Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại cty cp TMTH Kim Quan

Được đăng lên bởi binhnguyenkt2k4
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi

Khoa KÕ To¸n - KiÓm To¸n
Khoa KÕ To¸n - KiÓm To¸n

C¸c ký hiÖu viÕt t¾t
KÝ hiÖu
TNHH
GTGT
CPBH
CPQLDN
TK
KQKD
XHCN
KKTX
KK§K
DN
TSC§
BT
H§
SP
KH
BHXH
BHYT
KPC§
SXKD TMTH

DiÔn gi¶i
Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n
Gi¸ trÞ gia t¨ng
Chi phÝ b¸n hµng
Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
Tµi kho¶n
KÕt qu¶ kinh doanh
X· héi chñ nghÜa
Kª khai thêng xuyªn
KiÓm kª ®Þnh kú
Doanh nghiÖp
Tµi s¶n cè ®Þnh
Bót to¸n
Ho¸ ®¬n
S¶n phÈm
Kh¸ch hµng
B¶o hiÓm x· héi
B¶o hiÓm y tÕ
Kinh phÝ c«ng ®ßan
S¶n xuÊt kinh doanh thu¬ng
m¹i tæng hîp

Lêi më ®Çu
Kinh tÕ lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña mét ®Êt níc.
Ngµy nay nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang cã sù biÕn ®éng m¹nh mÏ. BÊt kú mét doanh
NguyÔn Thị §iÓm - Líp KT2 - K10

-1-

Chuyªn ®Ó tèt nghiÖp

Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi

Khoa KÕ To¸n - KiÓm To¸n
Khoa KÕ To¸n - KiÓm To¸n

nghiÖp nµo dï lµ lín hay nhá, dï lµ doanh nghiÖp nhµ níc hay t nh©n hay níc ngoµi
còng cÇn ph¶i cã kÕ to¸n. KÕ to¸n tæng hîp, b¸o c¸o t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm,
qu¶n lý thu chi trong doanh nghiÖp, c¸c vÊn ®Ò vÒ tµi s¶n, tiÒn l¬ng, nguyªn vËt liÖu
trong doanh nghiÖp, tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.
Trong nÒn kinh tÕ tËp trung khi mµ ba vÊn ®Ò trung t©m : S¶n xuÊt c¸i g× ?
B»ng c¸ch nµo ? Cho ai ? ®Òu do Nhµ níc quyÕt ®Þnh th× c«ng t¸c tiªu thô hµng ho¸
vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô chØ lµ viÖc tæ chøc b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra
theo kÕ ho¹ch vµ gi¸ c¶ ®îc Ên ®Þnh tõ tríc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh
nghiÖp ph¶i tù m×nh quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m th× vÊn ®Ò nµy trë thµnh vÊn ®Ò
v« cïng quan träng v× nÕu doanh nghiÖp nµo tæ chøc nghiÖp vô tiªu thô s¶n phÈm,
hµng ho¸ ®¶m b¶o thu håi vèn, bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ x¸c ®Þnh ®óng ®¾n
kÕt qu¶ kinh doanh sÏ cã ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, doanh nghiÖp nµo
kh«ng tiªu thô ®îc hµng ho¸ cña m×nh, x¸c ®Þnh kh«ng chÝnh x¸c kÕt qu¶ b¸n hµng
sÏ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng “l·i gi¶, lç thËt” th× sím muén doanh nghiÖp còng ®i ®Õn ph¸
s¶n. Thùc tÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®· cho thÊy râ ®iÒu ®ã.
§Ó qu¶n lý tèt nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ th× kÕ to¸n víi t c¸ch lµ mét c«ng
cô qu¶n lý kinh tÕ còng ph¶i ®îc thay ®æi vµ hoµn thiÖn h¬n cho phï hîp víi t×nh
h×nh míi.
NhËn thøc ®îc ý nghÜa quan träng cña vÊn ®Ò trªn, qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i
c«ng ty cæ phÇn SXKD TMTH Kim Quan, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o
cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n trong c«ng ty, em ®· thùc hiÖn
chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh víi ®Ò tµi : “ Hoµn thiÖn kÕ to¸n b¸n h...
Trêng §¹i Häc C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa KÕ To¸n - KiÓm To¸n
Khoa KÕ To¸n - KiÓm To¸n
C¸c ký hiÖu viÕt t¾t
KÝ hiÖu DiÔn gi¶i
TNHH Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n
GTGT Gi¸ trÞ gia t¨ng
CPBH Chi phÝ b¸n hµng
CPQLDN Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
TK Tµi kho¶n
KQKD KÕt qu¶ kinh doanh
XHCN X· héi chñ nghÜa
KKTX Kª khai thêng xuyªn
KK§K KiÓm kª ®Þnh kú
DN Doanh nghiÖp
TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh
BT Bót to¸n
Ho¸ ®¬n
SP S¶n phÈm
KH Kh¸ch hµng
BHXH B¶o hiÓm x· héi
BHYT B¶o hiÓm y tÕ
KPC§ Kinh phÝ c«ng ®ßan
SXKD TMTH
S¶n xuÊt kinh doanh thu¬ng
m¹i tæng hîp
Lêi më ®Çu
Kinh mét yÕu quan träng quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn cña mét ®Êt níc.
Ngµy nay nÒn kinh thÕ giíi ®ang cã biÕn ®éng m¹nh mÏ. BÊt mét doanh
NguyÔn Th §iÓm - Líp KT2 - K10 Chuyªn ®Ó tèt nghiÖp
- 1 -
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại cty cp TMTH Kim Quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại cty cp TMTH Kim Quan - Người đăng: binhnguyenkt2k4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại cty cp TMTH Kim Quan 9 10 275