Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại An Thành Phú Thọ

Được đăng lên bởi thangviphq
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 2 lần
A. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự chuyển đổi của nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây đã tác
động mạnh mẽ đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Với
việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nước ta không ngừng tăng trưởng và phát
triển trong gần hai thập kỷ qua. Các doanh nghiệp thương mại đóng một phần
quan trọng trong quá trình đó.
Trong một nền kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối
lưu thông hàng hóa, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Một vấn đề quan
trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp chính là khâu
bán hàng, giải quyết tốt khâu này, doanh nghiệp mới thu hồi được vốn phục vụ
quá trình tái sản xuất kinh doanh. Quản lý tốt quá trình bán hàng, thu hồi vốn
nhanh, bù đắp được chi phí bỏ ra và thu được lợi nhuận, tạo đà cho sự tăng
trưởng và phát triển, ngược lại, doanh nghiệp nào chưa làm tốt khâu này sẽ khó
quản lý quá trình bán hàng, không thúc đẩy được hàng hóa bán ra, vòng quay
vốn bị chậm chễ, chi phí bỏ ra thu lại với hiệu quả thấp và có thể không có lãi
thậm chí thua lỗ. Một hoạt động không thể tách rời với quá trình bán hàng là xác
định kết quả bán hàng. Thông qua kết quả bán hàng, doanh nghiệp có thể thấy
được hiệu quả kinh doanh của mình, từ đó có những quyết định đúng đắn nhằm
nâng cao các hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng là một
điều rất cần thiết, nó không những góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tổ
chức kế toán mà còn giúp các nhà quản lý nắm bắt được chính xác thông tin và
phản ảnh kịp thời tình hình bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh
nghiệp. Những thông tin đấy là cơ sở cho họ phân tích đánh giá lựa chọn
phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất.
Công ty TNHH thương mại An Thành - Phú Thọ là một doanh nghiệp
thương mại chuyên kinh doanh hàng công nghệ phẩm như sữa, xà phòng, thuốc

1

lá, bánh kẹo, các loại nước giải khát...Vì vậy, khâu bán hàng và xác định kết quả
bán hàng luôn luôn được Ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm.
Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của nghiệp vụ bán hàng và xác
định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, nhận thức được vai ...
A. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài

 !"#$%&'(()*+,
-)."%/0123-4*
5*6"+7()*. 8*
"9"#8+
:;()*. -<**=
/148;>?"#$%&'&+@-'"
9/A$%&'(B()*C/4
D4;%"=4;()*EA-=*F-F
"#$%&'(+G%/0="#D4;E-=
;DHI*A*CDJ-4A/A5; 4$
3-4*;A/ ;()*4/4=4$!8
"%/0"#D4;1>?A48D;-<"
-=DK5L;*CDJ/ -)"%'*-4818/
5C/B+@ 1M-"#D4/4&
K"%D4+:1""%D4;()*8'
A)"%(#;288"K>IN
)"% (+
,)4)D4-4&K"%D4/4
';818**)"%1
O4<>*4"%/0IDIAC&1-4
*%%K*M##D4-4&K"%D4(
)*+P1'/4.$39*C/9
*.$%&'(8)"%'+
71:PQQ. R:4ST>:9 /4()*
. U(41)*?$;&4*<;=
V
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại An Thành Phú Thọ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại An Thành Phú Thọ - Người đăng: thangviphq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại An Thành Phú Thọ 9 10 399