Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán quản trị chi phí giá thành

Được đăng lên bởi anpha0987
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.

Khái quát về phương pháp ABC

Khái niệm : ( Activity based costing) hệ thống chi phí dựa trên mức độ hoạt động. ABC gồm 2
yếu tố chính là đo lường chi phí và đo lường mức độ thực hiện của các hoạt động và nguồn lực
cho từng đối tượng chịu phí. Chi phí các nguồn lực được phân bổ đển các hoạt động, sau đó chi
phí các hoạt động được phân bổ đến các hoạt động chịu phí dựa trên mức độ sử dụng của chúng.
Sơ đồ dưới đây trình bày khái quát quy trình và nguyên tắc cơ bản của phương pháp ABC.

Bước 1: Toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ được tập hợp và phân bổ cho từng hoạt động theo
mức tiêu hao chi phí thích hợp.
Bước 2: Căn cứ vào mức độ tham gia của từng hoạt động vào quá trình sản xuất, kinh doanh sản
phẩm để phân bổ chi phí các hoạt động vào giá thành sản phẩm.
II.

Vai trò của phương pháp ABC

1. Cung cấp thông tin giá thành sản phẩm 1 cách chính xác, hợp lý.

Theo phương pháp ABC, giá thành sản phẩm không chỉ bao gồm chi phí sản xuất mà là toàn bộ
chi phí sản xuất kinh doanh, bao gồm cả các chi phí gián tiếp như chi phí bán hàng, chi phí quản
lý. do tỷ trọng chi phí gián tiếp ngày càng lớn, việc không phân bổ các chi phí này vào giá thành
sản phẩm có thể dẫn tới những ngộ nhận về mức lợi tức sản phẩm và do đó sai lầm trong ra
quyết định kinh doanh. Ví dụ, một sản phẩm mới có thể có giá thành công xưởng nhỏ hơn các
sản phẩm hiện tại, nhưng đòi hỏi một khoản chi phí marketing lớn để đưa ra thị trường. Nếu chỉ
căn cứ vào giá thành công xưởng thì có thể thấy sản xuất sản phẩm đó sẽ mang lại lợi nhuận cao
hơn, nhưng nếu phân bổ đủ cả chi phí marketing tăng thêm thì có thể sản phẩm đó sẽ bị lỗ.
Cùng với việc phân bổ toàn bộ các chi phí vào giá thành sản phẩm, phương pháp ABC sử dụng
một hệ thống các tiêu thức phân bổ được xây dựng trên cơ sở phân tích chi tiết mối quan hệ nhân

quả giữa chi phí phát sinh cho từng hoạt động và mức độ tham gia của từng hoạt động vào quá
trình sản xuất và kinh doanh sản phẩm, thay vì chỉ sử dụng một tiêu thức phân bổ (ví dụ chi phí
nhân công trực tiếp) như phương pháp truyền thống. Các tiêu thức phân bổ do đó phản ánh chính
xác hơn mức độ tiêu hao nguồn lực thực tế của từng sản phẩm. Theo đó, ABC sẽ giúp các nhà
quản lý tránh được những quyết định sai lầm do sử dụng thông tin không chính xác về giá thành
như trình bày ở trên.
2. Cung cấp thông tin chi tiết về cơ cấu chi phí của từng sản phẩm

ABC còn cung cấp thông tin chi tiết về cơ cấu chi phí của từng sản phẩm, giúp cho nhà quản lý
có thể linh hoạt hơn trong việc lập kế hoạch...
I. Khái quát về phương pháp ABC
Khái niệm : ( Activity based costing) hệ thống chi phí dựa trên mức độ hoạt động. ABC gồm 2
yếu tố chính là đo lường chi phí và đo lường mức độ thực hiện của các hoạt động và nguồn lực
cho từng đối tượng chịu phí. Chi phí các nguồn lực được phân bổ đển các hoạt động, sau đó chi
phí các hoạt động được phân bổ đến các hoạt động chịu phí dựa trên mức độ sử dụng của chúng.
Sơ đồ dưới đây trình bày khái quát quy trình và nguyên tắc cơ bản của phương pháp ABC.
Bước 1: Tn bộ chi phí phát sinh trong kỳ được tập hợp và phân bổ cho từng hoạt động theo
mức tiêu hao chi phí thích hợp.
Bước 2: Căn cứ vào mức độ tham gia của từng hoạt động vào quá trình sản xuất, kinh doanh sản
phẩm để phân bổ chi phí các hoạt động vào giá thành sản phẩm.
II. Vai trò của phương pháp ABC
1. Cung cấp thông tin giá thành sản phẩm 1 cách chính xác, hợp lý.
Theo phương pháp ABC, giá thành sản phẩm không chỉ bao gồm chi phí sản xuất mà là toàn bộ
chi phí sản xuất kinh doanh, bao gồm cả các chi phí gián tiếp như chi phí bán hàng, chi phí quản
lý. do tỷ trọng chi phí gián tiếp ngày càng lớn, việc không phân bổ các chi phí này vào giá thành
sản phẩm có thể dẫn tới những ngộ nhận về mức lợi tức sản phẩm và do đó sai lầm trong ra
quyết định kinh doanh. Ví dụ, một sản phẩm mới có thể có giá thành công xưởng nhỏ hơn các
sản phẩm hiện tại, nhưng đòi hỏi một khoản chi phí marketing lớn để đưa ra thị trường. Nếu chỉ
căn cứ vào giá thành công xưởng thì có thể thấy sản xuất sản phẩm đó sẽ mang lại lợi nhuận cao
hơn, nhưng nếu phân bổ đủ cả chi phí marketing tăng thêm thì có thể sản phẩm đó sẽ bị lỗ.
Cùng với việc phân bổ toàn bộ các chi phí vào giá thành sản phẩm, phương pháp ABC sử dụng
một hệ thống các tiêu thức phân bổ được xây dựng trên cơ sở phân tích chi tiết mối quan hệ nhân
Kế toán quản trị chi phí giá thành - Trang 2
Kế toán quản trị chi phí giá thành - Người đăng: anpha0987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế toán quản trị chi phí giá thành 9 10 842