng tính soá trang

NHAÄN XEÙT
(Cuûa cô quan thöïc taäp)

.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP.HCM
KHOA KEÁ TOAÙN - KIEÅM TOAÙN
HÖÔÙNG DAÃN
VIEÁT KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP
hay CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP
Bieân soaïn: Hoäi ñoàng Khoa hoïc
Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn
Thaùng 2/2011
Hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp (khóa luận tốt nghiệp) - Khoa Kế toán Kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp (khóa luận tốt nghiệp) - Khoa Kế toán Kiểm toán - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp (khóa luận tốt nghiệp) - Khoa Kế toán Kiểm toán 9 10 703