Ktl-icon-tai-lieu

HUYẾT HỌC CƠ BẢN

Được đăng lên bởi nguyenlan-hlk18
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 804 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ MÔN XÉT NGHIỆM
PHÂN MÔN HUYẾT HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HUYẾT HỌC LỚP CỬ NHÂN

MÔN: HUYẾT HỌC CƠ BẢN
STT

TÊN BÀI GiẢNG

1

Kỹ thuật kéo làn máu mỏng

2

Kỹ thuật nhuộm Wright
Tổng

Số tiết
LT
TH
4
4

Tên cán bộ giảng
Ghi chú
GV Chính GV Phụ
Duyên
Duyên

8

MÔN: HUYẾT HỌC TẾ BÀO 1
CHƯƠNG TRÌNH HUYẾT HỌC LỚP CỬ NHÂN
Số đơn vị học trình: 4 ( 2 lý thuyết; 2 thực hành)
- Lý thuyết: 30 tiết
- Thực hành: 60 tiết
STT

TÊN BÀI GiẢNG

Số tiết
LT
TH
3

Tên cán bộ giảng
Ghi chú
GV Chính GV Phụ
Hiền

1

Sự tạo máu

2

Dòng hồng cầu

3

Duyên

3

Dòng bạch cầu hạt

3

Nguyên

4

Dòng lympho

3

Nương

5

Dòng plasmo

3

Nương

6

Dòng tiểu cầu

3

Duyên

7

Kháng nguyên kháng thể hồng
cầu

3

Trung

8

Hệ thống nhóm máu ABO

3

Trung

9

Nhóm máu Rhesus

2

Trung

10

Các nhóm máu phụ

2

Trung

11

Cặn lắng nước tiểu

2

Nguyên

1

Lấy máu mao quản

4

Lấy máu tĩnh mạch

4

3

Điều chế thuốc thử - thuốc nhuộm

4

Duyên

4

Nhuộm – làm tiêu bản máu 1

4

Duyên

5

Nhuộm – làm tiêu bản máu 2

4

Duyên

6

Đếm bạch cầu 1

4

Nương

2

Duyên
Duyên

7

Đếm bạch cầu 2

4

Nương

8

Đếm bạch cầu 3

4

Nương

9

Đếm hồng cầu 1

4

Nương

10

Đếm hồng cầu 2

4

Nương

11

Đếm hồng cầu 3

4

Nương

12

Đếm tiểu cầu 1

4

Nương

13

Đếm tiểu cầu 2

4

Nương

14

Thực hành máy huyết học tự
động 1

4

15

Thực hành máy huyết học tự
động 2
Tổng

30

4
60

Nguyên
Nguyên

MÔN: HUYẾT HỌC TẾ BÀO 2
CHƯƠNG TRÌNH HUYẾT HỌC LỚP CỬ NHÂN (DỰ KIẾN)
Số đơn vị học trình: 3 ( 1 lý thuyết; 2 thực hành)
Lý thuyết: 15 tiết
Thực hành: 60 tiết
STT

TÊN BÀI GiẢNG

Số tiết
LT
TH
2

Tên cán bộ giảng
Ghi chú
GV Chính GV Phụ
Anh

1

Thiếu máu nhược sắc

2

Thiếu máu tan máu

2

Anh

3

Bệnh Thalassemia

2

Anh

4

Bệnh bạch cầu cấp

2

Anh

5

Bệnh bạch cầu kinh

3

Anh

6

Bệnh suy tủy xương

2

Anh

7

U lympho

2

Anh

1

Đo Hematocric (Hct)

4

Hiền

2

Tốc độ lắng hồng cầu (VS)

4

Hiền

3

Đếm hồng cầu lưới 1

4

Hiền

4

Đếm hồng cầu lưới 2

4

Hiền

5

Định lượng huyết sắc tố(Hb)

4

Hiền

6

Nhận định bạch cầu

4

Duyên

7

Bách phân bạch cầu 1

4

Hiền

8

Bách phân bạch cầu 2

4

Hiền

9

Bách phân bạch cầu 3

4

Hiền

10

Huyết đồ 1

4

Nguyên

11

Huyết đồ 2

4

Nguyên

12

Huyết đồ 3

4

Nguyên

13

4

Hiền

14

Huyết đồ 4
Cặn lắng nước tiểu 1

4

Nguyên

15

Cặn lắng nước tiểu 2

4
60

Nguyên

Tổng

15

MÔN: HUYẾT HỌC ĐÔNG MÁU
CHƯƠNG TRÌNH HUYẾT HỌC LỚP CỬ NHÂN (DỰ KIẾN)
Số đơn vị học trình: 2 ( 1 lý thuyết; 1 thực hành)
Lý thuyết: 15 tiết
Thực hành: 30 tiết
STT

TÊN BÀI GiẢNG

Số tiết
LT
TH...
BỘ MÔN XÉT NGHIỆM
CHƯƠNG TRÌNH HUYẾT HỌC LỚP CỬ NHÂN
PHÂN MÔN HUYẾT HỌC
MÔN: HUYẾT HỌC CƠ BẢN
STT TÊN BÀI GiẢNG
Số tiết Tên cán bộ giảng
Ghi chú
LT TH
GV Chính
GV Phụ
1
Kỹ thuật kéo làn máu mỏng
4 Duyên
2
Kỹ thuật nhuộm Wright
4 Duyên
Tổng 8
MÔN: HUYẾT HỌC TẾ BÀO 1
CHƯƠNG TRÌNH HUYẾT HỌC LỚP CỬ NHÂN
- Lý thuyết: 30 tiết
- Thực hành: 60 tiết
STT TÊN BÀI GiẢNG
Số tiết Tên cán bộ giảng
Ghi chú
LT TH
GV Chính
GV Phụ
1 Sự tạo máu 3 Hiền
2 Dòng hồng cầu 3 Duyên
3 Dòng bạch cầu hạt 3 Nguyên
4 Dòng lympho 3 Nương
5 Dòng plasmo 3 Nương
6 Dòng tiểu cầu 3 Duyên
7 3 Trung
8 Hệ thống nhóm máu ABO 3 Trung
9 Nhóm máu Rhesus 2 Trung
10 Các nhóm máu ph 2 Trung
11 Cặn lắng nước tiểu 2 Nguyên
1
Lấy máu mao quản 4
Duyên
2
Lấy máu tĩnh mạch 4
Duyên
3
Điều chế thuốc thử - thuốc nhuộm
4
Duyên
4
Nhuộm – làm tiêu bản máu 1 4
Duyên
5
Nhuộm – làm tiêu bản máu 2 4
Duyên
6
Đếm bạch cầu 1 4
Nương
Số đơn vị học trình: 4 ( 2 lý thuyết; 2 thực hành)
Kháng nguyên kháng thể hồng
cầu
HUYẾT HỌC CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HUYẾT HỌC CƠ BẢN - Người đăng: nguyenlan-hlk18
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
HUYẾT HỌC CƠ BẢN 9 10 9