Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2477 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG


Đề cương Nghiên cứu

TÊN ĐỀ TÀI ĐƯỢC ĐẶT TẠI ĐÂY

Người thực hiện:

Tháng, Năm

Nguyễn Văn A
Trần Văn B

I.
-

-

II.
-

-

III.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Tính cấp thiết của đề tài (đi từ tổng quát đến cụ thể nhằm nêu ra những bằng
chứng có tính thuyết phục để thực hiện đề tài.
Mục tiêu của đề tài (định hướng để giải quyết những cấp bách của môi
trường, của xã hội, hay của một cộng đồng dân cư…).
Mục tiêu giúp ta đặt ra đề tài nghiên cứu từ những vấn đề đã xác định. Do
đó, mục tiêu nghiên cứu là trả lời các vấn đề sau:
1 Nghiên cứu sẽ giúp gì trong giải quyết vấn đề
2 Những điều cần đạt được trong quá trình nghiên cứu
3 Nghiên cứu có khả thi hay không trong sự giới hạn của thời gian, thông
tin và khả năng?
Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu
Những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu
Giới hạn và phạm vi nghiên cứu
Dẫn nhập và liên kết các phần này sao cho câu cuối cùng là …thực hiện đề
tài “Tên đề tài được đặt tại đây”
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
Tổng hợp và trích dẫn từ các tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu từ tổng
quát đến chi tiết.
Mỗi trích dẫn phải ghi tên tác giả và năm mà công trình nghiên cứu đó được
công bố. Ví dụ: Sự hình thành bùn thải…(Kiên, 2002); Việc thiết kế hệ
thống thu khí biogas…(An và cộng sự, 1999); Ảnh hưởng độc tính của
cadmium lên tế bào…(Davis et al., 1972; Charles et al., 1983).
Tình hình nghiên cứu trên thế giới và tình hình nghiên cứu tại Việt Nam có
liên quan đến đề tài nghiên cứu
Người thực hiện phải biết liên kết các phần trích dẫn lại với nhau sao cho
chặt chẽ, logic
Tổng quan tài liệu là tổng hợp tất cả những vấn đề đã được giải quyết liên
quan đến nghiên cứu mà tác giả sẽ làm, kể cả phần phương pháp nghiên cứu
của các tác giả đi trước.

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
1. Vật liệu
- Các hóa chất và thiết bị dự kiến sẽ sử dụng (tham khảo ở các nghiên cứu đã
được thực hiện trước đây)
- Nơi sẽ thực hiện: Phòng thí nghiệm, Trung Tâm, Viện, Khoa…liệt kê một số
nơi sẽ thực hiện đề tài với những loại máy móc liên quan đến các phương

-

IV.

pháp phân tích
2. Phương pháp
Bằng cách nào có thể đạt được các dữ liệu mong muốn? Bằng tham khảo tài
liệu, đo đạc hay bảng câu hỏi? Bạn chuẩn bị cho việc thực hiện đó thế nào?
Xem các phương pháp đã được thực hiện trước đây liên quan đến tài tài
(Phương pháp nào thường được sử dụng thì ưu tiên đề cập trước)
Các phương pháp nghiên cứu phải được định hình một cách rõ ràng và chính
xác.
Sự định hình phương pháp nghiên cứu phải dựa trên mục tiêu mà đ...
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
Đề cương Nghiên cứu
TÊN ĐỀ TÀI ĐƯỢC ĐẶT TẠI ĐÂY
Người thực hiện: Nguyễn Văn A
Trần Văn B
Tháng, Năm
Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu - Trang 2
Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu 9 10 798