Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà

Được đăng lên bởi tuancuong09
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 4022 lần   |   Lượt tải: 15 lần
Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Tuấn Ngọc

Lời cảm ơn

Để hoàn thành luận văn này tôi đã nhận đợc sự quan tâm hớng dẫn, giúp
đỡ của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài trờng.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Nguyễn Thị Kim Ngân - Giảng
viên Bộ môn Kế toán - Khoa Tài chính Kế toán Trờng Đại học Quản lý và
Kinh doanh Hà Nội đã tận tình hớng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình viết
luận văn tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn Khoa Tài chính Kế toán Trờng Đại học Quản
lý và Kinh doanh; Ban giám đốc; Phòng Kế toán Tài chính; Phòng Tổ chức
Hành chính Công ty Thơng mại và Du lịch Hồng Trà đã tạo mọi điều kiện
thuận lợi để giúp đỡ em hoàn thành bản luận văn này.
Một lần nữa em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu
này.
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005
Sinh viên

Nguyễn Tuấn Ngọc

Trờng ĐH Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Khoa Tài chính Kế toán

1

Luận văn tốt nghiệp

Nguyễn Tuấn Ngọc
LỜI MỞ ĐẦU

Chỳng ta đều biết rằng hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng gắn
liền với thị trường, phải nắm bắt được thị trường để quyết định vấn đề then
chốt: sản xuất cỏi gỡ? sản xuất cho ai? và với chi phớ là bao nhiờu? Quỏ trỡnh
sản xuất của doanh nghiệp là sự kết hợp đồng bộ giữa ba yếu tố: tư liệu lao
động, đối tượng lao động và sức lao động để tạo ra sản phẩm mà doanh
nghiệp mong muốn.
Sự phỏt triển vững mạnh của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều
nhõn tố trong đú khả năng ứng xử giỏ linh hoạt, biết tớnh toỏn chi phớ, biết
khai thỏc những tiềm năng sẵn cú của mỡnh để giảm chi phớ tới mức thấp nhất
và đạt được lợi nhuận như mong muốn.
Tổ chức tốt cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành
sản phẩm sẽ đảm bảo tớnh đỳng, tớnh đủ giỏ thành sản phẩm. Trong nền kinh
tế thị trường cú sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, cỏc doanh nghiệp luụn
phấn đấu hạ giỏ thành, nõng cao chất lượng sản phẩm nhằm cạnh tranh với
cỏc doanh nghiệp khỏc.
Thụng tin chi phớ, giỏ thành cú ý nghĩa sõu sắc với cụng tỏc quản trị
doanh nghiệp bởi vỡ trờn cơ sở đú, người quản lý mới xõy dựng được cơ cấu
chi phớ sản xuất, cơ cấu sản phẩm sao cho hợp lý nhất.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trờn em đó chọn đề tài:
"Kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại
Cụng ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà" để làm đề tài cho luận văn tốt
nghiệp của mỡnh. Mục tiờu của luận văn là vận dụng lý luận về kế toỏn chi phớ
sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm đó học ở trường và nghiờn cứu thực tiễn
từ đú phõn tớch, đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện cụn...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Ngäc
Lêi c¶m ¬n
 !
"#$%!&&'(
)*+,%-(./0-12/34+
56728%32-928%-&':;<+=
2>/7? !"@&A%&?8
AB!(
)*+,2-928%-&':;<+
=2C6%ACDE28%-9CDE-FG
>9H-,:I1>J-&:;$KB
 !"@L+(
M7NO@*LPEL8,Q$ !"=L%
(
Hµ Néi, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2005
.5
NguyÔn TuÊn Ngäc
Trêng §H Qu¶n lý vµ Kinh doanh Hµ Néi - Khoa Tµi chÝnh KÕ to¸n
R
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà - Người đăng: tuancuong09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Thương mại và Du lịch Hồng Trà 9 10 166